simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܐܢܬ : ܘܚܘܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܠ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܚܝܬܘܦܝܠ : ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪ . ܘܐܢ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܗܘ ܨܝܒܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܝܬ ܬܘܒ ܐܢܫ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܕܫܡܗ ܨܝܒܐ : ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܘܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ :
P:Sam [AB] ܠܝ ܥܠ ܓܝܣܐ ܗܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ ܘܠܐ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܨܢܩܠܓ : ܕܐܘܩܕܢ ܐܢܝܢ ܒܢܘܪܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܡܚܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܡܟ . ܘܢܬܢ ܘܐܚܝܡܥܨ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܥܝܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܘܬ ܒܠܠܝܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܕܒܪܐ : ܐܠܐ ܥܒܪ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܐܒܕ
P:Sam [AB] ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܠܝ : ܐܢ ܠܐ ܪܒ ܐܢܬ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ
P:Sam [AB] ܥܠ ܫܐܘܠ : ܘܐܢܐ ܐܣܠܝܬܗ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܝ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܐܒܠ
P:Sam [AB] ܗܘ ܡܦܩ ܗܘܝܬ ܘܡܥܠ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܦ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܐܦ ܡܢ ܡܢܬܡܠܝ ܟܕ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ :
P:Sam [AB] ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ . ܘܐܡܪ : ܥܠܝܡܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܡܢ
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܫܐܘܠ : ܕܐܥܒܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܒܙܟܘܪܐ : ܘܐܣܩܝ ܠܝ ܠܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܗܐ
P:Sam [AB] ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ . ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܒܩܠܗ ܐܢܬ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕܗ : ܘܚܙܝܬ ܘܚܕܝܬ . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ
P:Sam [AB] ܡܢܝ : ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܒܪܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܝܘܪܕܢܢ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܥܒܪ : ܐܢܬ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܟܠ ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܐܦ ܡܥܒܕ ܥܒܕܬ : ܐܦ ܡܙܟܐ ܙܟܝܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܬܐܪܒ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܒܪܝܟ
P:Sam [AB] ܘܐܚܝܡܥܨ ܒܪܟ : ܘܢܬܢ ܒܪ ܐܒܝܬܪ : ܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܫܠܡܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܕܬܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܕܪܟ ܐܢܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܐܢܬ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܘܠܡܕܥ ܟܠ ܕܥܒܕ
P:Sam [AB] ܘܦܓܥ ܒܗܘܢ ܒܟܗܢܐ̈ . ܘܦܓܥ ܕܘܐܓ ܒܟܗܢܐ̈ : ܘܐܡܝܬ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܘܢܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܘܐܓ : ܐܬܟܪ݇ܟ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܒܐܬ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ : ܘܒܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܦܘܩ ܘܡܠܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܒܡܪܝܐ ܝܡܝܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܩ