simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܆ ܒܙܒܢ ܕܐ̇Xܐ ܚܬܢܐ ܒܚܫܘܟܐ ܟܠܗܘܢ ܕܥ̇ܟܝܢ . ܘܠܟܐ ܘܠܗܠ ܐܢܬ ܢ̇ܗܪܝܢ : ܐܢ ܡܫܚܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܒܡܐܢܐ̈ ܥܡܗܘܢ ܠܐ ܛܥ̣ܝܢ
sugAbraham&Isaac ܠܝ ܕܩܠܐ ܫܡܥܬ ܕܕܡܐ ܠܕܗܘ ܕܒܡܫܟܢܐ . ܟܕ ܡܢ ܒܩܪܐ ܥܓܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܒܛܝܢ ܘܦܐܪܐ ܒܥܘܒܐ ܠܐ ܐܬܢܣܒ ܐܝܣܚܩ ܕܡܐ
SevAnt:CathHom ܢܟܦܘܬܐ ܢܚ̣ܙܝܟ . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܐܡܕ̇ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ . ܠܕܘܒܪܐ ܕܝܠܢ ܬ̇ܪܐܐ ܘܐܠܦ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܦ . ̇ܠܚXX
LiberGrad ܗܕܐ ܡܠܬܐ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܬ : ܕܒܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ ܘܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ : ܕܢܠܦܢ ܕܒܗ ܢܬܕܡܐ . ܘܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ
PhiloxMab:epPatricius ܐܝܟ ܕܢܬܦܬܚܢ̈ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܬܬ̣ܡܠܐ ܪܘܚܐ X ܕܩܘܕܫܐ⬩⬩ X ܐܢܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܐ̇ܬܐ
AbbaIs:Ascet Xܢ ܡܟܝܠ ¹²ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܠܬܗ ܕܣܘܪܥܢܐ ܇ 0 ¹ܠܐ ¹0ܬܒܥܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ¹¹ܘܗܝܕܝܢ ܥܒ̇ܕ
P:Acts [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬܟ . ܘܟܕ ܐܩܦܬ ܗܘܝܬ ܬܡܢ ܠܡܡܠܠܘ ܆ ܐܓܢܬ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܕܡܬܩܪܐ ܟܐܦܐ . ܘܗܘ ܢܡܠܠ ܥܡܟ ܡܠܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܬܐܚܐ .
Babai:BookUnion ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܪܗܒܘܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ
Eph:madCarNis ܒܟ ܢܬܒܢܝܢ̈ ܥܕܬܐ̈ ܘܢܬܥܛܦܢ̈ ܬܨܒܝܬܝܗܝܢ̈ XX ܐܢܬ X180] ¹9ܬܫܬ̇ܝܢ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܝܟ̈ ܕܚܙܬܟ ܕܡܠ̣ܐ ܫܝܢܐ
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܚܝܪܡ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܒܪܟܗ . ܘܫܠܚ ܫܠܝܡܘܢ ܠܚܝܪܡ ܘܐܡܪ .
ThdrMops:ComPs ܕܝܠܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܘܕܠܐ ܡܗܡܐ ܐܢܬ ܡܢܢ ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܒܟܝܢܟ ܘܒܪܒܘܬܟ ܘܒܚܝܠܟ ܇ ܗܟܢܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥXܝXܘܝܨܝܦ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܆ ܐܐܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܐܢ X ܟܕ ܩܠܝܠ ܡܫ̇ܢܐ ܐܢܬ ܬܥ̣ܒܕ ܐܢܬ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܡܚܕܐ ܒܪ ܫ̣ܥܬܗ : ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܪܗܒ ܐܢܬ ܘܪ̈ ܕܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܀ ܚܝܒ ܥܒ̣ܕܐ ܕܟܠ ܫܥܐ ܆ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܢܫܡܫ ܡܪܐ . ܐܢܬ . XXXXXXXXXXX |ܐܦ ܠܟ ܓܝܪ ܐܝ̣ܬ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܆ ܘܣܢܝ̣ܩ
Sahd:memSolitar ܠܥܠܡܐ ܘܠܟܠ ܕܒܗ ܆ ܗܪܛ Xܝ ܚܡܝܡܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܕܪܬܚ ܆ ܘܣܒܟ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܟ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܟܕ ܫ̇ܒܩ
Basil:SyrHex ܠܗ ܛܝܒ ܐܢܘܢ ܠܟ ܒܗ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܟ ܘܠܗܘܢ ܡܬܒܥܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܐܪܥܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܩܢܝܢܟ ܡܬܪܣܐ . ܠܥܠܡܐ ܕܐܢܬ ܥܐܠ
ChalcedWrit ܠܡܫܝܚܐ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܚܠܦܝ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܐܡܗ ܡܪܝܡ : ܐܡܪ ܠܢ ܐܢ ܝ̇ܕܥ
Chrys:ComJohn1 ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܢܬ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒ̇ܪ . . ܐܝܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ . ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
IsaacNin:memColl ܇ ܪܬܣ̇ܝܒܪ ²⁴ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ ܐܢܬ . ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܐܢܬ . XXXXX ² ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܝܠܬܢܐ : ܬܥܒܕܢܘܗܝ ܠܗܘܢܐ : ܟܒ̣ܫ : ܠܒܣܪܐ : ܒܝܕ : ܐܢܬ . ܒܡܐܡܪܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܨܘ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ : ܨܒ̇ܐ :