simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܒܕܟ ܆ ܘܢܚܬ ܐܢܬ ܥܡܢ . ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܥܒܕ
ActsMarBenh&Sar ܡܪܝ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܐܢܬ ܦܘܠܛܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܦܢܝܬ ܠܗ ܠܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ . ܘܡܢ
ActsMarBenh&Sar . ܘܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܦܠܓܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܝ ܬܫܐܠ ‏‎ ‎‏ܐܬܠ ܠܟ ܐܢܬ ‏ ‏ 70 ܘܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܣܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ . ܫܐܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
ActsMarBenh&Sar . ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܟܐܒܐ ܕܐܪܝܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܗܕܐ ܢܚܠܡ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ
ActsMarBenh&Sar . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܩܢܝܬ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܝܟ̈ ܕܠܐ ܗܘܢܐ
ActsMarBenh&Sar ܥܡܝ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ . ܡܢܬܡܠ ܓܝܪ ܠܢܚܫܝܪܐ ܕܨܝܕܐ ܐܢܬ ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܐ
ActsMarBenh&Sar ܘܡܥܒܪ ܐܢܬ ܒܘܨܪܐ̈ ܘܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܕܬܝܒܝܢ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܐܢܬ ܕܗܢܘܢ ܕܠܘܬܟ ܡܬܦܢܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܫܒܩ
ActsMarBenh&Sar ܡܪܝ . ܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܫܕܪܢܝ ܕܐܡܠܠ ܐܢܬ ܠܗ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܗܢܡ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܦܢܝ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܆ ܓܒܪܐ ܬܡܝܗܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܕܒܐܝܕܗܘܝ̈ ܣܥܪ ܐܠܗܐ ܐܬܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܀ ܦܢܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܚܙܐ
ActsMarBenh&Sar ܥܡܢ . ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢܬ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܩܢܝܐ ܐܢܬ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܥܒܕ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܒܕܟ ܆ ܘܢܚܬ
ActsMarBenh&Sar ܗܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ̈ ܆ ܕܢܚܬ ܒܥܠܡܐ ܦܓܪܢܝܐܝܬ ܐܢܬ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܣܡܬ ܡܠܬܐ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܐܬܢܐ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܆
ActsMarBenh&Sar ܒܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ܠܝ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܩܢܝܬ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ . ܕܠܐ ܒܘܝܢ ܘܥܩܝܪ ܡܕܥܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܒܩܐ
ActsMarBenh&Sar ܠܕܫܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆ ܗܘ ܕܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܡܩܒܠ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܨܦ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܕܐܦ ܡܥܬܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܢܬ . ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܚܢܢ ܓܝܪ ܝܨܝܦܝܢܢ ܕܗܠܝܢ .
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܓܠܙܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܐܢܘܢ .
ActsMarBenh&Sar . ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܩܢܝܐ ܛܠܝܬܐ ܐܣܝܘܬܐ ܘܢܦܐܫܐ . ܀ ‏ ‏ 26 ܗܘ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܒܕܟ ܆ ܘܢܚܬ ܐܢܬ ܥܡܢ . ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ ܦܠܚ
ActsMarBenh&Sar ܒܘܨܪܐ̈ ܘܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܕܬܝܒܝܢ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܡܬܦܢܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܫܒܩ ܐܢܬ ܘܡܥܒܪ
ActsMarMaʿIn ܒܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܀ 33 . ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܦܪܫ ܐܢܬ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܐ̇ܬ
ActsMarMaʿIn . ܘܐܢܕܝܢ ܬܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ ܢܣܓܐ ܐܝܩܪܟ ܐܚܪܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐܝܩܪܟ ܩܕܡܝܐ . ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܒܡܪܚܘܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܡܩܘܐ
ActsMarMaʿIn ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܥܒܕܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܠܦ ܗܘܝܬ ܠܝ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܘܕܐ