simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܢ ܠܐ ܬܘܕܐ ܀ 21ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܫܩ̣ܠ ܘܠܐ ܥܡ̣ܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܗܒ̣ܬ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܐܘܢܘܡܝܣ ܡܠܦ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܝ ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬܟ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܡܟ ܘܡܥܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
MartMarPinḥ ܘܡܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܕܚܠ‏‎ ‎‏ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܣܬܪܕ ܐܢܬ ܡܢ ܠܘܚܡܝ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܟ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ ܕܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܥܙ
JulRom ܒܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܪ ܒܚܙܘܐ . ܫܦܝܪ ܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܫܬܚܪܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܐ ܪܓܝܫ
JnDalya:Epist ܘܪܚܝ̣ܡ ܐܢܬ ܐܘ ܝܼܠܘܕܐ ܘܪܓܬܟ ܫܿܒܝܐ ܢܦܫܬܐ̈ . ܢܦܩ̣ܬܿ ܐܢܬ ܕܒܗ ܡܛܿܫܝ ܝ̣ܠܘܕܐ ܡܿܘܠܕ ܟܠ ܠܥܠܡܗ ܫܿܦܝܪܐ 3 . ܡܐ ܪܓܝܓ
IšoMerv:ComOT ܒܪܗܠܟ . [9X]ܘܐܢܐ ܛܥܝܬܐ ܘܬܥܝܫܬܐ . ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ . ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܪܐ XX
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܡܚܡܕ ܕܪܣܘܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܟܬܒܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̣ܬ ܐܢܬ ܕܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܘܟܪ̈ ܗܟܢܐ ܐܟܦܪܗ̈ ܂ ܬܘܒ ܦܩܕ ܠܗ̣ ܕܡܘܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܨܐܕܝܟ ܠܒܫ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ . ܝ̇ܕܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܐܬܗܪܘܟ ܒܣܓܝܘܬܗܝܢ̇ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܐܟܬܘܒ ܐܢܝ̇ܢ̣ ܐܢܬ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܂ ܥܩܘܪܐ̈ ܐܦ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ
ThdrMops:ComPs ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܩܢܝܬ ܠܗ ܒܟܝܢܝܟ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
JacSer:Epist ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܢܗܘܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚܡܐ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܂ ܕܐܢ ܝ ܒܪܗ ܐܢܬ ܘܒܛܘܪܐ̣ ܂ ܒܙܩܝܦܐ ܐܬ̇ܦܫܩܘ ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܪ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ
SevAnt:CathHom ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ⁴ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܐܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܛܐܟܐ ³ܐܢܬ ܟܪܝܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܒ
Basil:SyrHex ܒܠܠܝܐ ܩܠܐ ܕܦܪܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ⁰⁴ܐܗܕܘܢ . ܘܫܡܥ ܟܕ ܐܢܬ ܕܫܘܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܝܢ . ܘܐܬܕܡܪ ܬܘܒ ܟܕ ܫܡܥ
Chrys:ComJohn1 ܐܘܕܝ ܘܠܐ ܟܦܪ ܘܐܘܕܝ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܚܘܝ¹ ܐܢܬ ܝܐ ܗܘܬ ܠܡܒܛܠܘ . ܡܕܡ ܕܡܣܒܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܐܫܬܐܠ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܐܢܬ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ .
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ [9X]ܗܐ ܡܟܬܪ ܐܢܐ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܇ X ܟܕ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܘܫܛ ܆ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܚܡܣܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܒ̇ܕܐ ܒܝܫܘܬܟ ܂ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܟܝܠ ܠܐ 0ܐܬܒܝܢܘ ܒܐܝܕܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܥܝX ܐܢܬX ܠܝ ܃ ܕܐܢ ܡܠܬܝ ܫܡܥܬ ܐܦܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܬܘܕܐ : ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܢܬ X ܕܩܘܪܝܠܘܣܡܬܪܥܐܐܢܬ : ܟܕܐܦܠܐ ܒܪܝܫ ܣܦܘܬܟ̈ ܡܬܪܡܐ
P:Job [AB] ܠܝ . ܘܡܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ ܕܬܙܟܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܢܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܚܨܝܟ̈ . ܐܫܐܠܟ : ܐܘܕܥܝܢܝ . ܐܢ ܗܘ ܕܡܒܛܠ