simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܟܠܗ̇ ܒܥ̣ܬܟ ܕܡܢܢ ܗܕܐ ܗܘܬ ܇ ܥܠ ܡܘܬ̣ܒܐ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ X XX91ܙ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܀ ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ ܬܡܢ : ܝܨܦ XXX107ܙX ܕܩܢܘܢܐẌ X⁰ܕܩܠܝܬ̣ܐ ܐܢܬ ܟܡܐ XXXXX⁸ ܕܝ̇ܗܒ ܠܟ X ܡܪܢ X⁰ܐܬܪܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ³¹ܩܕܡܘܗܝ ³²ܡܛܘܢܝܐ ܘܡܪܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ³³ܡ̣̇ܥܒܪ ܠܗ ܐܢܬ ܘܬ̣ܐ ܒܩܠܝܬܟ ܇ ܟܕ ܡܫ̣̇ܠܡ ܐܢܬ ܨܠܝܒܐ XXXX ³⁰ܙX ܘܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܥܠܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܬܫܒܩ̣ܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ : ܘܬܐܙ̇ܠ ܐܢܬ . ¹⁰ܒܗܠܝܢ ¹⁷ ܗܟܝܠ ¹⁸ܐܬܕܡ̇ܐX . ¹ܘܦܠ̣ܘܚ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܥ̣ܪܩ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܇ ܕܒܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪܝܢ X 8 ܗܘܘXX¹⁰ . ¹ܘܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܢܦܫܟ ܐܘ̇ ܚܒܝܒ : ²³ܕܥ̣ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ̣ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܐܢܬ : ܠܥܠܡ ܡܩ̣̇ܘܝܐ ܀ X 139ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܝܕܥܐ̈ ܚ̇ܙܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܬ̇ܕܒܪ ܒܗ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܗ . ܩ̇ܘܐ ܗܟܝܠ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܥܠܘܗܝ ܐܠܐ ܥܡܗ ܕܦܘܠܚܢܐ ܫ̣̇ܡܠܐ ܐܦ ܩܢܘܢܐ ܕܡܛܘܢܝܐ . ܐܢܬ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܇ XXX147 ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܕܡܬܝ̇ܥܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܒܟ . ܘܐܠܗܐ ܕܚ̇ܙܐX X ⁰ܡܣܝܒܪܢܘܬܟ : ܗ̣ܘ XX 57 ܐܢܬ ܬܫ̣ܒܘܩ . ܐܦܢ ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡܫ̣̇ܡܫ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܫܘܝܟ ܠܡ̣ܗܪܓ ܘܠܡ̣ܩܪܐ ܇ ܒܪܐܙܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܓܪܓܚ ܩܕܡܘܗ̣ܝ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪ ܙܒܢܝܢ̈ . ⁸²ܟܕ ܡ̣̇ܣܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ XXXX X ܚܘܘܬܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܡܐ ܕܡܨܛ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܀ X 31ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ⁴⁷ܙܕܩ̇ ܠܟ ܕܬܚܘܪ ܒܗ ܡܐ XX ܕܒ̇ܠܥ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܕܡܘܗܝ : ܡܬܝ̇ܠܕܐ ܒܠܒܟ X ܗ̇ܝ XX XܩX ܣܓܕܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ . ⁸⁴ܘܡܢ ܗܕܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠ̣ܝܬܐ ܕܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܠܒܪ : Xܒܪ ܫܥܬܗX ⁷¹ܩܠܝܬܟ ܩܒܪܟXXX1X7 X² ܗ̇ܘܝܐ . ⁷³ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ . ܘܡ̇ܠܟ ܠܗ ܠܐܚܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁰ܥ̇ܪܩ ⁷⁰ܐܢܬ ܘܢ̇ܦܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܐܝܟ . ܢܐܪܬܘܢ ܚܩܠܬܟ ܘܢܟܣܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܬܡ̣ܠܝ ܠܒܗ ܐܢܬ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ̈ ܘܛܘܗܡܟ . ܕܡ̇ܣܟܝܢ ܠܗܕܐ ܕܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܒܗ ܡܝ̣ܐXXẌ ܡܬܚ̣̇ܒܠ . X⁰ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܐܢܬ X⁴ܡܐ ܕܡܬܥܒܕ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܫܬܓ̣ܪ ܒܢܘܪܐ : ܘܪܡ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܬ̇ܦܨܝܘ ܡܢܗܘܢ : ܥܒ̣ܕX ³⁷ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܦ̇ܠܚܝܢ ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗܢܐ ܪܬܚܐ ܘܗܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܡܠܐ̈ X⁰ܡܢ ܫܐܕܐXẌ ܐܢܬ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܣ̇ܩ ܣܒܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܇ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ Xܛ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ Xܐܘ̇ ܐܚܐ ܦ̇ܠܘܚܐX ܇ ¹¹ ܘܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̇ܡܝܢ ܠܗ ܀ 75ܘܡܐ ܕܝܢ ¹⁰ܕܩ̇ܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ²ܐܘ̇ ܐܚܐ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܗܢܐ ܩܪܒܐ : ³ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܢܬ ܩܪܒܐXX : ܟܒܪ ܐܦ ܢܦܫܗ ¹ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܦܓܪܗ . 126ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܥܠ ܐܪܥܐ . Xܘܟܠ ܨܚܚܐ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܒܗ ܣܝܡܝܗܝ ܥܠ X XX XX ܐܢܬ ܠܒܟ . ܘܩܘܡ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ X ܥܠ ܪܓܠܝܟ̈ . X XX ܢXX ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܬܒ