simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishAppSaints ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܗܘ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܚܣܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ ܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
Ath:ExposPs ܠܗܘܢ . X1ܕܫܬܐ . ܠܫܘܠܡܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܚܠܦ ܬܡܝܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܟܠܠ
Eph:madFaith ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܝܕܥ ³ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܢܘ ܕܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܫ̣ܘܐ ܕܬܫܪܐ ܒܗ ܀ 7ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܘ ܡܟܝܟܘܬܐ . - X X X X X X X ܐܕܪܟܬ ܒܝ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܐܠܡ ܬܙܟܝܟܘܢ X . ܚܙ ܒܝ ܓܝܪ ܪܡ . ܙܕܩ ܝ X ܗܘܐ ܕܬܠܒܫ
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܕܠܐ ܐܿܛܥܐ . ܘܐܢ ܠܟ ܛܿܥܐ ܐܢܐ . ܛܿܥܝܐ ܐܢܬ ܟܠ ܕܪܐܿܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥܿܒܪܐ ܐܡܝܢ 2 . ܡܿܥܗܕ
BarBahl:SyrLex ܚ̇ܢܩ ܐܢܬ تلضم تزنق تخنق ܀ ܐܓܠܐ ܟܕ ܦܬܝܚܐ ܓ ܫܬܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܐܓܠܝܘ ܡܢܟܘܢ ارفعوا عنكم ܀ ܐܓܣܐܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬ̇ܟܣ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
JacSer:memAscenLord ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ 196 5 ܙܡܪ ܠܐܠܗܐ ܥܕ ܩܝܡ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܐܢܬ ܗܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܫܘܒܚܗ ܣܡܟ ܡܘܢ ܒܛܝܠ
JacSer:memElishShulWom ܠܗ̇ ܠܓܡܝܪܘܬܐ 30 ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܘܐ ܕܗܘ ܫܦܝܪܐ ܫܒܝܚ ܪܒܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܗ̇ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܩܢܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܝܠܦ
Basil:SyrHex ܒܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܬܪܫܠ ²ܠܟ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܫܝܬܐ . ܘܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ 5 ܥܒܘܕܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܟܕ ܒ̇ܥܐ
JacSer:memElijFledJez 150 ܘܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܪܡܙ ܠܗ ܕܢܕܥ ܟܕ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܡ ܡܢܟ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܪܕܐ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܀ 10 . ‏ ‏ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܒܨܦܪܐ ܘܐܙܠ ܐܢܬ ܣܩ ܠܛܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܠܟ ܥܠ ܟܠ ܕܒܥ̇ܐ
Eph:memDomNos ܐܢܬ ܚܝܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ Xܝ ܐܟܪܐ̈ ܗܘܘ ܠܚܝܘܬܟ . ܕܐܝܟ ܚܛܬܐ ܐܢܬ ܕܐܕܡ ܡܝܘܬܐ . ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܡܒܘܥ ܚܝܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈ .
sugDeath&Satan ܘܐܢ ܚܣܪܬ ܠܘ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܥܕܠܢܝ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܘ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܐܣܥܘܪ ܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܟ . ܘܐܢ ܝܬܪ
EliaNis:Chron ܂ ܪܠܗ ܂ ܣܒ ܚܡܫܐ ܃ ܘܛܪ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܟܢܫ ܂ ܘܟܢ ܥܘܠ ܒܗ̇ܘ ܝ ܐܢܬ ܀ ܦܘܩ ܫܝܢ̈ ܕܐܪܒܝܐ̈ ܂ ܪܠܗ ܂ ܪܠܗ ܂ ܃ ܘܟܠ ܙܒܢܬ ܐ ܕܢܦ̇ܩ
P:5Macc [AB] ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ ܠܐ ܚܛܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܕܒܚܬܗ̈ ܒܥܝܕܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܐ! ܢܛܝܪ ܕܝܢ ܐܦ ܩܘܕܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܛܡܐ! ܘܗܘ ܕܚܐܪ
LiberGrad ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܣܢܝ ܐܢܬ : ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܛܒ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܐܡܪ
JacSer:memEpiph 315 ܐܒ݂ܐ ܒܝܠܕܗ ܘܒ݂ܪܐ ܒܐܒ݂ܘܗܝ ܐܝܬ݂ܘܗܝ ܟܠܗ ܘܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܦܠܝܓܐܝܬ݂ ܐܚܬ݁ܘܡ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܬ݁ ܥܡ ܪܘܚܐ