simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܂ ܕܒ ܂ ܕܢܕܚܠܝܘܗܝ ܘܢܣܪܕ·ܘܗܝ ܒܥܘܡܩܐ ܐܢܬ ܩ̣X ܬܡܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ̈· ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ
SevAnt:CathHom XXXXXXX ܐܝܟܢܐ X1 X -- ¹ . ⁷ X²ܝX -- ¹⁰ X¹ܕܚܝܠܘܬܐ̈ -- ܐܢܬ ܩܠܐ ܠܐ ܕܓܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ¹⁶ܟܡܐ ¹⁷ܣ̇ܒܪ
ChalcedWrit ܆ ܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܐܢܬ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܠܡܡܠܟܘ X ܙܕܩܬܟ̈ ܘܨܠܘܬܟ̈ ܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܝܙܦܬܐ¹ ܗܐ ܐܢܬ ܒܚܕܬܐ ܡܘܙܦ ܗܘܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܠܡܩܒܠܘ ܘܡܩܒܠ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
JacSer:memElijFireDown ܡܠܠ ܒܝ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܓܢܒܪܐ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܡܐܡܪܗ ܢܓܕܢܝ ܪܒ ܙܟܝܐ̈
JacSer:memJephDaught ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ 100 ܓܒܝ ܠܟ ܕܒܚܐ ܘܠܐ ܚܐܣ ܐܢܐ ܟܡܐ ܐܢ ܚܒܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܚܕܐ ܐܢܐ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܢ ܪܚܡ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܣܒ ܕܝܠXܟ ܫܠܝܛ ܠܝ ܕܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܥ ܒXܕ ܢ . ܟܕ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܥܒXܕ ܕܠܗܢܐ ܐܚܝ̇ܐ ܐܬܠ ܐܝܟ ܕܠܟ · ܐܘ ܠܐ ܒ̣ܝܠܝ .
BarṢal:ComGosp ܕܢ ܡܚ̇ܦܛܢܐ ܕܗܢܐ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܢܬ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ ܕܒܗ ܟܣ̣ܐ ܂
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝ̣ܟ ⁷ܬܐܓ̣ܪܐ X ܚܟܝܡܐ . ܒܥ̣ܝܬ ܡ̣ܢܝ XXX2ܩX ܒܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܟܕ ⁰ܥܘܬܪܐ ܕܬܐܓ̣ܘܪܬܟ ܐܬ̇ܐ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܘܚܙܝ ܫܘܦܪܗ 10 ܕܐܠܐ ܒܚܘܒܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܬܚܙܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ ܪܒܐ ܡܗܠܟ ܒܐܘܚܕܢܝܗܘܢ̈ ܩܪܘܒ ܠܟܬܒܐ ܟܕ ܡܚܒ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ
BarKepha:CelebNat ܠܡ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . 4 . 3 ܘܠܗܢܐ ܓܝܪ ܫܠܡܐ ܘܠܡܘܫܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܡܐ ܕܐܙܠ
BarḤadbš:Acts ܩܘܪܠܘܣ ܒܙܒܢ ܥܠ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܡܝܬܬܙܝܥܐ ܡܢܟ . ܟܬܒܬ ܐܢܬ ܕܝܕܝܥܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܩ̇ܝܡ ܫܪܪܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ܐܦ
ChronEdes ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ
P:Isa [AB] ܘܫܪܢܫܘܒ ܒܪܟ : ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ . ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܚܩܠܗ ܐܢܬ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܨܚ ܕ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܫܥܝܐ : ܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܚܙ :
P:Ecclus [AB] ܡܢ ܝܕܥܬܐ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܟ ܠܡܦܣܘ . ܚ ܠܡܚܘܬܗ ܕܡܡܝܩܢܐ ܠܝܬ ܐܢܬ ܗ ܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܐ̈ : ܚܣܝܪ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܓܗܪ
PhiloxMab:ComMattLuke ܥܡ ܬܠܡܝܕܝ̈ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ̣ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܢܬ X ܗܘ ܗܫܐ . ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܡܘܬ ܘܐܩܘܡ ܆ ܥܡ̇ܕ
P:Rev [AB] ܟܬܘܒ ܒܟܬܒܐ ܆ ܘܫܕܪ ܠܫܒܥ ܥܕܬܐ̈ . ܠܐܦܣܘܣ . ܘܠܙܡܘܪܢܐ . ܐܢܬ ܘܫܡܥܬ ܡܢ ܒܣܬܪܝ ܩܠܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܕܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ