simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܠܚܕ ܟܝܢܐ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܇ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܢܬ ܡܕܪܡܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܨܝܪ- ܗ̇ܘ ܝ ܕܐܘܣܝܐ ܡܝ̇ܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܣܝܘ ܒܫܡܝ ܆ ܠܗܢܐ ܒܪܟ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܃ ܐܢܬ ܝ ܝ̤ ܂ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܕܟܠ ܟܡܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ
GanBus ܘܚܟ̇ܡ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܪܐ ܒܟ ܇ ܐܦܠܐ ܬܘܪܣܝܟ ܕܒܗ ܡܙܘܢ ܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ 20 ܕܙܥܘܪܝܢ̈ ⁰ܝܕ̇ܥ ܐܢܬ ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܠܢܦܫܟ ܝܕ̇ܥ
LiberGrad ܪܥܝܢܟ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܫܘܐܠܐ̈ ܕܡܠܬܐ . ܟܡܐ ܕܡܟܝܟ ܐܢܬ ܗܟܢ ܐܢܬ : ܘܗܟܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܐܝܟ ܕܫܩܠ ܐܢܬ ܛܥܢܐ ܕܢܦܫܟ ܘܫܚܩ
SynWestSyr ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܢܬ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܐ ܘܒܫܪܪܐ X ܪܚܝܡ ܡܢ ܟܘܠ . ܕܦܐܝܢ̈ ܐܢܬ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒܬ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܝܠ̣ܟ . X
BarBahl:SyrLex ܠܗܘܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ ܠܚܘܕ . ܘܓܘܢܐܝܢ ( sic ) . ܐܢܬ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܝܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܗܘܝܐ̈ ܘܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܘ ܡܫܘܕܥ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܢܐ ܚܢܢܐ ܒܥܢܐ : ܘܐܢܬ ܕܝܢܐ ܡܙܡܢ ܐܢܬ ܠܝ . ܠܝܬ ܠܝ ܣܝܦܐ ܐܢܬ ܠܝ ܠܬܒܥܬܐ . ܐܢܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܣܒܪ ܐܢܐ : ܘܐܢܬ ܚܪܝܢܐ ܡܕܟܪ
ActsMiaphysites ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܛܘܪܐ̈ ܚܪܒܐ̈ ܘܕܚܝ̣ܠܐ̈ ܘܒܝܢܬ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ ܆ ܡܘܢ 13ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܓܒܪܐ
P:2Macc [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܚܝ̈ : ܢܦܫܝ ܘܦܓܪܝ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܢܬ ܒܕܝܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ : ܐܝܟ ܕܫܘܐ
IsaacAnt:memHom ܡܪܝ ܡܢ ܡܕܝܪܟ̈ : ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐܬܪܢ ܫܝܛܐ ܀ ܘܟܢܫܬ ܐܢܬ ܀ ܟܢܫ ܓܦܘܗܝ̈ ܘܡܬܬܚܬܐ : ܕܡܠܦܢܐ ܠܐܢܫܐ ܒܗܘܐ . ܕܐܦ
IsaacAnt:memHom : ܘܡܢ ܕܡܣܓܦܢ̈ ܡܕܥܟ ܐܢܬ ܀ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܐܦ ܚܡܬܐ : ܒܟܝܢܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܘ ܩܝܛܘܢܟ ܡܘܩܕ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܡܥܕܪܢ̈ ܒܗ̇ ܣܥܪ
AntiTriThWrit . ܘܠܐ ܝܕܥ̣ܬ ܗ̣ܕܐ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ : ܕܫܡܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ
JacSer:memTransfig ܡܪܝ ܨܐܕܝܗ̇ ܕܡܠܬܝ ܘܬܡܠܠ ܠܟ 20 ܐܘ ܠܗ̇ ܐܣܩ ܬܡܛܐ ܠܘܬܟ ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܡܐ ܕܣܒܟܬ ܒܗ ܢܩܘܡ ܥܠ ܪܘܡܗ ܘܢܠܒܘܟ ܐܬܪܗ ܐܘ ܚܘܬ
P:Kings [AB] ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ :
SergStyl:epLuqJew ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܕܓܙܝܪ ܆ ܐ̇ܦܩ ܥܬܝܩܐ ܕܛܡܝܪ ܒܟ . ܘܠܐ ܢܬܚܙܐ ܐܢܬ ܕܢܦܩ ܥܠܝܗܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܒܕܢܐ ܕܠܥܠܡ . . 8ܐܢ ܗܟܝܠ ܕܚܠ
BarṢal:LuqArabs : ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܒܝܐ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܟ . ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܡܫܐܠܢܐ ܘܡܗܘܢܐ ²⁵ܙܪ . ܩ ܕܢܦܢܐ ܠܗ ܕܐܢ ܬܐܠܦ ܡܢܢ ܒ̇ܥܐ
P:Job [AB] . ܐܘ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ . ܐܘ ܐܝܟ ܡܚܙܝܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ
IšoMerv:ComOT ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ . ܓ̇ܚܟܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ ܗ̇ܝ ܕܪܡܝܢ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܬܪܡܐ ܒܗ ܫܐܪܐ̈ ܇ ܗܢܘ . ܩܠܕܐ . [24 ( 29 ) ]ܗ̇ܝ ܕܓ̇ܚܟ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ̇ܘ ܟܬܒܘܢܐ ܫ̇ܘܐ ܠXܐܢܚܬܐ̈ ܆ ܒܛܘܥܝܝ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ 3ܕܝܢ ܕܡ̇ܒܣܪ ܘܡܒ̣ܪܢܫ ܀ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫ̇ܬܩ ܐܢܬ ܘܠܐ ܟܬ̇ܒ