simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܠܝ . ܐܢ ܚܛܝܬ : ܘܝ ܠܝ . ܘܐܢ ܐܙܕܕܩܬ : ܠܐ ܐܪܝܡ ܪܝܫܝ . ܡܣܒܥ ܐܢܬ ܒܪܥܝܢܟ . ܕܐܢ ܚܛܝܬ : ܢܛܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܢ ܚܛܗܝ̈ ܠܐ ܡܙܟܐ
P:Job [AB] ܐܡܬܝ ܐܬܝܠܕܬ : ܘܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܝܟ̈ ܐܢ ܣܓܝܐܝܢ . ܥܠܬ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܚܘܡܗ : ܘܫܒܝܠܐ ܕܒܝܬܗ . ܘܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ .   ܘܥܢܐ ܐܠܝܦܙ ܬܝܡܢܝܐ : ܘܐܡܪ . ܕܠܡܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܡܪ
P:Job [AB] ܘܬܪܝܨ : ܗܫܐ ܢܬܬܥܝܪ ܥܠܝܟ . ܘܢܫܠܡ ܕܝܪܐ ܕܙܕܩܟ . ܘܬܗܘܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܐܢܬ : ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܠܚܣܝܢܐ ܐܬܟܫܦ . ܐܢ ܙܟܝ
P:Job [AB] ܥܠܘܗܝ ܠܐܘܬܟ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܕܟܐ ܐܕܪܟ . ܘܙܪܥܟ ܚܡܠ . ܐܢܬ ܦܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐ . ܡܬܬܟܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ . ܘܫܒܩ
P:Job [AB] : ܫܡܥ ܗܠܝܢ . ܘܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܡܠܝ̈ . ܡܢ ܕܣܢܐ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܙܟܐ . ܐܢܬ . ܣܐܦ ܟܠ ܒܣܪ ܐܟܚܕܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܠܥܦܪܐ ܗܦܟ . ܘܐܢ ܡܬܒܝܢ
P:Job [AB] ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܣܘܣܝܐ : ܘܥܠ ܪܟܒܗ . ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ
P:Job [AB] ܦܟܗ ܒܫܘܪܗ . ܘܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ . ܡܫܪ ܐܢܬ ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ . ܪܡܐ ܐܢܬ ܦܓܘܕܬܐ ܒܦܘܡܗ . ܘܢܩܒ
P:Job [AB] ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܘܕܐܨ ܒܢܚܠܐ . ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܐ ܐܢܬ ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ
P:Job [AB] ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ ܐܢܬ : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܙܕܕܩ . ܗܐ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ .
P:Job [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܢ . ܗܐ ܐܝܬ ܒܢ ܕܣܒ : ܐܦ ܐܝܬ ܒܢ ܕܩܫܝܫ : ܐܢܬ ܚܟܡܬܐ . ܡܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܘ ܡܢܐ ܡܬܒܝܢ
P:Job [AB] ܒܐܦܝ̈ ܟܝܡܐ . ܐܘ ܫܒܝܠ ܓܢܒܪܐ ܚܙܝܬ . ܗܐ ܬܦܩ ܥܓܠܬܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ ܡܬܩܫܝܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ̈ ܐܚܕܝܢ . ܐܚܕ
P:Job [AB] ܪܘܓܙܟ ܠܘܬܝ . ܘܚܝܠܘܢ̈ ܡܚܠܦ ܐܢܬ ܥܠܝ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܓܢܒܪ ܥܠܝ . ܘܡܚܪܐ ܐܢܬ ܙܝܢܟ ܠܘܩܒܠܝ . ܘܡܣܓܐ
P:Job [AB] . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ
P:Job [AB] ܥܠ ܥܢܢܐ̈ ܩܠܟ . ܘܡܟܣܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܝܐ̈ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܫܡܝܐ : ܐܘ ܣܐܡ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܒܐܪܥܐ . ܡܪܝܡ
P:Job [AB] ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܘܪܥܡ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܐܢܬ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܡܚܝܒ
P:Job [AB] ܠܡܙܟܐ . ܐܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ : ܕܪܒ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܘܣܡ ܒܣܕܐ ܪܓܠܝ̈ . ܘܢܛܪ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ . ܒܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] . ܐܘ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ . ܐܘ ܐܝܟ ܡܚܙܝܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ
P:Job [AB] ܠܗ ܐܝܟ ܩܡܨܐ . ܐܘ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ . ܚܦܪ ܒܥܘܡܩܐ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܣܘܣܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ . ܘܡܠܒܫ ܐܢܬ ܨܘܪܗ ܙܝܢܐ . ܡܙܝܥ
P:Job [AB] ܡܢܐ ܝܕܥ ܐܠܗܐ . ܕܠܡܐ ܠܓܘ ܡܢ ܥܪܦܠܐ ܢܕܘܢ . ܥܢܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܐ ܐܠܗܐ ܐܪܝܡ ܫܡܝܐ : ܘܚܙܐ ܪܝܫ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܐܬܬܪܝܡ . ܘܐܡܪ