simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܥܠ ܐܪܥܐ . Xܘܟܠ ܨܚܚܐ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܒܗ ܣܝܡܝܗܝ ܥܠ X XX XX ܐܢܬ ܠܒܟ . ܘܩܘܡ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ X ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ . X XX ܢXX ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܬܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܣܬܝܪܐ ܠܡܪܐ ܚܘܒܐ . ܢ̇ܣܒ ܠܗ̇⁸² ܡܢܟ ⁸³ܒܚܕܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ⁸¹ܘܐܢ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܕܝܢܪܐ ܡܩ̣̇ܒܠܝܢ ܡܢܟ . ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܢ XXXXX ܒܦܓܪ ⁰ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܘܐܢ ⁷ܕܠܐ ܦܓܪ . ⁸ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡX ܥܝܢܝܟ̈ . ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܒܪܝܬܐ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ⁸²ܕܗܠܝܢ ⁸³ ܝܕܥܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ ܡܥܒܕܝܢ ⁸⁴ܒܗ ܒܠܒܟ : ܐܢܬ ܫܠ̇ܝܐ ܀ ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܟ ܐܘ̇ ܐܚܝ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܝܢܪܐ ܡܩ̣̇ܒܠܝܢ ܡܢܟ . ܘܐܢ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܐܣܬܝܪܐ ܠܡܪܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܀ 86ܚܘܒ̣ܬܐ ܓܝܪ ⁸⁰ܣܝ̣ܡܐ ܥܠܝܟ . ⁸¹ܘܐܢ ܝ̇ܗܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ . ܐܢܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܒܝܕ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ̣ ܘܢ̇ܦܠ XX141 ܐܢܬ ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܢܦܫܟ ܐܘ̇ ܚܒܝܒ : ²³ܕܥ̣ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ̣ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܐܢܬ : ܠܥܠܡ ܡܩ̣̇ܘܝܐ ܀ X 139ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܝܕܥܐ̈ ܚ̇ܙܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ²⁴ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܩܪܒܐ̈ ܘܕܡܘܬ̣ܐ̈ : ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܐܢܬ ܚܒܝܒ : ²³ܕܥ̣ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ̣ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܕܢܦܫܢܘܬܐ ܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ X XX39 ܥܡܠܐXẌ ܒܫ̇ܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ : ܩܕܡ ܕܡܬܥ̇ܝܕ ܐܢܬ ܡܫܚܐ ܀ 69ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܦܓܪܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ X⁸ܕܡ̇ܘܣܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܬܝܕܥܢܐܝܬܫ̇ܡܥܐܢܬ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ : ܟܕ ܡܩܕܫܐ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܕܝܘܡܢܐ ܩ̣̇ܕܫܬܘܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܡܪܝܐ̣ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܒܟ . ܘܐܠܗܐ ܕܚ̇ܙܐX X ⁰ܡܣܝܒܪܢܘܬܟ : ܗ̣ܘ XX 57 ܐܢܬ ܬܫ̣ܒܘܩ . ܐܦܢ ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡܫ̣̇ܡܫ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܀ ܘܬܚܘܝܬܐ ܣ̣ܒ ܠܟ ܕܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ : ܐܘ̇ ܐܚܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ̣ . ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܟ ܦ̇ܠܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܥ̣ܪܩ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܇ ܕܒܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪܝܢ X 8 ܗܘܘXX¹⁰ . ¹ܘܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܕܡܘܗܝ : ܡܬܝ̇ܠܕܐ ܒܠܒܟ X ܗ̇ܝ XX XܩX ܣܓܕܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ . ⁸⁴ܘܡܢ ܗܕܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠ̣ܝܬܐ ܕܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܠܒܪ : Xܒܪ ܫܥܬܗX ⁷¹ܩܠܝܬܟ ܩܒܪܟXXX1X7 X² ܗ̇ܘܝܐ . ⁷³ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ . ܘܡ̇ܠܟ ܠܗ ܠܐܚܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁰ܥ̇ܪܩ ⁷⁰ܐܢܬ ܘܢ̇ܦܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܪܓܠܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܒܝܕ ܐܬ̇ܐ ܕܨܠܝܒܗ . ܐܣܬܟ̇ܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ³⁸ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ . ܘܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܒܗ ܒܡܪܢ : ܘܡܢ̣̇ܫܩ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܟܝܠ ܐܘ̇ ܦ̇ܠܘܚܐ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܫܒܠܢܐ ܚܟ̣ܝܡܐ : X ܗܪܛ ܐܢܬ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ : ܘܡܫܡܠܐ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ XXX X7 ܒܝܫܐ . 1ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܙܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚ̣̇ܣܢܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܢܬ ܬܩ̣̇ܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܕܡܢܗ ܠ̇ܒܫ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܟܠܗ̇ ܒܥ̣ܬܟ ܕܡܢܢ ܗܕܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠ ܡܘܬ̣ܒܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ X XX91ܙ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܀ ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܢܬ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟ̣ܠܝ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ