simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܒܪ ܐܝܫܝ : ܟܕ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܣܝܦܐ : ܘܫܐܠܬ ܠܗ ܒܐܠܗܐ : ܐܢܬ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ : ܠܡܢܐ ܐܬܢܟܠܬܘܢ ܥܠܝ
P:Sam [AB] ܗܘ ܗܢܐ ܥܫܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܢܝܪ : ܤܛܝ ܠܟ ܐܢܬ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ :
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܥܐ ܢܦܫܝ : ܒܥܐ ܐܦ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܕܢܛܘܪܐ
P:Sam [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ : ܘܡܠܝܟ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܫܪܝܪܢ̈ : ܕܐܡܪܬ ܥܠ ܥܒܕܟ ܐܢܬ ܒܠܒܗ : ܠܡܨܠܝܘ ܩܕܡܝܟ : ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܐܢܬ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܪ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ
P:Sam [AB] ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ . ܥܢܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ ܠܓܕ ܢܒܝܐ : ܥܩܬ ܠܝ ܐܢܬ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܘܬܢܐ ܒܐܪܥܟ . ܐܦ ܗܫܐ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܬܝܒ
P:Sam [AB] ܒܩܠܐ ܕܐܡܬܟ : ܘܐܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܫܡܥܬ ܡܠܝܟ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܗܫܐ ܫܡܥ ܐܦ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ . ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܒܩܠܗ ܕܝܘܢܬܢ ܒܪܗ : ܘܝܡܐ ܐܢܬ : ܘܚܙܝܬ ܘܚܕܝܬ . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ ܐܢܬ ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ : ܘܠܝܬ ܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܟ : ܐܢܬ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܠܡܘܕܥܘ ܠܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒ
P:Sam [AB] ܠܝ ܕܡܪܝܐ ܥܒܪ ܠܗ ܡܢܟ : ܘܗܘܐ ܥܡ ܚܒܪܟ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܝܢܝ ܡܢܐ ܐܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܐ ܡܫܐܠ
P:Sam [AB] ܒܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܡ : ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܩܝܬܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܬ ܠܬܡܢ ܠܩܪܝܬܐ : ܗܐ ܦܓܥ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܪܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܐܟܝܫ ܘܐܡܪ ܠܕܘܝܕ : ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܛܒ
P:Sam [AB] ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܕܐ
P:Sam [AB] ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܗܦܟ ܕܘܝܕ ܟܕ ܩܛܠܗ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ : ܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܫܐܠ
P:Sam [AB] : ܘܡܬܩܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܝܘܡܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܕܥܬ ܕܡܡܠܟܘ ܡܡܠܟ
P:Sam [AB] ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ
P:Sam [AB] . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܒܬܪ ܝܘܐܒ . ܘܥܡܣܐ ܡܦܠܦܠ ܗܘܐ ܒܕܡܗ : ܘܪܡܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ