simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܬܪܝܢ ܪܒܝ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܓܒܪܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܘܬ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܦ ܠܗ̇ܘ ܒܪ̣ܚܠܐ ܬܪܡ̣ ܆ ܘܬܐܬܪ ܐܢܬ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܝܠܟ ܇ ܐܦ ܐܢܬ X ܝ̇ܠܛ ܠܗܠܝXܢ ܡܣܝܒܬܐ̈ ܘܠܐ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܕܕܬ̈ ܠܩܪܩܦܬܐ XX ܗ̇ܝ ܪܝܫܐ ܕܒ̣ܝܫܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ̇ ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܕܬ̣ܢܝܢܐ̈ . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܬ̣ܢܝܢܐ ܪܝ̇Xܢܝܐ ܐܟܠܩܪXܐ ܆
SergStyl:epLuqJew ܆ ܗܘܝ̣ܬ ܠܟ ܟܦܘܪܐ . ܝXXXX1 . 1 ܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܬܦܫܩ . ܘܐܢ X ܠܘܩܒܠ ܢܒܝܐ̈ ܡܬܟܬܫ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܕܬ̇ܬܟܠܐ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܥܕܡܐ XX ܕܢܪܥܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܟ̣ܝܟ : ܐܢܬ ܕܟܝܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ܪܘܓܙܐ ܘܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ . [X ]ܡܚܡܣܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܙܐ ܕܪܚܡܝܟ̈ ܠܓܠܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܒܣܓܝ ܘܒܩܠܝܠ 7 ܐܢܬ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܬܓܡܐ̈ ܦܬܚ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܠܢ ܆ ܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܠܗܘܢ ܘܝܕܝܥܐ ܗ̇ܝ ܬܝܠܪ . . ܐܢ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܂ XXܝXܝܘܘܣ ܂ ܒܚܕ ܗܟܝܠ ܂ X X ܐܢܬ ܗ̣ܘܝܢܢ ܫܘܬܦܐ̈ ܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܟܬ̣ܒܬ ܓܝܪ ܟܕ ܡܚ̇ܠܛ
SevAnt:LuqJul ܠܡܐܡܕ̇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝ ܡܪܚܢ̈ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܫܘܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܕܐ X ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܐܢܬ ܡ̇ܬܥܕܠ . ܐܠ ܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚ̇ܘܐ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܒܝܬܝܐ . ܡ̇ܚܘܐ
P:Gen [AB] ܫܡܥܝܢܝ : ܐܬܠ ܠܟ ܟܣܦܐ ܕܡܝ̈ ܚܩܠܐ ܣܒ ܡܢܝ : ܘܐܩܒܘܪ ܐܢܬ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܠܥܦܪܘܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ : ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memElijFireDown ܠܐ ܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܥܠܙܒܘܒ ܠܕܒܥܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܗܘ ܡܚܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ ܘܬܘܒ ܡܢ ܥܪܣܟ ܠܐ ܢܚܬ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙ ܘܗܝ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܃ ܗ̇ܘ 0ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܐܦ ܕܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܣܡ̣ܬ ܗܟܢܐ ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܝ ܕܡܛܠ ܐܢܬ ܡܫܚܠܦܝܢ ܆ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܦܩܝܢ ܂ ܐ̇ܝܕܐ ܕܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܬ̇ܦܨܝܘ ܡܢܗܘܢ : ܥܒ̣ܕX ³⁷ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܦ̇ܠܚܝܢ ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IsaacAnt:memHom ܕܡܝܬ ܠܐܒܗܐ̈ : ܒܫܘܓܫܐ ܨܝܕ ܒܪܝܬܟ̈ . ܒܩܨܨܐ̈ ܡܬܬܦܝܣ ܐܢܬ ܫܡܥ ܠܗ . ܫܚܕ ܚܘܒܐ ܘܡܫܬܘܕܐ : ܕܛܠܝܐ ܢܫܬܐ ܡܢ ܟܣܗ ܀ ܒܪܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܠܕܘܝܕ ܐ̇ܘܐ ܠܟ : ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܠܐ . ܡ . ܬܟܚܕܢܘܬܐ ܐܢܬ ܥܬܝܪܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܒܗ̇ܝ ܕܗܓܓܐܝܬ ܚܫ ܘܡܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܚܝ ܠܢ : ܘܒܫܘܡܠܝܗ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ : ܘܐܡ̇ܪ
IsaacAnt:memHom ܩܪܝ ܘܐܬܝܬܪ : ܕܢܚܟܡ ܠܟ ܝܘܠܦܢܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܫܟܚ ܕܢܛܟܣ : ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܦܬܓܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܐܢ ܣܟܠܐ