simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ : ܠܗ ܚܒܠ ܘܦܣܘܩ : ܘܒܢܝ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܒܐܘܠܨܢܐ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܝܠܢܐ ܐܝܢܐ ܕܝܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܝܝ ܒܕܘܟ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܣܓܝܢܐܝܬ ܐܬܥܗܕܘ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܐܢܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܪܕܝܐ ܠܢܘܬܫܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܡܫܟܚ
IšoMerv:ComOT . ܘܡܦܩ ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܐܢܬ ܥܡ ܛܘܪܦܐ̈ . X9X] ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܣܪܝܘܬܐ ܕܬܘܠܥܐ̈ ܝ̇ܬܒ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܒܢܐ ܙܐܦܐ : ܘܬܒܢܐ ܥܡܗ ܠܫܪܪܐ . ‏ ‏ܕܠܐ ܪܕܐ ܐܢܬ ܐܪܕܟܠܐ ܘܒܢܝܐ . ‏ ‏ܕܐܢ ܚܕ ܓܒܐ ܒܢܐ ܐܢܬ : ܠܐܚܪܢܐ ܒܗ ܣܬܪ
Sahd:memSolitar ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡܗܘܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢ ܝ̇ܨܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡܘܒܕܘ ܠܥܬܝܩܘܬܐ ܆ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܢܩܘܡ ܐܢܬ ܠܣܛܪܟ̣ ⁷ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܠܡܘܢ ⁸ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܘܠܨܢܟ . ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܚܝܢ . Xܢܐܠܦ ܠܠܫܢܢ ܗܘܓܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ
SermHolyWeek ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܚܘܢܝ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܡܕܝܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ
BarṢal:ComGosp ܠܨܒܝܢܗ ܕܗܘ̇ ܕܡܫܡ̇ܠ ܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܂ ܐܦ ܠܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܘܟܠܚܕ ܠܦܘܬ ܚܐܪܘܬܗ ܘܨܒܝܢܗ ܡܬ̣ܦܪܥ ܀ ܢܕܝܢ ܠܐ ܡܥܩ̇ܒ
JulRom ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܥܙܐ ܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܡܨܐ ܡܥܙܐ ܩܕܡ ܒܗܩܐ ܙܥܘܪܐ . ܕܡܢܗܼ .
IsaacAnt:memHom ܡܝܐ̈ ܕܫܪܪܐ : ܘܐܫܩܗ̇ ܠܥܢܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܬ̥ ܡܝܐ̈ : ܘܝܗܒܬ̥ ܫܩܝܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܝ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܦܠ ܣܛܢܐ . ܘܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܫܪ : ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܢܘܗܪܐ : ܐܠܐ ܡܢ ܕܪܓ ܚܫܘܟܐ ܀ ܐܢܕܝܢ ܗܟܘܬ ܡܫܪ
IsaacAnt:memHom ܩܐܡ ܐܢܬ ܀ ܠܬܚܘܒܘܬܐ ܡܬܪܟܢܬ : ܘܠܡܚܝܠܘܬܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ‏ ܐܢܬ : ܢܦܫܟ ܟܠܫܥ ܣܐܡ ܐܢܬ . ‏ ‏ ܘܒܕܪܓܐ ܕܚܝܒܘܬܐ : ܟܕ ܙܟܝ
SevAnt:CathHom ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܇ ܘܪ̣ܚܠܬ ܕܥܪܛܠܝܐ ܐ̇ܝܬܝ ܘܐܬ̇Xܫܝܬ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܦܪ̣Xܝܣܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ Xܗܐ ܇ ܩܠܟ ܫ̇ܡܥܬ ܟܕ ܡܗ̇ܠܟ
JacSer:memElijAscendsHeav ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܒܙܚ ܒܗ 625 ܘܥܠ ܐܢܬ ܠܒܟܬܝܗܝ ܐܙܟܐ ܐܢܐ ܘܬܬܢܨܚ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܪܡܝܬ ܐܝܕܐ ܒܐܢܫܐ
GanBus ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܫܪܟܐ . ܕܒܗܘܢ ܢܣܥܪܢ ܕܢܚܐ 15ܡܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܫܦܪܐ : ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
BarKoni:ScholUrm 20 ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܕܚܝܒ ܡܢܝ : ܘܡܫܬܟܚܬ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ܐܘ ܡܚܣܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܛܝܬܐ : ܘܗܐ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܡܪ