simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܕܒܗ̇ܝ ܕܗܓܓܐܝܬ ܚܫ ܘܡܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܚܝ ܠܢ : ܘܒܫܘܡܠܝܗ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ : ܘܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܘܟ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܬܕܘܫ ܠܬܐܪܬܐ̣ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܪܡܬܐ̈ ⁴ܘܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ⁵ܘܗ̇ܝ ܕܬܚܫܘܒ
MiaphysiteDocs ܡܢ ܠܐ ܝܕܝܥܘܬܗ ܕܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܬܛܦܝܣܬ̣ ܂ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܐܬ̇ܐ ܘܒܐܓܪܬܐ ܕܝܠܟ ܫܘ̣ܕܥܬ ܠܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚ̇ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܐܫ̣ ܂ ܕܠܢ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ ܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ ܝܝ ܐܦܝܢ̣̈ ܂ ܟܕ ܡܥܠܝ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܂ ܘܒܪ ܛܘܗܡܗ
MartStPhokSinop . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ
JnEph:ActsEastSaints ܚܝܠܘ ܆ ܐܝܟ X ܕܨ̇ ܒ̣ܝܬ ܣܥܘܪ̈ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܘܢܐ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗ ܐܢܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒܗ ³ܠܨܒܝܢܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܘ̣ܘ ܕܡܬܡ̣ܨ ܐ
JacSer:Epist ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܪܚܡܬܗ ܡܙܝܥܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܬܛܥܐ ܝܥܠܡܐ ܘܬܬܐܣܪ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܣܪܝܩܬܐ̈ 2ܕܥܠܡܐ ܡܬܙܝܥ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ X0 ܚܝ
Tim1:Epist ܐ̇ܘ ܬܡܝܗܐ ܃ ܕܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܥ̇ܒܕ ܂ 1ܐ ܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܘܢܩܢܗ ܕܐܠܗܐ · ܂ X · · ܚ̇ܙܐ
ComGenExod ܡܢ ܐܬ̇X . ܘܐܝܬܝܟ ܐܟܣܢܝܐ . ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܥܒܕܢܢ ܠܟ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܕܠܡܐ ܗܫܐ ܢܒܐܫܠܟ ܡܢ X0 ܕܠܗܘܢ . ܟܐܡܬ ܕܟܕ ܢܘܟܪܝ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ . ܟܕ ܡܦܠܓ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܐܝܠܝܦܐܝܬ . ܒܪܘܫܡܟ ܐܢܬ ܕܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟܪܐ
Sahd:memSolitar ܒܬܝܒܘܬܟ ܇ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܥܝܩܬ ܠܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܒܐ ܗ̇ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܢܦܫܬܢ . ܡܚܕܐ
IsaacAnt:memHom : ܒܥܣܪܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܬܦܟܪܬ ܀ ܐܝܟ ܕܢܥܕܕ ܐܢܫ ܥܡܪܐ : ܘܒܝܬ ܐܢܬ ܣܓܝ ܝܬܝܪܝܢ : ܦܚܝ̈ ܥܠܡܐ ܠܥܠܘܠܘܗܝ̈ . ܕܥܕ ܡܢ ܚܕ ܡܬܦܪܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܘ̇ ܐܚܐ ܡܫܬܡܥܢܐ : ܐܢ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܢܬ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟ̣ܠܝ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܥܡܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܐܡܪ ܂ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ ܙܩܝܦ ܐܢܐ ܂ ܚܝ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܫܐ ܠܘ ܐܢܐ ܂ ܐܢܬ ܗܕܡܝܟ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܬܒܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܂ ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܡܫܟܚ
Eph:memHom ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ ܘܦ̣ܩܥ XXX ܡܢܐ ܚܫܝܒܐ ܠܢ ܐܢܬ . XXX . X . X . . dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܠܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܐܢܬ ܫܪܝܢ ܝX ܐܚܝܕ ܐܢܬ̇ ܐܝܟ ܠܒܘܟܝ̇ܐ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܇ ܘܣܒ̇ܪ
IsaacAnt:memHom ܬܪܨ ܐܢܬ ܡܠܚܐ̈ : ܒܓܘ ܝܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܪܕܘܢ ܀ ܘܒܓܘ ܝܒܫܐ ܐܢܬ ܘܡܚܘܐ ܀ ܘܡܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܝܟ̈ : ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܩܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ .
SilwQard:ScholUrmApp ܫܐܠܬܟ : ܐܝܟ ܚܢܐ ܠܢܒܝܐ ܫܡܘܐܝܠ : ܘܐܝܟ ܐܠܝܫܥ X ܘܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡ̣ܢXX ܕܒܢܝܐ̈ ܫܐܠ ܒܨܠܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܘܗܐ ܢܣ̇ܒ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܚܕ ܦܓܪܐ ܚܕܐ ܪܘܚܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܘܠܘܣ . ܐܘ ܠܐ ܫܩ̇Xܥ
Sahd:memSolitar . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ ܡ̣ܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܆ ܠܟܠܢܫ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ