simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ¹⁵⁹ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܩܠܘ ܢܫ̇ܐ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܛܘܒܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܬܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܫܦܝܐܝܬ : ܘܠܐ ܡܬܥܪܩܠ ܪܥܝܢܟ . ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܟܐ : ܐܢܬ ܗܘ . ܠܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܐܝܩܪܐ : ܘܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܀ ܘܐܢ ܚܐܪ
JacSer:memWomJesusMet ܒܝ ܀ ܗܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܡܘܬܗ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ : ܘܥܠ ܗܝ ܐܢܬ ܗܐ ܫܪܝܐ ܐܢܐ ܘܦܫܝܛܐ ܐܢܐ : ܘܪܘܝܚܐ ܠܝ ܘܡܢܚܐ ܐܢܐ ܘܚܣܡ
IšoMerv:ComOT ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܆ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܦ ܚܐܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܠܬܘܪܣܝܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܡܚܘܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܢܟ̇ܣܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܚܪܒܝܢ كانوا يذبحون ܀ ܐܢܬ . ܡܬܢܟ̇ܣܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܡ̇ܬܝ ܕܬܫܝܬܢܐܝܬ ܩ̇ܪܐ
P:TweProph [AB] ܒܒܝܫܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗ : ܘܠܐ ܬܣܪܕܝܘܗܝ ܒܚܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܒܬܪܥܗ ܕܥܡܝ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܚܕܐ ܐܦ
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Sahd:BookPerf ܕܝ̣ܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܛܢ̣ܘ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܬܪܛܢ ܇ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܦܣܐ ܕܡܪܢ ܡܫܡܫ ܠܟ ܡܓܢ . ܝܕܥ̇
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܣܬܓܕ ܒܪܢܫܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܝܬܒ ܒܪܐ ܘܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܒܣܪܗ . ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܥ̇ܕܠ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܢ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܠܐ ܚ̇ܝܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܪܥ̈ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܕܒܦܘܠܓܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܣܟܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܆ ܙܪܥܐ ܕܙܪܥ̈
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܥܠܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܬܫܒܩ̣ܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ : ܘܬܐܙ̇ܠ ܐܢܬ . ¹⁰ܒܗܠܝܢ ¹⁷ ܗܟܝܠ ¹⁸ܐܬܕܡ̇ܐX . ¹ܘܦܠ̣ܘܚ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ⁴ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܐܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܛܐܟܐ ³ܐܢܬ ܟܪܝܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܒ
BarBahl:SyrLex ܠܡܝ̈ ܪܓܠܝܟ̈ . ܗܘܝܬ ܚ̇ܦܪ ܒܗ . ܘܗܘܝܬ ܡܟܣܐ ܬܒܬܟ ܀ ܐܢܬ ܀ ܡܝ̈̈ ܪܓܠܐ̈ الغايط العذرة . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܡܐ ܕܝ̇ܬܒ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘ ܢܗܝܪܐܝܬ 42 815 ܪܩܝܥܐ ܒܪܐ ܗܘܐ ܡܨܥܬ̣ ܡܝܐ̈ ܘܦܠܓ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܠܐ ܪܗܝܒ ܐܢܬ ܝܠܦ
Eph:memDomNos ܠܝ . ܕܡܐ ܕܫܡܥ ܗ̇ܘ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܠܡܕ ܕܐܡܪ ܕܡܢܐ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܪܗܒ ܩ̣ܥܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܕܫܐܘܠ ܡܢܐ ܪܕܦ
SevAnt:CathHom ܒܟܬܒܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ : ܕܡܠܬܐ̇ ܘܨܡ̣ܚܐ ܡܬ̣ܟܪܙ ܆ ܪ̣ܘܬܐ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̇ ܝܬܝܢ . ܠܒܪܐ ܕܝܢ . ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ : ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
AbbaIs:Ascet ²ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܡ̣ܪ : O⬩ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܕ ³ X ܠܚܘܫܒܐ ܐܢܬ . XX ܚܕ ܡܢܢ ܕܝܢ ¹ܐܦܝܣܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܥܒܕ ܚܘܒܐ ܘܐܡܪ X ܠܢ ܐܦ
JacSer:mem6DaysDay2 ܝܠܦ ܐܢܬ ܗܘ ܢܗܝܪܐܝܬ 42 815 ܪܩܝܥܐ ܒܪܐ ܗܘܐ ܡܨܥܬ̣ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܠܐ ܪܗܝܒ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܪܥܝܐ ܐܢ ܛܥܐ ܠܟ . ܟܡܐ ܢܬܒܥ ܐܦ ܐܠܗܐ : ܠܗܘ ܡܪܛܘܛܗ̇ ܐܢܬ ܡܪܛܘܛܗ̇ : ܠܐ ܬܫܘܛ ܡܫܟܗ̇ ܡܢܗ̇ ܀ ܫܠܚܐ ܕܢܩܝܟ ܬܒܥ