simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ : ܟܝܢܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܚܡ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܠܝ . ܗܕܐ ܚܕܐ ܒܪܘܬܐ ܕܡܘܕܐ
SergStyl:epLuqJew . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܒܟܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܩܢܘܢܐ . ܐܢ ܒܡܢܬܐ ܩܢܐ ܐܢܬ . ܕܠܝܬܥܒ̇ܕܐܕܪܒܡܢܗ̇ . ܐܡܬܝ ܕܓܕܫܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܓܠܙ
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܢܩܝܦܐ ܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܏ܗ . ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܘ ܕܩܢ̇ܐ X ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܫܝܐ̈ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܡܨܛܢܥܬ ܒܗܠܝܢ̣ ܡܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܩ̇ܢܐ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܛܠܩܬ̣ ܠܗ̇ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ
SevAnt:CathHom . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ̇ ܐܦ ܗ̇ܘ ܣܐ̇ܡ ܝ Xܝ . X X ܢܡܘܣܐ ܕܩܛܝܪܐ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘܢܐ ܇ ܕܒܩܠܝܠ ܩܛܝܪܐ ܇ ܠܩܢܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܙ̇ܒX
Eph:ComGen&Exd . ܘܐܡ̣ܪ · ܕܐܢܐ ܥܣܘ . ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܐܬܦܠܓ ܠܗ ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܫܩ̣ܠ ܘܐܥܠ . ܘܩ̣ܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ . ܕܡ̇ܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܬܓܚ̣ܟ ܐܢܬ ܕܟܬ̣ܒܬ ܐܝܩܐ ܇ XXܝXܘXܣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣ̣ܝܡ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܕܬܚܘܐ ܠܗܪ ܂ ܐ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܡ̣ܨܐ
Chrys:ComJohn1 . X 1X X141⬩ܐܠܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐX ¹ܕܡܢ ܩܛܠܐ ܩܫܝܢ̈ ²ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ XX X 8ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܣܛܢܐ ܐܡܝܬ . X |ܐܠܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܠܐ ܩܛ̇ܠ
Sahd:BookPerf ܕܥ̣ܒܕܬܝܗܝ ܠܨܕܝܐ ܐܬܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܚܙܘܢܝܟ̇̈ ܘܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܟܠ ܛ̇ܒܢ̣̈ ܘܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ . ܒܪܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܐܢܐ ܚܕ ܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܂ ܚܘܐ ܗܟܝܠ ܫܘܡܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܢܬܐܡܪܘܢ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̇ܢܘ ܢܝܫܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܛܥܡ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ
sugDeath&Satan . ܐܢܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܬܒܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܩܢܛ ܐܢܐ ܤܛܢܐ ܠܟ ܡܘܬܐ ܠܝܬ ܐܢܬ ܡܫܠܛܬܐ ܣܦܩܬ ܕܐܨܘܕ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܝܫܐ ܐܝܟ ܣܪܘܚܐ ܗܐ ܚܕܪ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܢܫܐ ܗܘ . ܡܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܣܒ ܠܒܪ ܢܫܐ ܘܥܡܪ ܒܗ ܀ 22ܘܬܘܒ ܐܢܬ ܟܬܒܐ . ܘܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܢܣܒ ܦܓܪܐ ܘܥܒܕܗ ܠܗ ܝܟܠܐ ܆ ܐܡܪܬ
FindCross-JudKyr ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܝܕܥ̇ܐܢܐ ܡܪܬܝ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܪܩܦܬܐ ܐܙܕܩܦ .
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܝܫܐ ܕܐܘܟ ܆ ܡܢ ܦܓܪܐ ܕܝܠܟ . ܠܟܠ ܥ̣ܠܬܐ ܥ̇ܒܪ̣ܬ . ܐܢܬ ܟܗܢܝܐ . ܘܟܕ ܚ̇ܙܐ ܠܟ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܟ ܒܣܝܡܐ : ܘܕܡܬܟ̇ܦܦ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܟܪܙܐ ܓܒܝܘܬܟ . ܥܡܠܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ . ܐܢܬ ܕܐܬܝܠܕܬ ܡܢ ܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܐܢܬ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܆ ܢܛܪ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܫ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
DidascApost ܐܦ ܠܐ ܩܠܝܠ . ܘܠܐ ܬܬܟܠܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܩܒܠ XX ܠܗ̇ܘ ܕܬܐ̇ܒ ܆ ܟܕ ܠܐ X ܡܬܦܠܓ
Eph:madFaith ܡܠܝܘܗܝ ܡܪܝ ³ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ XX ⁴ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܐܙܡܪ ܐܢܬ ܦܘܡܟ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܗܐ ܦܬܝܚ ܠܟ ܦܘܡܗ ܕܥܒܕܟ ܥܡ ܪܥܝܢܗ X ܝܫ X