simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐ̇ܛܥܐ . ¹⁴ܘܐܢ ܠܟ ܛ̇ܥܐ ¹⁵ܐܢܐ . ܐܢܬ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ
HomEpiph ܆ ܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܝܡܡܐ̈ ܘܬܗܘܡܐ̈ ܡܕܡ ܕܨܒ̣ܐ . ܟܕ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܥܒ̣ܕ ܒܛܝܒܘܬܗ . ܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
Elia:epLeonḤar ܠܝ ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗ . X ܐܢܬ ܬܟܘܡ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ X ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ XX2
JacSer:memProphElij ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ 170 ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܚܒ ܡܪܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܠܠ ܥܡܗ ܚܙܝܗܝ ܠܐܠܝܐ ܘܢܦܠ ܘܣܓܕ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ
P:Cor [AB] ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܥܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܥܬܪܬܘܢ ܆ ܐܢܬ ܒܨܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܢ ܢܣܒܬ ܆ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
P:Phil-Phlm [AB] ܒܡܠܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܕܝܠܝܦ ܐܢܬ ܀ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐܚܝܟ̈ ܆ ܡܫܡܫܢܐ ܛܒܐ ܬܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܡܬܪܒܐ
BarKoni:Schol ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܒXܘܟXܢܝX XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂
memSoul&Body ܕܠܐ ܢܣܟܬ ܒܟ ܡܫܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܕܨܠܘܬܐ̈ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܟܡܐ ܕܚܠ ܐܢܬ ܠܐ ܟܢܫܬ ܠܝ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܘܝܠܝ ܠܡܦܝܕܝ ܟܡܐ ܚܫܘܟ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܓܢܝܙܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܥܠܝܷܐ̈ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܨܒܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ ܒܝܬ ܐܢܬ ܡܪܟܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܐ ܗܒ ܠܝ ܡܠܬܟ ܕܐܟܪܙ ܒܐܪܥܐ ܕܕܠܐ ܣܟ
PhiloxMab:TenMem . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟ̈ ܡܬܗܦܟܐ ܟܐܢܐܝܬ : ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ : ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܚܟܡܬ ܇ ܘܡܢ ܡܠܦܬ : ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܝ : ܠܐ ܪܓܝܫ
BarḤadbš:FoundSch : ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܬܚܬܝܐ̈ ܢܣܒܝܢ ܫܘܡܗܐ ܕܥܠܝ-ܐ . ܐܢܬ ܐܝܟ Xܝ--X ܕܠܝܘܠܦܢܝܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܟܢ ܡܫܟܚ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
JacSer:memElishRevDeadMan ܠܟ ܐܥܝܪ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܡܝܒܒܘ ܠܗܘ ܕܢܩܫ ܒܟ ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܒܪܐ ܒܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܚܘܒܐ ܥܬܝܪܐܝܬ
Eph:madLuqHeres ܠܡܪܢ ܚܙܝ ܘܣܝܟ ܟܕ ܙܩܝܦ ܕܠܐ ܣܟܠܘ XXXX 8ܠܐ ܗܘܐ ܚܣܡܐ ܗܘ ܐܢܬ ܗܒܝܠ ܐܣܪܚ ܠܟ ܛܥܡܬܐ X ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܚܣܡܐ ܡܥܩ̇ܒ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
P:Tob [AB] ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ : ܘܐܬܦܢܝ ܥܠܝ . ܘܠܐ ܠܝ ܬܬܒܥ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ̈ ܘܫܪܪܐ . ܘܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܐܢܐ :
sugChurch&Zion ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܝ ܕܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܓܘܪܟܝ ܪܫܝܡ . ܣܒܝ ܠܟܝ ܘܩܪܝ ܐܢܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܐ ܬܬܚܪܝܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܩܕܝܫܬܐ ܥܕܬܐ ܠܘ ܩܕܝܫܬܐ