simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܚܝܢ . Xܢܐܠܦ ܠܠܫܢܢ ܗܘܓܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ
Eph:memHom ܥܡ ܫܘܠܡܗ ܦܪܚܘ ܘܐܙܠܘ ܕܟܠ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܫ̇ܩܠ ܡܢ ܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܒܫܥܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܚܝܝܟ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ X 18ܚܝܐ̈ ܕܝܘܡܢ ܚ̇ܝܐ
AntiTriThWrit . ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܪ ܐܢܬܘܢ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ ܕܐܡܪܝܢ ܠܝܩܢܘܡܐ̈ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬ̇ܦܬܟ ܐܢܬ ܝܝ ܒܗܘܦܟܝܗܘܢ̈ ܕܫܡܗܐ̈ ܇ ܠܒܪ ܐܢܬ ܟܝܐ̈ ܐܝXܪ ܝܘܐ ܕܝXܝ̇Xܝ̣ܝX ܝXܫܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܕܡܣ̣ܒܝ
sugDeath&Satan ܗܘ ܡܘܬܐ ܕܣܢܝܢ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ . ܠܟܠ ܪܘܟܒܝܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܡܠܦܝܢ ܠܟܝ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ̈ ܒܕܢܚܟܝ ܚܡܝܢ ܤܛܢܐ
P:TweProph [AB] ܒܒܝܫܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗ : ܘܠܐ ܬܣܪܕܝܘܗܝ ܒܚܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܒܬܪܥܗ ܕܥܡܝ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܚܕܐ ܐܦ
IsaacNin:DiscColl ܫ̣̇ܦܠ ܠܫܘܒܗܪܗ ܕܒܥܠܕܪܐ ܕܥܠܝ . ܐܢX XX 11ܩX ܩ̣̇ܦܚ X ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ X X --X ܡܬܚܢܢܝܬܐX ܕܒܡܚܫܘܠܐ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܆
P:John [AB] . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ . ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
Ps-Ath:Virg ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ ܐܢܬ . ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚܢܢ : ܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܫܡ̇ܥ ܠܒܪܬ ܩܠܟ ܡܪܚܬܐ . ܡܢܐ ܡܦܝܣ ܐܢܬ : ܟܕ
AntiTriThWrit : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܐܢܬ : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
PhiloxMab:TenMem ܒܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܥܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܗܟܢܐ ܀ X 1ܐܠܐ ܢܫܡܥܗ ܟܕ ܡܠܦ ܠܢ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܟ ܐܡܪܬ ܣܪܝܩܬܐ ܗ̣ܝ . ܘܠܓܘܚܟܐ ܫ̇ܘܐ
SevAnt:CathHom ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ⁴ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܐܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܛܐܟܐ ³ܐܢܬ ܟܪܝܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܒ
Chrys:ComJohn1 ܨ ܒܘܬܟ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪܟ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܬ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܢܘܬܢ̈ ܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܕܐ̇ܢ
AbbaIs:Ascet ܇ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܠܟ̣ ⁰ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ . ܫܒܘܩ ܐܢܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܡܛ̣ܝܬ ܕܬܥܒܕ ܗܠܝܢ ܆ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ³⁸ܡܨܠܐ
IsaacAnt:memHom : ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܗܘ ܕܐܨܛܥܪ . ‏ ‏ܗܘ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܬܓܦ : ܡܢ ܓܘܕܦܟ ܐܢܬ ܥܐܠ ܐܢܬ : ܐܘ ܡܓܕܦܢܐ ܠܓܘ ܒܝܬܗ ܀ ܘܒܐܝܢܐ ܟܪܘܡܐ ܫܐܠ
ActsGregPirang ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . . ܕܐܦ
P:Sam [AB] . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܡܦܨܐ
SevAnt:LuqJul ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܩܪܢܐ ܕܦܪܝܣܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Eph:Adden 81ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ ܣܝܡܬܢ̈ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ