simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܛ̇ܒܐ̣ ܘܠܐ ܡܚܣܪ ܐܢܬ ܡܕܡ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܩܠܟ ܇ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܗܘܢ ܚ̣ܣܪ ܡܕܡ ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܢ ܚ̇ܣܪ . ܪܥ̇ܝܐ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܕܬܫܬܥܠܐ ܘܬܡܪܕ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܆ ܥ̇ܒܕ ܪܚܡ̣ܐ̈ ܐܢܬ ܪܚ̣ܡܐ̈ . ܡ̇ܫܬܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܚ̣ܡܐ̈ ܥܠ ܕܝܢ̣ܐ . ܒ̇ܥܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܘܝ ܠܟ ܚܛ̣ܬܐ ܚܠ̣ܝܬܐ ܕܠܐ ܚܠ̣ܝܛܐ ܒܡܪܬܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܝܩܪܐ̈ ܥ̣ܠܝܠܝ̈ ܒܪܐܙܐ ܕܡܪܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ .
Sahd:BookPerf . ܠܐ ܬ̇ܫܪܐ ܐܝܟ ܐܟܪܐ ܠܡ̇ܥܩܪ ܙܝܙܢܐ̈ ܘܠܡ̇ܫܕܐ ܠܒܪ . ܐܢܬ . [58]ܙܪܥܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܛ̇ܒܐ ܕܒܩ̣ܪܝܬܐ ܡܢ ܡܪܗ̇ ܙܪܝ̣ܥ
Sahd:BookPerf ܫܦܝܪ ܠܐ ܦ̇ܪܫ ܐܢܬ ܇ ܘܢܗܝܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܇ ܘܠܚܠܝܐ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܠܐ ܚܠ̣ܝܡ ܇ ܘܠܫܡܫܐ ܗܓܓܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܕܐ X ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܐܢܬ ܡ̇ܬܥܕܠ . ܐܠ ܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚ̇ܘܐ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܒܝܬܝܐ . ܡ̇ܚܘܐ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܣ̇ܓܝ ܙܗܝܪ ܇ ܕܒܫܪܥܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܕܬܘܬܐ ܒܢܦܫܗ ܇ ܘܕܘܘܢܐ ܕܚܫܐ ܒܠܒܗ ܟܠܝܘܡ ܥܠ ܫܘܪܥܬܗ .
Sahd:BookPerf ܘܫܦܝܪܐ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܪܝܐ ܠܡ ܡ̇ܢܬܐ ܕܝܪܬܘܬܝ̣ ܘܕܟܣܝ . ܐܢܬ . ܘܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܡ̇ܢܬܐ ܕܝܪܬܘܬܟ ܕܒܫܠܝܐ ܕܠܗ̇ X¹ ܡ̇ܚܒ
Sahd:BookPerf ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܕܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܡ̣ ܡ̇ܢ
Sahd:BookPerf ܠܒܝ ܇ ܘܐܬܕܟܝ̣ܬ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ . ܕܗܐ ܘܐܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܒ̣ܘ ܢ̇ܗܡܐ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܡ̣ܢܘ ܠܡ ܢܐܡܪ ܕܙ̇ܟ̣ܝ
Sahd:BookPerf ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ܠܐ̇ܐ ܐܢܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܘܡܬܟܬܫ ܇ ܐܢܬ ܦܘܠܘܣ̣ ܐܠܐ ²⁰ܛܝܒܘܬܗ ܕܥܡܝ . [39]ܦܢܛܘܣ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf . ܛܪ ܡ̇ܦܩܐ ܕܡܠܝ̈ ܘܡܥܠܐ ܕܡܫܡܥܬܝ . ܡܛܠ ܕܣܘܓܐܐ X ܐܢܬ XXXX . X¹ܩܕܡܝܟ ܗ̣ܘ ܥܘܕܪܢܝ . ܢ̇ܛܪ ܠܢܦܫܝ̣ ܡܛܠ ܕܛ̇ܒ
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܫ̇ܒܩܬ ܟܕ ܠܐ ܫܒ̣ܩܬ ܐܢܬ ܠܐ ܡ̇ܬܒܙܚ . ܒܢܦܫܟ ܓܝܪ ܡ̇ܒܙܚ ܐܢܬ . ܒܡܢ̣ܘ XX ܡ̇ܛܥܐ
Sahd:BookPerf : ܗܟܢ ܐܢ ܬ̇ܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܚܛܝܐ ܘܬ̣ܩܢܐ ܡܘܟܟܐ ܐܢܬ ܡܠ̣ܝܬ : ܠܐ ܗܐ ܡ̇ܬܟܫܠܬ ܥܠܘܗܝ̇ ܘܨܥܪܐ ܠܩܘܠܣܗ ܚ̇ܫܒ
Sahd:BookPerf ܬܫܡܥX XX ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܕܟܕܘ ܠܟ ܐܣܟ̣ܠܬ ܒܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢ̇ܬ̣ܩܫܐ ܝܬܝܪ ܠܘܩܒܠܝ ܇ ܐܙܕܗܪ ܗܟܝܠ ܕܠܡܐ ܘܐܦ
Sahd:BookPerf ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܛܒܬܐ . ܘܒܗܕܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܠܨܥܪܐ ܘܠܢܟܝܢܐ ܐܢܬ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܒܝܬܝܘܬܟ̈ ܕܠܘܬܝ . ܘܒܚܙܬܐ ܒ̣̇ܪܝܬܐ ܩܢ̣ܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܚܫܐ̈ ܓܡܝܪܐܝܬ : ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܢܕܝܕ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܥܠܡܐ Xܝ ܗܢܐ ܀ [48]ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡ̇ܚܪܪ
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܕܓܠܐܝܬ . ܘܗ̣ܘ ܡܦܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܗܕܐ ܠܠܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܦܪܘܫܬܐ X ܕܡ̇ܟܕܒܐ ܒܗ̇ܘ ܕܒܪܗ ܇
Sahd:BookPerf ܕܟܡܐ ܪܘܝܚ ܠܗ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕܡܠ̣ܐ ܚܘ̣ܒܐ . ܕܐܦ ܡܗ̇ܠܟܘ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܢ ܒܓܘܗ . ܐ̇ܥܡܪ ܠܡ XX ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ . ܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf ܟܐܢܐܝܬ ܒܕܝܢ̣ܐ ܕܠܐ ܪܚܡ̣ܐ̈ . ܪܫ̇ܐ ܠ̣ܟ ܓܝܪ ܒܕܝܢ̣ܗ ܐܢܬ ܘܬܚܢܩܝܘܗܝ ܡܪܚܐܝܬ ܒܕܝܢ̣ܟ ܕܠܐ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܫܬܢܩ