simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܘܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܗܘܐ ܠܗ ܗܟܢܐ : ܘܕܫܘܗܝ ܥܡܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܟܘܐ̈ ܒܫܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ : ܗܐ ܚܙܐ
P:Kings [AB] : ܚܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܝ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܫܚܬܟ ܐܢܬ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܓܒܪܐ ܘܠܫܛܝܘܬܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܕܓܠ
P:Kings [AB] : ܙܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܐܡܪ : ܐܢܐ ܐܙܠ . ܘܐܙܠ ܥܡܗܘܢ : ܘܐܬܘ ܐܢܬ ܠܡܬܒ ܬܡܢ . ܘܐܡܪ : ܙܠܘ . ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡܪ : ܐܢ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܝܕܥ ܠܒܟ : ܕܥܒܕܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܐܢܬ ܡܘܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩܕܬܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ :
P:Kings [AB] ܥܡܝ ܠܩܪܒܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܐܙܠ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟ : ܐܢܬ : ܕܢܣܒܝܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܐܡܪ ܠܝܘܫܦܛ : ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܬܪܝܢ ܐܢܬ : ܠܐ ܢܥܢܕ ܠܟ ܓܒܪܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܫܐ
P:Kings [AB] ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܝܡܝܬ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܐܢܬ ܫܠܝܡܘܢ . ܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܝ ܠܗ : ܠܐ
P:Kings [AB] . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܕܘܢܝܐ : ܥܘܠ ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܚܙܐܝܠ : ܡܢܐ ܚܫܝܒ ܥܒܕܟ ܟܠܒܐ : ܕܢܥܒܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܡܩܛܠ ܐܢܬ : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ
P:Kings [AB] ܗܪܟܐ ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ : ܡܛܢ ܛܢܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢܬ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ . ܘܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܩܠܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Kings [AB] ܦܣܩܬ . ܘܐܣܬܪܗܒ ܘܐܥܒܪ ܩܛܡܐ ܡܢ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܐܫܬܘܕܥܗ ܐܢܬ ܘܗܘ ܠܝܬܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܗܘ : ܕܝܢܟ
P:Kings [AB] ܚܝܒ ܡܘܬܐ . ܘܝܘܡܢܐ ܠܐ ܐܩܛܠܟ : ܡܛܠ ܕܫܩܠܬ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܟܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܠܥܢܬܘܬ ܙܠ ܠܟ ܠܚܩܠܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
P:Kings [AB] ܚܟܝܡܐ . ܘܕܥ ܡܕܡ ܕܬܥܒܕ ܠܗ . ܘܐܗܦܟ ܣܟܠܘܬܗ ܥܠ ܪܝܫܗ : ܐܢܬ ܠܗ : ܕܐܢܐ ܠܐ ܐܩܛܠܟ ܒܚܪܒܐ . ܗܫܐ ܠܐ ܬܙܟܝܘܗܝ : ܕܓܒܪܐ
P:Kings [AB] ܒܩܝܛܘܢܐ ܕܡܫܟܒܟ . ܘܐܡܪ : ܙܠܘ ܚܙܘ ܐܝܟܘ ܐܫܕܪ ܐܢܬ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] ܘܝܗܘܕܐ ܥܡܟ . ܘܠܐ ܫܡܥܗ ܐܡܘܨܝܐ . ܘܣܠܩ ܝܗܘܐܫ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܠܒܟ . ܐܬܝܩܪ ܘܬܒ ܒܒܝܬܟ : ܘܠܐ ܬܬܓܪܐ ܠܒܝܫܬܐ : ܘܬܦܠ
P:Kings [AB] . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ : ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܙܠ ܐܬܚܝܠ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] ܗܫܐ ܐܩܠ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܐܒܘܟ ܩܫܝܐ : ܘܡܢ ܢܝܪܗ ܬܩܝܦܐ ܕܣܡ ܐܢܬ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪܘ ܠܪܚܒܥܡ . ܐܒܘܟ ܐܩܫܝ ܢܝܪܢ :
P:Kings [AB] : ܢܬܕܒܪܘܢ : ܘܢܗܘܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܐܢܬ ܢܫܬܒܩ ܠܟ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܒܢܝܟ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢܟ : ܕܡܘܠܕ
P:Kings [AB] . ܘܡܢܐ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܗܘܘ ܡܐܬܝܢ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܘ ܢܣܕܘܪ ܩܪܒܐ ܠܘܩܕܡ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܚܝܪܡ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܒܪܟܗ . ܘܫܠܚ ܫܠܝܡܘܢ ܠܚܝܪܡ ܘܐܡܪ .