simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐX : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܪܝ ܐܒܗܬ ܠܣܛܢܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܦܠܚܘܗܝ̈ . ܘܪܡܪܡ ܠܫܡܟ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܘ . ܚܝܠܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܕܩܪܝܒ ܠܕܚܠܘܗܝ̈
JacSer:memPraisTab ܪܘܚܢܐܝܬ : ܘܠܦܓܪܢܐ̈ ܗܐ ܙܐܢ ܐܢܬ ܦܓܪܢܐܝܬ ܀ ܠܢܘܢܝ̈ ܐܢܬ : ܕܠܦܘܬ ܓܢܣܗ ܟܠܢܫ ܬܒܥ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܀ ܘܠܪܘܚܢܐ̈ ܗܐ ܡܦܪܢܣ
SevAnt:LuqJul ܕܢܦܫܗ ܕܥܡܢܘܐܝܠ : ܗ̇ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܕܡܪܒܥܐ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡ̇ܬܪܟܟ ܐܢܬ : ܘܡܘܕܐ
SermHolyWeek ܕܠܐܡܨܝܬ ܬܚܙܝܘܗܝܘܬܡܘܫܝܗܝ XX1ܐܢܐ ܗܐ ܐܬܪܟܢܬ ܠܟ ܐܢܬ Xdd·X ܢ̇ . X . X ܕܟܕ ܝ·ddX ܐܝܟܢ ܒܐܒܐܡܗܝܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܐܢܬ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
Eph:madLuqHeres ܒܝܚܝܕܟ X ⁸ ܥ̇ܡܕܬ ܬܠܝܬܐܝܬ ܒܫܡܗ̇ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܟX ܝ̇ܠܦܬ ܐܢܬ ܘܗܝܡܢܬܟ ܕܚܕ ܐܢܬ ܒܐܝܬܘܬܟ ܫ̇ܡܥܬ ܘܐܫܪܬܟ ܕܐܒܐ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܪܥܝܐ ܐܢ ܛܥܐ ܠܟ . ܟܡܐ ܢܬܒܥ ܐܦ ܐܠܗܐ : ܠܗܘ ܡܪܛܘܛܗ̇ ܐܢܬ ܡܪܛܘܛܗ̇ : ܠܐ ܬܫܘܛ ܡܫܟܗ̇ ܡܢܗ̇ ܀ ܫܠܚܐ ܕܢܩܝܟ ܬܒܥ
ActsMarBenh&Sar ܒܘܨܪܐ̈ ܘܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܕܬܝܒܝܢ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܡܬܦܢܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܫܒܩ ܐܢܬ ܘܡܥܒܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܟܠܗ ܟܣܦܟ ܥܡܟ ܡܛܠ ܕܣ̣ܒܪܬ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܩ̇ܢܝܢ ܐܢܬ ܒܒܝܫܘ̣ܬܗ ܐܡ̣ܪ ܃ ܟܣ̣ܦܟ ܥܡܟ ܢܐܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܬܐܒܕ ܝ
JnDalya:Epist ܠܝ . ܘܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐ ܫܿܦܪܢ̈ ܠܟ . ܘܡܐܟܬܐ̈ ܠܐ ܒܿܣܡܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܛܿܒܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܝܫܐ̈ 6 . ܐܢ ܐܿܟܬܘܒ ܪܡܬܐ̈ ܥܿܕܠ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܒܐܓܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ . ܐܪܐ̈ : ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܡܫܒܝܢ ܢܢ ܐܡܪܝܢ ܢܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫ
IsaacAnt:memHom : ܒܝܕ ܨܘܕܝܐ̈ ܕܢܟܝܠܐ̈ ܀ ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܨܝܕ ܐܠܗܐ : ܒܨܢܥܬܐ̈ ܐܢܬ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ : ܕܠܓܒܐ ܕܙܟܐ ܬܫܠܡ . ‏ ‏ ܟܕ ܟܠܟ ܟܕܒܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܐܡܪ ܆ ܕܣܬܘܪܘܢܢܝ ܐܢܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܝܫܘܥ . ܘܗܝܟܠܐ ܐܚܪܢܐ ܠܗ ܠܐ ܚܙܐ . ܘܥܠ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܡܦܫܩ
LiberGrad ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܛܡܐܐ̈ ܘܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ : ܘܡܢ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܡܬܠܡܕ
JnDalya:Epist . 1ܗܕܐ ܪܐܙܝ̈ ܪܘܚܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܒܟ ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܐܢܬ ܬ ܗܘܡܐ ¹⁷ܕܪܟ ¹⁸ܐܢܬ ܆ ܘܫܡܝܐ̈ ܥ̇Xܝܐ ܒܢܘܗܪ ܗ ܒ̇ܚܪ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܢܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܡܪܟ . ܪܥܐ ܠܢܦܫܟ ܥܡ ܚܝܝܗ̇̈ : ܘܗܐ ܪܥܝܬܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܬ : ܥܡ ܚܕܬܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܠܟ ܨܠܐ ܒܪܢܫܐ : ܕܐܢܬ ܗܘ ܪܓܝܙ
LiberGrad ܠܐ ܬܣܝܒ ܀ ( 17 ) ܐܢ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܐܡܪ ܐܢܬ : ܚܣ ܠܝ . ܘܩܥܐ ܒܗ ܡܪܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝ :
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܩܪܝܬܐ ܆ ܕܚܠܘܠܐ ܘܕܡܫܬܘܬܐ . ܗܘܝ ܙܗܝ̣ܪܐ ܕܠܡܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܢܬ ܩܪܝܐ ܘܣܡܝ̣ܟܐ ܆ ܬܗܘܐ ܛܪܝ̣ܕ ܡܢ ܡܫܬܘܬܐ ܀ X ܟܙ ܀ ܐܢ ܐ̇ܙܠ