simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢXX ¹ܓܪܝܓܘܕ̇ ܕܐܢܐ ܨ ܒܐ ܐܢܬ . ܘܒܡܨ ܥܬ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܫܘܐ
ActsGregPirang ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܆ ܐܘܕܐ ܒܗ ܒܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܚܙܝ ܕܠܐܝܕܐ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܚܘܣ ܐܦ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܆ ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܐ
ActsGregPirang ܛܒܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܘܒܕ ܐܡܪ . ܐܢ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ
ActsGregPirang ܠܘܩܒܠ ܡܓܘܫܘܬܐ : ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܒܡܠܬܐ . ܕܠܐ ܩܐܡ
ActsGregPirang ܕܬܗܘܐ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܟܠܡܕܡ ܕ ܓܠܐ ܫܪܪܐ ܗܘ̣ ܐܢܬ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ̈ ܡܘܗܦܛܐ . ܕܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܒܥܐ
ActsGregPirang ܕܡܠܟܘܬܢ . ܘܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܥܠܬܟ ܕܝܠܟ ܐܬܪܘܪܒܘ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ . ܘܫܠܚ ܠܗ ܒܐܝܕܝ̈ ܫܪܝܪܗ ܕܙܐܕ ܓܘ ܆ ³⁰⁴ܕܐܢܬ ܕܠܩܘܒܠܐ
ActsGregPirang . ܐܪܝܡ ܐܝܕܟ ܓܢܒܪܐܝܬ ܆ ܘܡܚܝܢܝ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܠܐ ܬܕܚܠ . ܐܢܬ . ܐܘ ܦܥܠܐ ܒܝܫܐ ܆ X XX1 . 71ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܩܛܠܐ ܠܐ |ܡܫ . ܪܫ
ActsGregPirang ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘܐ
ActsGregPirang ܥܠ ܢܦܫܟ ܆ ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܆ ܐܢܬ ܩܠܝܠ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܠܕܚܠܬܐ ²⁹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܗܫܐ ܚܘܣ ܐܦ
ActsGregPirang ܕܬܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܡܩܒܠ ܠܟ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܘܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܒܝXܪܪܫܝܪ X X ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܒܥܐ
ActsGregPirang ܡܠܦܢܘܬܗ ܡܠܝܐܐ X X ܒܝXܪܪܫܝܪ X X ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܒܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܘܐܦ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܢ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܝܘܡܢܐ ܆ ܘܐ ܓܪܐ ܛܒܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܗܝܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܠܛܠܝܗ ܐܢܬ ܘܠܒܒܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܬܠܒܒ ²¹⁵ܘܠܐ ܬܕܚܠ . ܕܥܒܕܐ ܛܒܐ ܥܒܕ
ActsGregPirang . ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ . ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܥܒ . Xܝ̇ܗܘܢ ܆ ܘܒܕܪܘ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܆ ܕܣܒ ⁷⁷ܠܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡܢܢ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
ActsGregPirang ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܢܫܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܘܐܚܘܬܗܘܢ̈ ܐܢܬ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ ܐܢܬ |ܘܚܬܡ
ActsGregPirang . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܓܘܫܐ ܗܘ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܦܝܪܢܓܘܫܢܣܦ ܆ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܐ
ActsGregPirang ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܢܥܒܕܟ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ
ActsGregPirang ܠܗܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܢܫܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܢ . ܘܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܡܢ ܕܝܢ ܆ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܠܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܠܐ ܫܒܩ
ActsGregPirang 235 . ¹ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܘܩܕܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܦܫܗ ܠܗ ܦܫܗ ܗܘܬ ܠܗ 235 . ¹ ܪܬܗܘܐ X 88ܕܬܗܘܐ X ¹¹3ܪܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܘܡܫܕܪ ܐܢܬ ܠܐܬܪܘܬܐẌ . ³ܘܠܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܚܫܒ ܐܢܬ . |ܘܥܠ ܐܢܬ ܘܐܢܬ ܟܕ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܟ . ܐܦܣܩܘ̈ ³X⁵ܘܩܫܝܫܐ̈ ܥܒܕ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܡܢ ܪܗܘܝܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܡܓܘܫܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܐ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܒܬܪܗ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ .