simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܡܢܘ ܕܝܢܟ . ²⁴³ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ²⁴⁴ܐܢܐ ܠܐ ܥܒܪܬ ܥܠ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ ܕܥܒܪܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܐܬܝܬ ܟܕ ܠܐ ܦܩܝܕ
ActsGregPirang |ܘܚܬܡ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܝܢ ܢܫܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐ̇Xܝܢ . XX1 . 218ܕܐܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܢ ܨ ܒܝܢܐ ܘܟܬܒ
ActsGregPirang ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܛܒܬܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܨ ܒܝܢܗ ܘܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܥܒܪ
ActsGregPirang ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܡܚܕܐ ܫܪܝܢܢ ܠܟ ܘܐܙܠ ܐܢܬ ܠܫܘܠܛܢܟ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܡܓܘܫܘܬܐ : ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܥܒܕ
ActsGregPirang . ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ⁷²ܐܒܕܐ̈ . ܘܠܒܢܝܟ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܬܥܬܪ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܢܬܠXܠܟ ܩܘܪܝܐ̈ ܟܡܐ ܕܒܥܐ
ActsGregPirang ܡܪ ܝ ܒܛܝܒܘܬܟ ܣܥܘܪ ܠܘܬܝ ܘܠܘܬ ܟܠܗ ¹⁹²ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܐܢܬ ܘܠܢܛܘܪܬܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܒܝܬ ܪܕܘܦܝܟ̈ .
ActsGregPirang ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܕܚܠܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܠܗ . ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ . ܟܪܣܛܝܢܐ
ActsGregPirang . ܘܗܐ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܥܡܟ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܕܪܐ ܐ ܐܢܬ X XX1 . 22ܘܐܡܪ ܠܗ . ܬܐ ܠܟ |ܐܘܒܠܝܢܝ ܠܐܝܟܐ ܕܦܩܝܕ
ActsGregPirang ܠܢ : ܘܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ ܕܝܢܗ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ : ܘܠܘ ܗܘܪܡܙܪ̈ ܐܢܬ . 9ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܝܢ ⁷⁵ܠܗ . ܡܕܚܠܘ ܡܫ . ܚܠ
ActsGregPirang ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܢ ܕܢܐܟܠܘܢ ܆ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟ ܘܠܐ Xܐܣܪܝܢ ܚܢܢX ܐܢܬ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܒ ܐܢܬ : ܘܒܣܪܐ ܕܡܓܝܫ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܟܠܐ
ActsGregPirang ܟܪܣܛܝܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ . ܗܘ̈ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ⁴³ ܫܒܩܘܗܝ ⁴⁴ܐܙܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ̈ ܡܘܗܦܛܐ . ܕܠܡܐ ܐܦ
ActsGregPirang ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܗܝ ܣܟܠܘܬܐ ܕܣܥܪܬ ܒܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܆ ܐܫܘܢܝ ܐܢܬ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܒܟܐ ܗܘܐ ܘܡܨ ܠܐ ܟܕ ܐܡܪ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ
ActsGregPirang . |ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ 33 ܡܚܪ ܦܩܕ ܐܢܐ ܘܡܥܘܪܝܢ ܥܝܢܝܟ̈ . ܐܢܬ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܫܕܪ ܐܢܬ ܠܐܬܪܘܬܐẌ . ³ܘܠܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܚܫܒ
ActsGregPirang ܕܚܠܬܐ ܗܕܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܐܥܒܕܟ ܪܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܠܓܪܝܓܘܪ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܐܢ ܗܘ̈ ܕܫܒܩ
ActsGregPirang ܒܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ ܕܡܓܘܫ܏ܘ . ³⁷ܩܘܡ ܙܠ ܗܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘ̇ . ܘܩܪܝܗܝ ܒܫXܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܟܬܪ
ActsGregPirang ¹⁵⁹ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܩܠܘ ܢܫ̇ܐ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܛܘܒܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܬܗܘܐ
ActsMarBenh&Sar ܒܦܘܪܩܢܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܕܘܝܬܐ . ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܗܫܐ ܝܕܥܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܨܒܐ
ActsMarBenh&Sar ܕܬܫܪܐ ܒܥܒܕܐ ܆ ܙܕܩ ܘܐܦ ܠܢ ܕܢܫܕܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܐܝܢܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܛܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܕܬܗܘܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܒܝܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܥܬܝܕ ܕܢܚܘܐ ܚܝܠܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܘܫܕܪܢܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ . ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܥܬܝܕ
ActsMarBenh&Sar ܒܚܛܗܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܕܠܘܬܟ ܡܬܦܢܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܕܫܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܚܐܪ