simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܕܡܠܦܢܐ ܫܠܝܚܝܐ : XXXXX ܟܕ ܓܢܒ̇ ܐܢܬ ܘܒܘܙܥܐ ܕܦܓܪܐ : ܟܐܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܒܣܪܐ ܀ ⁶ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ
Ath:Inc ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ̣ܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ . ܐܢܗܘ ܕܬܦܓܥ ܒܡܠܐ̈ XX ܐܢܬ ܘܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ ܕܠܘܬܢ . ܢܬܩܪܒܢ ܠܟ ܓܒܪܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ .
AbbaIs:Ascet . ⁵ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ X ܝX 11ܠܗܘܢ : ܕܫܥܬܐ ܥܒ̇ܕܬ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܐܡܪܘ ⁴ܠܗ ܕܝܢ : ܘܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
Chron1234 ܒܗܘܢ ܂ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܆ ܦ̣ܩܕ ܡܡܕܘܕ ܘܩܥܘ ܟ̇ܪܘܙܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢ ܡܣܪܗܒ ܐܢܬ ܝܝ ܪܪ ܂ ܦ ܒܬܪܗܘܢ ܓ̇ܘܢܚܐ ܪܒܐ ܥ̇ܒܕ
JnDalya:Epist ܘܪܚܝ̣ܡ ܐܢܬ ܐܘ ܝܼܠܘܕܐ ܘܪܓܬܟ ܫܿܒܝܐ ܢܦܫܬܐ̈ . ܢܦܩ̣ܬܿ ܐܢܬ ܕܒܗ ܡܛܿܫܝ ܝ̣ܠܘܕܐ ܡܿܘܠܕ ܟܠ ܠܥܠܡܗ ܫܿܦܝܪܐ 3 . ܡܐ ܪܓܝܓ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ69 ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܬܒܪܬ ܫܩܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ‎ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܠܡܢܐ ܐܚܝ ܟܕ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܢܬ ܡܥܕܪ
IsaacNin:DiscColl ܫ̣̇ܦܠ ܠܫܘܒܗܪܗ ܕܒܥܠܕܪܐ ܕܥܠܝ . ܐܢX XX 11ܩX ܩ̣̇ܦܚ X ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ X X --X ܡܬܚܢܢܝܬܐX ܕܒܡܚܫܘܠܐ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܆
Eph:Adden ܠܗ̇ X X5ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܪܫܐ ܕܝܠܝ ܣܐܡ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
DidascApost . ܚܘܕܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܘܚܘܬܡ ܐ XXX . ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ . ܐܢܬ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ X ܟܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܫ̇ܠܡ
P:Deut [AB] ܒܡܥܠܟ : ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܒܡܦܩܟ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܬܘܪܝܟ̈ : ܘܓܙܪܐ̈ ܕܥܢܟ̈ . ܒܪܝܟ ܣܠܟ : ܘܐܨܘܬܟ . ܒܪܝܟ
Chrys:ComJohn1 . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܩܫܗ̇ ܘܢܗܡܗ̇ . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܠܡܥܨܐ ܚܐܦܗ̇ . 4ܘܩܠܗ̇ ܠܡ ܫܡ̇ܥ
AntiTriThWrit ܇ ܐܠܨ ܐ ܕܢܬܒܚܢܢ ܡܠܝܟ̈ ܗܪܟܐ ܆ ܘܬܬܚܙܐ ܫܛܝܘܬܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܕܓܘܚܟܟ ܢܐܡܪ . ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܦ̇ܫܝܛܐ̈ ܕܡܕܡ ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ
IsaacAnt:memHom . ܕܠܐ ܐܨܦ ܕܡܚܪ ܐܠܦܬ : ܘܕܪܒܘ ܫܢܝܢ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ ܀ ܕܠܐ ܐܩܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܨܝܬ ܨܒܝܢܟ ܀ ܐܩܪܝܬܢܝ ܡܣܟܢܘܬܐ : ܘܒܥܘܬܪܐ ܡܫܬܡܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܢܦܫܟ ܕܠܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܢܡܘܣܟ . X XX ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܨܒܝܢܟ ܇ ܦܪܘܫܝ ܕܝܢ ܥܠ ܡܪܡ ܕܦ̇ܪܫ ܐܢܬ̣ ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܣܩ
PhiloxMab:Disc ܠܗ ܆ ܛܡܐܐ ܢܗܘܐ ܠܟ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܕܠܐ ܪܓܬܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܘܬܟ ܗܟܝܠ ܕܝܠܟ ܦܘܪܫ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܗܢܘ . ܕܟܠܡܕܡ ܕܪܐܓ
ActsGregPirang ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ
SevAnt:LuqJul ܒܦܘ ܛܡܐܐ : ܘܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ ܀ ܩܘܕܝܠܘ ܐܢܬ ܐܙ̇ܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ ܐܢܬ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܠܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܘܫ
EliaAnb:BookExer&Cent ܘܡܝܬܪܘܬܐ . X | X5ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܐܢܬ ܓܗܢܐ ܘܬܫܢܝ̣ܩܐ ܀ ܟܒ ܀ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐ ܪܫܦܝ̣ܪܬܐ ܆ ܣ̇ܥܪ
LiberGrad ܠܐ ܬܣܝܒ ܀ ( 17 ) ܐܢ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܐܡܪ ܐܢܬ : ܚܣ ܠܝ . ܘܩܥܐ ܒܗ ܡܪܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝ :