simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܝ . ⁵ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܗ̣ܘ ⁸ܛܘܒܢܐ : ܐܡܪܝ ܡܕܡ ܕܨܒܝܐ ܐܢܬܝ . ܐܢܬ ܕܐ̇ܡܪ ⁴ܠܟ ܐܢ ܬܫܡܥܢܝ ܇ X ܡܦܣܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܐܚܒ
Pall:LausHist ܇ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܘܠܓܡܪ ⁷ܠܐ ܚ̇ܛܐ
Pall:LausHist ܠܝX ⁸ܒܒܨܝܪܘܬܐ̣ ܨܠܐ ܥܠܝ ܆ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ ܠܡܛܪ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ ܐܝܟ |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ
Pall:LausHist ܢܥܒܪ . . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ : ܟܠܢܫ ܡܢܢ ܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܐܢܬ ܛܠܝܬܐ ܘܬܐܡܪ : ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܛܦ̇ܝܣܬ ܠܝ ܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ̣ ܕܠܐ ܡܠܘܐ ܐܢܬ |ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ . ܝX76 ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܡܠܐ ܦܣܥܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܫܡܫܐ : ܥܒ̇ܕܐ ² ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܒ̇ܕ
Pall:LausHist ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܡܬܕܒܪ ³³ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܢܬ Xܢ ܗܢܐ ܣܪܝܩܐ ³¹ܘܡܬܚܒܠܢܐ̣ ³²ܘܒܣܘܘܚܐ ܐܡܝܢܐ ܡܬܩܪܒ
Pall:LausHist ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܠܡܚܪ ܐܝܟ |ܕܠܒܣܬܪܟ X⁵ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܝX ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܕܠܝܠܐܝܬ ܪܕܝܬ ܠܩܕܡܝܟ ܒܫܦܝܪܬܐ̈ X X180ܘܡܬܦܢܐ
Pall:LausHist ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܐܦ ܠܝ ܡܦܝܣ ܐܢܬ . Xܣܓܝܐܝܢ X ܐܢܬ ܕܢܬܒ ܩܠܝܠ ܥܠ ܣܪܝܓܬܐ̣ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܟܕ ܡܥܩ : ܐܢ ܡܫܟܚ
Pall:LausHist ܡܢ ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܐ |ܗܢܐ̣ ܐܙ̣ܠ ܠܩܠܝܬܗ ܐܢܬ ܇ ܗܒ ܕܝܢ ܠܒܟ ܠܫܗܪܐ ܘܗܘ̇ܝܬ ܡܨܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ̣ ܘܡܬܚܪܪ
Pall:LausHist ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ⁸ܠܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܡܬܕܥܟܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘܥܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ
Pall:LausHist ܥܡܠܗܘܢ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ ܐܢܬ X²⁵ ܐܢܬ ²²ܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܐܚܐ̈ X ²³ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܨܝܡܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ
Pall:LausHist ܕܬܦܝܣ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܕܡܟܘܢ̣ ܐܦ ܠܝ ܠܚܨܝܦܐ ¹ܡܦܝܣ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܥܠ ܦܣܛܝܢ̣ ܗܘ ܕܝܢ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܝܟ ܕܒܥܩܬܐ : ܐܢ ܡܫܟܚ
Pall:LausHist X²⁵ ܘܗܘ̇ܐ ܐܢܬ X ²⁸ܡܨܚܐ XX ²⁷ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܩܒܠܗ ܠܐ X²⁸ ܐܢܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܥܡܠܗܘܢ X ²⁴ܘܡܬܟܫܠܬ ܒܕܠܐ ܡܨܝܬ̣ ܘܢܦ̇ܩ
Pall:LausHist ܣܒ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܙܒܢ ܐܢܬ ܕܝܢܪܝܢ̈ X ²⁵ܘܐܡܪܐ X ²⁶ܠܗ : ܕܐܝܟ XX ²⁷ܕܒܥܝܬ
Pall:LausHist ܠܝ ܘܗܘ̇ܐ ܫܘܠܡܟ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ̣ X ¹⁸ܬܫܬܒܚ ܘܡܚܘܬܐ X X X ܐܢܬ . ܗܟܢ X¹⁸ ܓܝܪ ܚ̇ܙܝܬ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ X : ¹⁷ܕܐܢܗܘ ܕܫܡ̇ܥ
Pall:LausHist ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩ̇ܕܬܟ ܐܬܡܠܝ ²ܒܠܠܝܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܬ Xܢ ܠܗ : ܕܙܠ ܝܘܡܢܐ ܕܟܢܝܫܝܢ ܐܚܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܘܗܘ̣ܝ ܡܠܦ
Pall:LausHist ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐ̇ܥܒܕ ܠܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܗܘ ܛܠܝܗ ܕܦܠܢ ܐܢܬ ܘܩ̣ܡ ܠܗ ܡܢ ܠܓܘ · ܝ X276ܘܡܠ̣ܠ |ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ
Pall:LausHist ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܟ ܠܢܟܝܢܐ . ܣܓܝ ²ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܝܐ̈ ܐܢܬ ܗ̣ܢܝܢ ܡܪܦܝܢ̈ ܐܘ ܬܬܚܬܪ ܥܠܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ
Pall:LausHist ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܐܢܐ ܛܠܝܐ ܐܢܬ ܦܬ̣ܚ ܬܪܥܐ ܘܩ̣ܡ ܠܗ ܡܢ ܠܓܘ ܇ ܘܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡ̇ܢ
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ