simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܠܐܚܪܝܢ X X⁵ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܡܛܠ ܗܘܝܬܘܢ ܗܟܝܠ X X⁵ܡܪܬܝܢ ܐܢܬ ܡܒܐܫܝܢܢ X⁴⁹ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ XX⁰ܕܣ̇ܢܐ X⁵¹ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ
DidascApost ܗܟܢܐ ܆ ⁹ܝܝ ܠܐ ܬܕܘܢ ܠܐ XX⁰ܠܐܦܝܣܩܘܦܟ X XX¹ ܐܦܠܐ ܠܒܪ ܐܢܬ : ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܣܐ ܡܚܒܠ . ܐܦܠܐ ܓܢܒܐ̈ ܓܢܒܝܢ . ܘܟܕ ܥܒ̇ܕ
DidascApost . 0 ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ . ܕܟܠ ܕܚܐܣ ܥܠ ܫܒܛܗ ܣ̇ܢܐ ܠܒܪܗ . ⁷ܢ ܫܒܛܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܠܗ X ¹ܒܫܒܛܐ ܇ ܘܢܦܫܗ ⁶ܢ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܩܨܐ
DidascApost ܕܝܢ ܐܢ ܬܙܗܪܬܝܘܗܝ Xܢ ܠܥܘ̇ܠܐ ܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܘܠܐ ܢܙܕܗܪ Xܢ ܐܢܬ : 5 ܥ̇ܘܠܐ ܒܥ̣̇ܘܠܗ ܢܡܘܬ ܆ ܘܕܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܬܒܥ .
DidascApost X -- ³⁵X XXXXX XX -- ³⁶ܠܗ -- ³⁴ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܦ̇ܗܐ ܘܡܬܟܪܟ ܐܢܬ . ܘܐܪܚܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܢܐ ܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܗܘܝܬ ܡܝXܦܪ
DidascApost ܠܐ ܬܣܝܒ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ X ܢ . ܘܐܣܬܠܩܝ X ¹¹ܠܗ ܐܢܬ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ¹⁰⁹ܕܐܡ̇ܪ ⁰ܢ . ܡܕܡ ¹ܢܢ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝ
DidascApost ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܘܚܙܝ ⁸⁰ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ ܐܝܢܐ ܕܣܐܒ ⁷⁸ܐܘ̇ ܐܝܕܐ ܕܣܐܒܐ ⁷⁹ܘܢܬܠ ܕܘܟܬܗ ܆ ܚܘܪ
DidascApost . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܘܡܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁰⁷ܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܚܝܕ
DidascApost ܘܫܦܝܪ ܐܢܬ ܘܦܐܐܐܢܬ ¹ܝ . ܘܐܨܛܒܬܬ ܘܥܒܕܬܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܢܬ X⁰ܘܠܐ ܚ̣ܛܝܬ ܒܗ̇ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܬܛܪܝܬ ܒܠܒܗ̇ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܠܐ
DidascApost ܫܘܪܥܬܟ̈ . ܘܡܫܬܟܚ X⁶ ܐܢܬ X⁶⁵ܒܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܐܢܬ . . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܬܬܕܟܐ . ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܪܐ . ܘܡܚܕܬ
DidascApost ܠ ܐܚܪܢܐ̈ ⁹⁸ܬܥܒܕ . ⁹⁹ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣ̇ܢܐ 0 ܐ ܢܬ . ܗܢܐ ¹⁰⁰ܠ ܐܢܬ ⁹⁶ܟܠܗܝܢ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ . ܐܦܠ ܐ
DidascApost ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ⁸⁰ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ 20 ܘܦܝܠܝܣܘܦܐ̈ . ܐܢܬ ⁷⁹ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܝܠܝܣܘܦܐ̈ ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܢܒܝܐ̈ . ܕܒܗܘܢ ܡܫܟܚ
DidascApost ܗܟܝܠ ܐܘ X⁷ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ̇ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ : ܐܘ̇ ܡܢܗ̇ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܘ̇ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆
DidascApost ܬܚܘܪ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܟ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ 0 ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ⁶ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܚܒܠܘܬܗ̇ . ܐܦܠܐ
DidascApost X X⁷ܘܡܡܣܪ X21 ܐܢܬ ܥܠ ܡܒܪܟܐ X Xܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘܕܡܦܠܓ ܐܢܬ X⁷²ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܒܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܨܛܒܐ
DidascApost ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܣܝ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̣ܕܐ : ܟܕ ܟܠܢܫ ¹ ܐܢܬ 5ܗܟܝܠ ܕܠܚܢܦܐ ¹¹⁴ܡܥܡܕ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܩܒܠ
DidascApost 20ܕܝܢ ¹⁰⁵ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܣܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠܝܟ ⁰⁶ܢ . ܦܪܘܩܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܢܬ ¹⁰⁴ܠܦܬܟܪܐ̈ . ܟܐܢܐܝܬ ܣ̣ܡ ܥܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ .
DidascApost ܕܬܟܦܘܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟ ܟܪܝܣܛܝܢܐ . ܐܠܐ ܐܘܕܝܬ . ܘܠܐ X ⁸ܗܘܐ ܐܢܬ ܘܢܐܡܪ ܠܟ : ܕܐܦ ܐܢܬ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
DidascApost ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܘܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ ܕܘܟܬܟ : ܕܒܕܡܘܬܗ ⁰⁶ܢ 0ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ
DidascApost ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܟܠ . ܕܬܕܥ ܘܬܫܒܚ ܐܢܬ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܬܐܣܘܪ ܐܢܬ ܠܟ . ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܢ ܩ̇ܪܐ