simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܝܚܗ ܐܦ ܡܢ ܛܥܡܗ ܡܢ ܬܢܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ
IsaacNin:memColl ܇ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ ܀ 42ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܐܢܬ ܛܥܢܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
P:Rom [AB] . ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ܓܒܝܠܬܐ ܠܡܢ ܕܓܒܠܗ̇ ܕܠܡܢܐ ܗܟܢܐ ܓܒܠܬܢܝ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܕܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܟ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . ܕܬܗܘܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܆ ܐܝܟ Xܩܢܘܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܚܨ̣ܕ ܦܘܝܓ ܝܩܕܢܐ ܀ ܐܢܗܘ̈ ܕܬܠܦ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܚܣܘܟ
JnMaron:Expos ܡܢ ܐܒܐ ܕܓܠܬܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ . ܘܐܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪ ܝܡ ܐܢܬ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܕܡܪ ܝܡ . ܐܢ ܐܡܪ̇
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܩܒܠܬ . ܠܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܡܥܕܪ ܠܝ ܟܕ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܕܡܨܚܐ ܠܗ . ܠܝ ܕܠܛܢܝ ܘܕܠܐܛ ܠܝ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܬܝܢ ܤܛܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪܬ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܦܝܫܝܢ ܒܐܝܕܟ ܬܪܥܣܪ ܂ ܐܢܬ ܫܒܬܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܟܕ ܢܦ̇ܩ
SevAnt:Epist . ܐܢ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܠܓܡܪ ܡܐ̇ܬ ܐܡ̣ܪ . ܐܪܐ ܡܢܐ ܡܒܝܐܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܐܠ . ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܕܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܚܦܪ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
IsaacAnt:memHom ܕܬܫܡܥ : ܘܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܕܡܐ ܀ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܟ ܦܘܩܕܢ ܡܪܟ : ܐܢܬ ܫܡܘܥܐ ܚܛܝܐ : ܗܐ ܡܢ ܦܘܡܟ ܐܬܚܝܒܬ . ‏ ‏ܡܠܘܗܝ̈ ܗܘ ܦܩܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܦܫܝܛܐ̈ ܒܫܘܒܗܪܟ ܂ ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܘܒܐ ܐܢܬ ܒܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܕܗܐ ܝ ܐܡܪܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܕ̇ܩ ܠܟ ܂ ܘܠܡܢܐ ܓܢ̇ܒ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܡܢ ܐܢܬ ܐܦ ܠܟ ܥ̣ܨܐ ܕܡܢ ܬܘܬܪܐ ܝ ܕXܒ ܬܚܘܐ ܇ ܕܡܢ ܐܝ̇ܟܐ ܡܬܪܥܐ
IsaacAnt:memHom ܬܦܪܚ ܪܥܝܢܟ : ܕܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ ܗܘ ܦܪܘܚܐ . ܘܢܦܘܩ ܢܚܙܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܕܐܢ ܢܓܒܬ ܐܪܥܐ ܢܦܘܩ : ܘܐܠܐ ܢܟܬܪ ܒܚܒܘܫܝܗ ܀ ܐܦ
PersMartKgYaz1 ܠܗ . ܘܐܡܪ ܩܕܡܝܢ . ܕܕܚܠ ܐܢܐ ܕܠܡܐ ܢܬܚܛܦ ܠܗ ܡܢܝ ܡܢ ܐܢܬ ܠܡܓܘܫܐ . ܕܥܠ ܡܢܐ ܡܥܠ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܘܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܝܡܐ ܬܡܢ ܂ ܘܛܡܘܪ ܐܩܠܝܕܐ̈ ܬܡܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܂ ܛܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ ܕܬܢܝܢܐ ܂ ܘܐܚܘܕ ܝ ܒܩܘܦܠܐ ܕܡܫܟܚ
Eph:Adden ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܩܪܝܒܟ ܕܠܐ ܬܣܡܐ ܢܦܫܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܒܪ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܝܪܘܬܢ ܢܘܗܪܟ ܕܝܠܟ ܛܦܛܦ ܠܗ XX9ܘܒܐܝܢܐ ܕܕܓܢ ܓܚ̇ܟ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܕ ܠ̇ܗ ܃ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܘܬܬܟܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܃ ܥܒܕܐ ܐܬܟܢܝ ܘܐܫܬܡܗ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ
Eph:madVirg ܕܟܝ̣ܬ ܢܦܫܐ ܕܐܣܟܠܬ ܣ̣ܚܬ ܒܕܡܟ ܚܘܪܬX ܘܐܦܪܓܬ 7 ²⁰ܥܡ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܗ̇ ܘܐܠܒܫܗ̇ ܘܕܟܗܢܐ̈ ]ܕܟܝܘ ⁴[ܒܨܦܪܐ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܇ ܕܐܩ ܐ . ܫܬܡܥܬ ܠܝ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܦX XX XX ܐ . ܐܢܬ . ܦܨܐ ܡܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܝܠܐ ܠܐ ܢܫ̣ܬܘܐ . ܛ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܐܢܬ ܂ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪ ܢ ܂ ܕܒܪܝ