simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܆ ܗܟܢܐ ܦܐܐ ܐܦ ܠܢܦܫܟ ܠܒܘܫܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܚܡ ܠܐܣܟܡܟ ܆ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܕܠܩܘܒܠܗ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܡܬܓܚܟ
PhiloxMab:Disc ܒܕܡܘܬܗ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܠܝܟ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܕܗܟܢܐ ܬܠܘܝܟ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܕܡܪܟ ܆ ܬܣܒ ܠܟ ܛܘܦܣܐ ܠܡܦܩܬܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܬܦܘܩ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܬܗܘܐ ܚܒܪܐ ܠܥܒܕܝ̈ ܥܘܠܐ . ܐܙܠ ܠܡ ܐܫܠܡ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ . ܐܢܬ ܠܗܝ ܚܒܪܘܬܐ ܇ ܕܠܟܘܢܫܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ . ܠܐ ܬܪܗܛ
PhiloxMab:Disc ܕܗܘܐ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܦ ܠܘܩܒܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܆ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܢܨܚܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܣܝܡܢ̈ ܩܕܡܝܟ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܒܣܝܢ̈ ܙܟܐ ܐܢܬ ܆ ܡܬܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܠܪܓܬܐ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܬܦܢܐ ܠܘܬܗ̇ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܐܙܘܓ ܚܘܫܒܟ ܥܡ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩܘܡ ܒܨܠܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܫܐܛ
PhiloxMab:Disc . ܠܚܐܪܘܬܐ ܗܘ ܠܡ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܐܚܝ̈ . ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܫܬܪܓܪܓ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܐ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܚܦܝܛ
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܒܗ . ܘܡܚܕܐ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܬܙܝܥ ܐܢܬ ܢܨܚܢܟ ܆ ܡܐ ܕܡܩܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܚܡܝܡܐ ܒܗ̇ . ܘܡܕܥܟ
P:Tob [AB] ܛܘܒܝܛ ܘܟܠܬܟ ܣܪܐ : ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܐ ܕܬܪܝܟܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܓܠܐ ܠܟܘܢ ܫܪܪܐ . ܘܠܐ ܛܫܐ ܡܢܟܘܢ . ܟܕ ܨܠܝܬ
P:Tob [AB] ܠܫܝܘܠ ܘܡܣܩ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܕܡܨܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܐܘܕܘ ܐܢܬ : ܕܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܥܒܪܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܕܡܢܓܕ ܐܢܬ ܘܡܪܚܡ . ܘܡܚܬ