simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܕܡ . ܘܐܡܪ : ܩܠܟ ܫܡܥܬ ܒܦܪܕܝܣܐ : ܘܚܙܝܬ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܐ : ܐܢܬ ܕܒܦܪܕܝܣܐ . ܘܩܪܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܝܟܐ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
P:Esd [AB] . ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ : ܘܢܬܠ ܠܟ . ܒܗܘ ܙܢܐ ܕܐܫܬܟܚܬ ܐܢܬ ܘܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܀ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ . ܫܐܠ ܗܘ ܡܐ ܕܨܒܐ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܕܥ ܪܐܙܐ ܕܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܝ XXܝX X ܕܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ . ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܢܐܠܦܘܢ ܀ [12] ³0ܨ̇ܒܐ
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܥܒܕܝ ܡܝܬ : ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ :
FindCross-JudKyr . ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܥܝܕ ܘܩܡ ܒܙܘܥܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܗܓܝܢܗܝܢ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܠܗ . ܕܒܗܢܐ ܙ̇ܟܐ
JacSer:memAscenLord ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ 196 5 ܙܡܪ ܠܐܠܗܐ ܥܕ ܩܝܡ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܐܢܬ ܗܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ ܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܫܘܒܚܗ ܣܡܟ ܡܘܢ ܒܛܝܠ
ActsSlaveChrist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܫܟܢ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫܡܠܐ ܐܢܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
P:Lev [AB] ܘܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ : ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܗܪܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܬܫܬܐ :
Hom6thCent ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐܝܢܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ
JacSer:memSolit ܠܐܟܠܩܪܨܐ 841 95 ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܟܪܝܘܬ ܠܒܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܐܢܬ ܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ ܥܡܟ ܡܩܪܒ ܣܒܝܗܝ ܥܡܟ ܘܒܗ ܙܟܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ̇ ܡܬܚܙܐ ܘܡܥܠܝ ܡܢܟ ܐܝܟܢ ܡܐܚܒ ܐܢܬ ܂ ܐܢܓܝܪ ܐܢܬ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܠܐܚܘܟ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠܝܘܡ ܥܡܟ ܡܬܗܦܟ ܣ̇ܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܠܐ : ܢܣܒ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܘܣܒ ܠܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ : ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ
JacSer:memTransfig ܐܠܐ ܐܡܪܟ ܕܟܡܐ ܪܡ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܘܪܐ̈ ܢܬܪܣܡ ܒܟ ܦܘܡܐ ܘܐܕܢܐ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܘܢܙܡܪ ܥܠ ܪܒܘܬܟ ܐܡܠܠܟ ܡܪܝ ܠܘ ܐܣܝܟܟ ܕܕܠܐ ܣܟܐ
P:Cor [AB] ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܥܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܥܬܪܬܘܢ ܆ ܐܢܬ ܒܨܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܢ ܢܣܒܬ ܆ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܪܟܢ ܐܢܬ̇ ܘܨ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܗܠܝܝܢ ܕܒܪܘܡܐ ܘܒܫܡܝܐ ܡܬܝܕܥ XX X X X
Ath:Treatises ܠܝ ܛ̇ܒܐ . ܠܝܬ ܛ̇ܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܕܝ̇ܗܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ . ܘܬܘܒ . ܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
BarḤadbš:Acts ܩܘܪܠܘܣ ܒܙܒܢ ܥܠ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܡܝܬܬܙܝܥܐ ܡܢܟ . ܟܬܒܬ ܐܢܬ ܕܝܕܝܥܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܩ̇ܝܡ ܫܪܪܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ܐܦ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ