simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܠܡܕܥ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܬܬܥܗܕ ܠܥܐܕܐ̈ ܕܥܒܪܘ . ܡܝܟܐܝܠ . ܦܩ̣ܕ ܐܢܬ ܠܚܡܐܝܬ ܦ̇ܩܕ ܒܗ ܚܡܝܥܐ ܘܦܛܝܪܐ ܇ ܕܠܘ ܚܕܬܐ ܠܡ ܠܚܘܕ ܚܝܒ
AbbaIs:Ascet ܘܐܨܠܝܢ ·ddX ܕ X X ⁸ܒܣܬܪܟ X ⁷ܡܬܟܬܫܝܢ X X X ⁸ ܗ̇ܘ ¹¹ܕܠܐ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܗܘܝ ܡܨܠܐ : ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ ܇ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܢ ܠܐ ܬܘܕܐ ܀ 21ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܫܩ̣ܠ ܘܠܐ ܥܡ̣ܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܗܒ̣ܬ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܐܘܢܘܡܝܣ ܡܠܦ
BarḤadbš:Acts ܐܝܡܟܐ ܐ̇ܬܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐ . ܙܠ X . ܟܕ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ . ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܫ̇ܒ ܘܩܠܗ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqJul : ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܡܠܦܢܐ ܫܠܝܚܝܐ : XXXXX ܟܕ ܓܢܒ̇ ܐܢܬ ܘܒܘܙܥܐ ܕܦܓܪܐ : ܟܐܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܒܣܪܐ ܀ ⁶ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ
JnDalya:Epist ܠܗ ⁷ܝ ܠܢܝ̇ܚ ܦܓܪܟ ⁷ܝ . ܘܠܐ ܡܫ̣ܟܚܐܢܬ . ܘܟܕ ܢ̇ܦܝܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܠܐ X⁵ܬܫ̇ܚܠܦ ܛܟܣܐ ܒܥ̣ܠܠܬܐ̈ X⁶ܠܐ ܘܠܝܬܐ̈ XX ܆ ܒ̇ܥܐ
JacSer:memSolit ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܬܚܫ ܙܕܩ ܚܙܝ ܦܪܘܫܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܚܕܝ ܐܢܬ 475 ܐܟܡܐ ܕܣܓܐ ܫܚܩܟ ܗܪܟܐ ܠܗܠ ܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܘܐܢ ܠܐ ܐܠܝܨ
SevAnt:LuqJul ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ ܐܢܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܕܡܝܢ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܡܙܕܡܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ . ܡܫܕܪ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܡܢܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܃ ܐܢܫ ܒܫܡܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܘ ܐܬܟܬܒ ܃ ܘܕܬܟܬܪ ܒܗܝܢ ܨ̇ܒܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܃ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ̣ ܂ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܬܪܥܐ
IsaacAnt:memHom ܒܩܪܒܐ : ܘܥܪܛܠܝ ܐܢܬ ܒܝܬ ܣܕܪܐ̈ . ‏ ‏ܚܙܝ ܕܩܪܢܬܐ̈ ܗܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܙܘܥܐ : ܘܡܬܪܦܝܬ̈ ܒܝܬ ܡܚܫܘܠܐ̈ ܀ ܡܢܐ ܫܠܝܚ
AntiTriThWrit ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܙܕܡܪܐ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ
Basil:SyrHex ܕܬܗܘܐ ܠܘܬܟ . Xܝܕܥ ܐܢܬ³⁷ ܬܘܒ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܣܢܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܫܦܝܪܬܐ ܬܥܒܕ ܠܩܪܝܒܟ . ܗ̇ܝ ܗܕܐ³⁰ ܕܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܪܓܝܓ
LiberGrad ܐܝܟ ܗܕܐ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠܝܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܠܐ ܬܥܒܕ : ܐܢ ܡܢ ܐܢܬ ܗܢܐ ܣܘܪܚܢܐ . ܐܠܐ ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܩܝܡܐ ܕܠܐ ܥܒܕ
P:Judg [AB] ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܡܪ ܡܢܘܚ ܐܢܬ . ܘܩܡ ܡܢܘܚ ܘܐܙܠ ܥܡ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܓܒܪܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ :
IsaacAnt:memHom ܓܠܝܐܝܬ : ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܗܟܢܐ ܡܢ ܣܢܝܬܐ̈ : ܐܢܬ ܕܢܨܘܡ ܦܘܡܟ ܡܢ ܠܚܡܐ : ܘܪܥܝܢܟ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܀ ܕܐܝܟ ܕܢܙܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܕܓܠܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܗܕܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܕܘܝܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Nars:memCreat ܐܕܡ ܘܚ̇ܙܐ ܠܗ 375ܘܗܪܟܐ ܠܩܐܝܢ ܥܠ ܗܒܝܠ ܕܐܝܟܘ ܐܚܘܟ ܟܕ ܐܢܬ ܗܟܢ ܫܐܠܗ ܠܩܛܘܠܐ . ܒܥܕܢ ܠܐܕܡ ܡܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܕܐܝܟܐ
SevAnt:LuqJul . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܪܘܡܬܢܝܬܐ̈ ܕܒܐܓܪܐ ܩܝܡܢ . ܐܢܬ ܕܒܡܚܠܨXܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ