simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Luke [AB] ܂ ܐܦ ܠܢ ܡܨܥܪ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܝ . ܐܢܬ ܀ ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܠܐܠܗܝܐ ܕܘܝܕ ܇ ܕܡܙ̇ܡܪ ܢܒܝܐܝܬ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܒܐ ܀ X ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝܐ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܇ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqJul ܕܡ̇ܚܦܐ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܗ̇ ܕܬܥܝܬܟ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ² ܡܫܘܕܥܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܒܦܟܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܕܒܗܝܢ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ X ܠܩܘܒܠܝ ܂ XXܝXܘܣ ܂ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܃ ܕܠܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܠܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܀ ܘܟܕ ܒܡܪܚܘܬܐ ܘܒܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܟܐ̇ܐ
SevAnt:CathHom ܒܗ̇ ܓܝܪ ܆ ܕܒܣܪܢܐܝܬ ܐܬܢ̇ܩܦ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܪܫܥ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܬ̣ܩܠ ܐܢܬ ܒܣܒܠܬܟ ܗ̇ܝ ܐܠܝܠܬܐ . ܐܡ̇ܪ
P:ApocBar [AB] . ܡܦܢܝܘ ܓܝܪ ܡܦܢܝܐ ܐܪܥܐ ܗܝܕܝܢ ܠܡܝܬܐ̈ ܕܡܩܒܠܐ . ܗܫܐ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܫܡܥ ܒܪܘܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܘܟܬܘܒ ܒܥܘܗܕܢܗ ܕܠܒܟ ܟܠ ܕܝܠܦ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܒܨܝܪܘܬܝ ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܐܝܬ ܠܝ ܣܒ̇ܪܐ ܕܟܕ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܕܡܦܣ ܐܢܐ ܕܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܚ̇ܟܡ
Sahd:BookPerf ܠܡܛܪ . [32]ܐ̣ܡܪ ܕܐܢܬ ܗܟܝܠ ¹ܡܪܝܐ ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܚܝܝ̈ ܐܢܬ ܕܪܡܫܐ . ܐܬ̇ܟܫܦ ܠܗ ܘܚ̇ܘܐ ܡܚܝܠܘܬܟ̣ ܕܠܐ ܡ̇ܫܟܚ
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܫܩܘܠ ܐܘܠܝܬܐ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܐܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܬܘܒܘ ܘܚܝܘ .  
JnDalya:Epist ܠܟ ܡܟܢܝܫܬܐ ܠܕܘܟܝܐ . ܘܟܘ̣ܦܪܐ ܠܟܠ ܨܥܝ̣ܪܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܣܟܠܐ . ܘܝ̇ ܠܕܚ̇ܟܝܡ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܗ ܐ̇ܡܪ ܢܒܝܐ . ܥ̣ܒܕ
DionAr:MystWritings ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
IsaacAnt:memHom : ܕܥܕܟܝܠ ܩܢܛܐ ܡܢܟ . ܠܐ ܢܥܘܠ ܕܗܒܐ ܘܢܘܒܕ : ܒܬܘܠܐ̈ ܐܢܬ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ : ܘܠܐ ܢܚܛܘܢ ܒܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܬܫܬܒܗܪ ܕܒܬܘܠܐ
P:Mark [AB] ܩܕܝܫܗ ܅ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ . ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܂ ܐܢܬ ܠܢ ܘܠܟ ܁ ܝܫܘܥ ܅ ܢܨܪܝܐ . ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܥܡܕܢܐ . ܘܡܛܠ ܐ̇ ܟܠܩܪܨ ܐ . ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܫ̇ܛܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܡ̇ܠܠ
Chron1234 ܐܠܝܫܥ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܦܨܝܚܘܬܐ ܗܝ ܕܚܡܪܐ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܝܪ ܗܘܐ ܃ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ Xܡܪ ܝܝ ܠܗ ܇ ܕܬܩܛܠܢܝ ܒܥ̇ܐ
IsaacNin:memColl ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩ̇ܛܥ Xܕܛ̇ܥܝXܝ-- . XXXXX ܐܢܬ ܕܡܬܪܦܐ ܐܢܬ ܝX87 ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ
Sahd:BookPerf . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܪܦܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥ̇ܒܕܐ ܐܢܬ ܚܫ̣ܝܒ ܠܟ . ܐܠܐ ܘܪܚ̣ܝܡܐ ܬܘܒ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܢܫܐ ܗ̇ܘܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܠܦܢܝܐ ܡܫܘܚܪܐ ܘܪܡܫܝܐ ܇ ܘܠܘܬ ܫܡ̣ܫܐ ܕܥ̇ܪX . ܐܪܐ̇ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܫ̣ܥܬܐ ܕܫܬ̈ ܐܘ ܕܫܒܥ̈ ܡܫ̇ܬܠܡ ܗܘܐ ܇ ܐܢܬ ܢܓ̇ܕ
JacSer:turgFestHom ܡܢܝ ܕܬܥܡܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܬܠܒܟܐ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܟܠܒܬܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܡܪܝX ܐܢܐ ܣܢܝܩ X ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܬܥܡܪ . . XXX40 ܘܐܝܟܢܐ
JnEph:EccHist ܆ ܝX ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬ̇ܐܡܪܢ̈ ܇ ܘܢ̣ܕܘܢ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܥܠ ܕܪܐ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܚ̣ܙܝ ܠܡ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ