simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܣܢܐ ܪܚܡܐ̈ ܚܛܦ ܠܛܠܝܬܐ ܘܗܐ ܫܚܩ ܠܗ̇ : ܐܥܕܗ̇ ܡܢܗ ܐܢܬ ܗܐ ܡܬܕܒܪܐ ܡܢ ܣܛܢܐ : ܘܗܕܐ ܬܒܥܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢ ܨܒܐ
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf ܟܝ ܡܢܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : XX ܘܒܡܢܘ ܡ̇ܬܕܡܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܩ̇ܢܛ ܐܢܬ ܐܦܢ ܒܡܠܐ̈ X ܒܠܚܘܕ ܕܦܘܡܐ . [XX]ܐܪܐ ܒܪܢܫܐ ܝܕܥ̇
JnEph:EccHist ܐܦܝ̣ܬܝܛܐ ܚ̇ܝܒ ܡ̇ܘܬܐ ܝܬܝ̣ܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡ̇ܐ ܃ ܝ ܐܢܬ ܐܝ̣ܕܐ ܥܠ ܣܥ̣ܪܗ ܆ ܘܐܬ̣ܬܠܝ ܘܣܚ̣ܦܗ ܠܬܚܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂
P:Matt [AB] ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܐܢܬ . ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܦܢ . ܘܩܪܒ ܗܘ ܕܡܢܣܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢ ܒܪܗ
SevAnt:LuqJul ܫܐܠܬ : ܕܛܘܡܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܬ̣ܒܬ ܢܬܒܚܪ ܡܢܝ ܆ ܕܟܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܫܒܛܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܟܬ̣ܒ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ . ܘܟܕ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܓܠܝܐ ܝܠܝܕܐ ܕܟܣܐ ܗܘ ܫܪܒܟ ܠܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܪܥܝܢܝ ܕܢܡܠܠ ܠܟ ܐܝܟܐ ܐܒܥܝܟ ܒܕܠܐ ܪܚܝܩ ܟܕ ܛܒ ܟܣܝܐ
JacSer:memEstabCreat ܒܪܘܝܐ ܗܒ ܠܝ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ ܘܥܠ ܐܢܬ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ . ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ 1 ܐ .
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
DadQaṭ:ComAscet ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ
JacSer:memElijFireDown ܡܠܠ ܒܝ ܡܛܠܬܗ 5 ܪܡ ܓܠܝܢܐ̈ ܫܒܝܚ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܪܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܓܢܒܪܐ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܡܐܡܪܗ ܢܓܕܢܝ ܪܒ ܙܟܝܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܚܒܝܒܝ ܠܡܗܘܐ ܒܗܪܓܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܬ . ܥܣܩ ܠܡ ܥܒܕܐ ܗܢܐ . ܥܣܩ ܐܠܐ ܬܡܝܗ . ܐܦ ܦܫܝܩ ܘܗܢܝ . ܡܚܒ
JacSer:memElish ܗܘ ܡܪܢ ܝܗܒ ܡܓܢ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܡܠܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܢܬܬܙܝܥ ܠܡܡܠܠܘ ܒܚܘܒܟ ܡܠܬܟ ܡܢ ܝܘܠܦܢܟ ܡܛܠܬܟ