simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܠܘ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ ܩܛܠ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܡܘܬܟ ܗܘ ܟܣܝܐ ܩܛܠ ܐܢܬ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܘܡܚܒܠ
sugDeath&Satan ܡܢܐ ܓܕܫ ܒܡܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܕܣܒܪܬ ܕܡܝܬ . ܫܡܫܐ ܒܪܘܡܐ ܐܚܫܟ ܐܢܬ ܡܢ ܙܘܥܐ ܘܫܟܒ ܫܠܐ ܩܒܪܐ ܦܬܚ ܠܗ ܘܠܐ ܬܬܪܗܒ ܡܘܬܐ ܠܐ ܒܚܪ
sugDeath&Satan ܒܗ ܘܠܐ ܢܪܗܒܟ ܡܘܬܐ ܦܬܝܚܝܢ ܐܢܘܢ ܬܪܥܝ̈ ܫܝܘܠ ܥܩܝܪܐ ܗܝ ܐܢܬ ܐܪܡܝܗܝ ܒܫܝܘܠ ܡܘܢ ܙܝܥܬ . ܢܦܠ ܠܗ ܓܒܪܐ ܘܡܝܬܐ ܗܘܐ ܚܡܣܢ
sugDeath&Satan . ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܤܛܢܐ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
sugDeath&Satan ܩܒܪܐ ܘܐܗܠ ܒܗ ܡܘܬܐ ܥܡܠܟ ܒܝܫܐ ܡܘܢ ܐܘܬܪܢܝ ܙܩܝܦܐ ܐܢܬ ܝܘܕܐ ܘܚܢܢ ܗܘܘ ܦܥܠܝ̈ . ܠܒܛܬ ܥܡܐ ܘܪܒܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܦܬܚ
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܗܕܐ ܕܟܡܐ ܐܢܘܢ . ܕܒܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ ܩܪܝܢ ܠܝ ܐܢܬ ܕܠܛܒܐ . ܠܟ ܒܝܫܐ ܠܐ ܐܝܬ ܕܩܪܟ ܐܘ ܩܪܐ ܠܟ ܤܛܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫ
sugDeath&Satan ܘܡܚܒܠ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܠܘ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ ܩܛܠ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܡܘܬܟ ܗܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ
sugJoseph&Benjamin ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܢܝܡܝܢ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ
sugJoseph&Benjamin ܠܝ ܕܘܡܝܗ 16 ܟܐܢܐܝܬ ܬܢܝ ܠܝ ܘܫܪܪܐ ܓܠܝ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܝܘܣܦ ܐܢܬ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܫܪܪܐ . ܕܠܡܐ ܚܙܐ ܠܟ ܒܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ
sugJoseph&Benjamin ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܠܝܘܣܦ ܥܣܪܐ ܐܚܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ ܐܢܬ ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugMary&Gardener . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܢܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ ‏ ‏ܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܠܟܝ ܐܢܬ ‏ܡܢܟ ܫܡܥܬ ܘܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܝ ‏ ‏ܕܓܢܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܡܪܝ ܝܕܥܬ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܚܘܝܬܟܝ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&John ܥܒܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܘܢ ܬܘܬܪܟ ܡܪܢ ܟܠܬܐ ܕܡܟܪܬ ܠܝ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ . ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
sugOurLord&John ܡܪܢ ܗܐ ܥܡܕ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ . ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܘܐܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܡܢܝ ܥܡܕܬ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܕܠܘ ܡܪܝܐ
sugOurLord&John ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ . ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ