simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܚܟܡܟܼ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܫܩܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܒܪ ܐܢܬ ܨܿܒܐ ܐܢܬܼ ܕܡܿܢܐ ܐܢܐ . ܘܡܢ ܗܫܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܕܠܫܒܪܐ ܣܢܝܩ
JulRom ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܣܡܘܟ ܙܒܢܐ̈ ܬܚܝܬ ܩܘܢܕܘܢܘܣ ܐܢܬ ܗܘܼܐ ܒܓܒܐ ܕܡܣܟܠܢܐ̈ {ܣܡܝܟ} <ܣܝܡܟ> ܒܗܠܝܢ. ܓܒܪܐ
JulRom ܣܦܪܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ̈ܿ ܕܒܪܝܬܐ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ . ܘܐܪܡܐ ܒܥܘܬܝ ܩܕܡܝܟ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܐܚܝܕ
JulRom ܕܝܢ ܠܐ . ܬܬܪܡܐ ܠܗ ܠܗܕܐ . ܕܠܘ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܥܠ ܫܒܘܼܪ . ܘܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܠܗ ܥܡܿܟ .
JulRom ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܫܒܘܪ ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܐܝܟ ܕܢܒܨܘܢ ܪܐܙܟܘܢ ܘܢܒܨܘܢ ܡܫܪܝܬܟܘܢܿ ܡܨܐ
JulRom ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܥܢܼܐ ܐܢܬ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܩܪܒܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܩܐܪܣܟ . ܘܐܢܬ ܝܬܿܒ ܐܢܬ ܘܫܠܐ
JulRom ܒܥܬܝܕܬܐܼ̈ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܕܘ ܐܝܟ ܕܐܬܒܕܩ ܐܢܬ ܠܥܠ . ܐܦܢ ܐܢܬ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ
JulRom ܡܢ ܟܕܘ . ܐܫܘܕܝܗܝ ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܘܣܒܼܥ . ܘܐܬܚܡܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܢܬ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܠܢ ܢܕܥ . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܕܠܕܡܐ ܕܢܦܫܝ ܨܗܐ
JulRom ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܫܘܓܫܐ . ܘܥܠ ܦܘܬ > ܝ <ܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܝܕܥܬܟ. ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܠܥܠ . ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܥܡܠܝܢܝ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܕܠܘ ܫܒܪܐ
JulRom . ܥܕ ܩܠܝܠܼ ܘܕܝܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܡܢܐ ܥܝܝܩܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܨܚܢܐ̈ ܐܢܘܢܼ ܘܙܟܘܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ
JulRom ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܢ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܢ . ܘܗܼܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦܝܗܿ . ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ̈ ܝܕܥܿ ܐܢܬܼ . ܐܝܟܢܐ ܣܝܡ
JulRom ܘܟܬܝܫ ܒܦܘܠܚܢܐ ܣܦܝܩܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܛܥܝܢ ܒܟ ܕܝܘܐ̈ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܝܡܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܟܼ . ܘܥܢܼܐ
JulRom ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܥܠܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ
JulRom ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܬܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܢ ܘܬܬܦܢܐ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܐܝܕܥܬܢ ܗܕܐ . ܕܐܢ
JulRom ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ . ܕܐܥܠܝ ܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܗܼܦܟ ܡܢ ܐܢܬ . ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗ ܘܒܝܐܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ
JulRom . ܘܐܠܘ ܓܠܐ ܠܟ ܫܦܠܗ ܕܡܣܩܟܼ . ܘܝܐ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܦܘܡܟ ܒܚܡܬܟ ܐܢܬ ܣܘܦܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܦܨܬܟ ܚܠܫܐ . ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ . ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ
JulRom ܒܚܝܝ [ . . . . . ] ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝ . ܕܥܡ ܥܘܢܕܢܐ ܐܢܬ ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ
JulRom ܠܡܬܒ . ܫܒܘܩ ܕܚܠܬܐ̈ ܒܕܝܠܗܝܢ . ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܕܫܦܪ ܠܟܼ ܟܬܪ ܐܢܬ . ܘܩܥܼܝܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܥܠ ܟܘܪܣܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܨܿܒܐ
JulRom ܠܡܚܠܨܘ ܐܪܥܼܢ . ܕܥ ܛܪܘܢܐ ܕܚܘܫܒܢܐ ܕܬܚܠܘܨܗܿ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܐ ܘܐܝܟ ܓܝܣܐ ܡܣܪܗܒ