simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&John . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈
sugOurLord&John ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ
sugOurLord&John ܓܒܝܬܟ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܐ
sugOurLord&John ܠܗ̇ ܘܬܥܡܕ ܨܒܝܬ ܐܢܬ ܠܟ ܐܥܡܕ ܘܫܡܠܐ
sugOurLord&Synag ܠܟ ܐܢ ܥܐܠ ܐܢܬ ܠܓܘ ܗܝܟܠܝ̈ .
sugSinfulWom&Satan ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܣܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܪܚܡܐ ܗܘܐ
sugSinfulWom&Satan ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ
sugSoul&Body ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ ܐܢܬ ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ
sugSoul&Body ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ
sugSoul&Body ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ
sugSoul&Body ܡܢܟ ܢܒܥܘ ܘܒܡܪܫܘܬܐ ܐܢܬ ܩܝܡܬ ܦܓܪܐ ܙܕܝܩ
sugZechariah&Angel ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ
sugZechariah&Angel ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܟܕ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ
sugZechariah&Angel ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ
sugZechariah&Angel ܟܡܐ ܐܢ ܪܒ ܐܢܬ ܘܡܫܒܚܬ ܡܠܬܟ ܥܣܩܐ