simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܘܡܬܛܦܝܣ . ܐܘ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ . ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ¹ ܪܚܡܐ̈ ܘܡܢܗ . ܕܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܬܡܢ ܡܫܬܓܫ
JnRufus:Pleroph ܐܡ̇ܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘ̇Xܐ ܡܚܕܐX ¹ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܬܛܠܩܟ ܠܟ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܙܥܘܪܐ ܕܟܠܘܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܗܪܟܐ . ܒ̇ܥܐ
JnRufus:Pleroph ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ . ܘܥܡܗܘܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܢܬܐ . ܥܡ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܐܢܬ ²ܗܘܘ X X ܕܝܕܝܥܘܬ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܕܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ
JnRufus:Pleroph ܝܕܘܥܐ ܕܠܒܘܬܐ̈ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܝ ܘܠܐ ܒܨܒܝܢܝ . ܐܠܐ ܟܕ ܐܢܬ ܥܡ ܕܡܥܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡ̇ܝ ܪܚܡ ܥܠܝ . ܐܢܬ ܗܘ ܝ̇ܕܥ
JnRufus:Pleroph ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܐܝܛܐ ܟܕ ܗܘ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ ܒܝܫܐܝܬ ܡܛܝܒܥ ܗܘܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬܘ . ܕܡܘܕܐ
JnRufus:Pleroph ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ ܕܟܬܪ ܗܪܟܐ . ܘܡܙܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ
JnRufus:Pleroph ܠܗ ܐܢܗܘ ܕܚܝ ܐܢܬ . ܕܡX ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܐܢܬ ܡܙܥܩ ܗܘܐ ܕܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܐܡ̣ܪ : ܕܝܘܒܝܠܐܘܣ ܆ ܗܟܢܐ ܚ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܠ . ܗ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܡܢ ܪܝܝܪܝܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܡܙܕܝܚX¹ X ܐܢܬ ܪܗܘܡܝܐẌ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܡܙܪܝܚ . ܐܘܡܐ ܕܗܫܐ ܚܝ̇ܙܐ
JnRufus:Pleroph ܕܬܩܦ ܠܫܪܪܐ . ܬܐ ܐܪܐ ܐܚܩܐ ܠܟ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܐܢܬ ܒܝܠܝܐ ܐܢܫ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܛ̇ܥܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܨܒ̇ܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܐ ܗ̇ܦܟ ܐܢܬ XX XX ܘܡ̇ܦܬܠ ܕܘܓܡܛܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܬܪܨ ܐܢܬ ܠܟ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ³ܒܝܫܐܬ̈ ܡܠܦ
JnRufus:Pleroph ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
JnRufus:Pleroph ܥܡܟ ܐܝܬܝ . ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܢ̣ܦܩ ܕܠܐ ܡܘܡ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܐܬܢܛܪ ܐܢܬ ܐܠܐ ܦܘܩ ܘܛܪ ܗܝܡܢܘܬܟ ܕܠܐ ܥܒܘܪܝܐ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐ . ܙܠ
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܣܝܩܬܐ̈ XX X X ܘܛܡܐܬܐ . ܘܡܗܦܟܢܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܘ ܛܝܡܪܐܐ . ܐܙܕܗܪ ܒܡܕܡ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܟܕ ܥ̇ܪܩ
JnRufus:Pleroph ܗܟܝܠ ܒܪܝ . ܐܬܚܝܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܒܗ̣Xܐ ܢܛܪ ܦܘ̇Xܓܠܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܪܐܘܣ .
JnRufus:Pleroph ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܨ ܐ ܐܢܐ ܕܒܗܕܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟ . ܒܢܝ̈ ܐܢܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܠܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܥܠܡܝܐ ܐܝܬܝ ܘܚܛܝܐ .
JnRufus:Pleroph ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܟ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܢܗܘ ²ܕܪܚܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܡܪܝܐ . ܡܬܬܘܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܆ ܘܫܠܐ
JnRufus:Pleroph ܥܡܝ ܇ ܘܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܒܦܫܝܘܬܗ ܠܗ̇ܕܐ ܆ ܚ̣ܙܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܙܬܐ ܢܩܒ̇ ܠܟ ܒܗܕܐ : ܒܠܚܘܕ ܨܝܕܝ ܟܬܪ : ܘܡܙܡܪ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܚܕܐ ܠܡ ܢܦܨܬ ܟܠ ܡܕܡ X . ܘܐܬܝܬ ܨܝܕ ܐܒܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܘܡܢܗ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܫܡܐX ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܦܪܩX
JnRufus:Pleroph ܚܝܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܠܐ ܡܠܠܘܢ ܒܡܕܒܪܐ : ܐܘ ܒܩܢܘܒܝܘܢ ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܫܟܚܬ ܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬܘ . ܝ̇ܠܦ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܕܡܢܐ ܟܕ ܡ̇ܚܒ
JnRufus:Pleroph ܒܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ ܕܝܠܝ : ܐܝܟ ܫܘܡܬܐ ܡܕܡ ܥܒܝܬܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܣܡ ܥܠ ܥܝܢܗ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܚܘܪ ܡܢܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ . ܠܐ ܚ̇ܙܐ