simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܆ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܠܐ ¹ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܐܩܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܐܢܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ X ܕܗܢܐ ܬܬܕܟܪX XXXX ܀ ¹ X . XII 1ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܝ ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬܟ ܐܓܪܬ ܪܘܚܝ ܥܡܟ ܘܡܥܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ
SevAnt:LuqJul ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܐܦܢ ܓܝܪ X ܥܒܪ ܐܕܡ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܘܠܛܝܒܘܬܐ ܐܢܬ ܛܡܐܐܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܠܐܐܢܫ ܡܬܪܡܐ ܠܟ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܬܪܥܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܥܨܘܪ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܬܫܬ̇ܐ ܡܢX ܂ ܂ ܡܢܐ ܡܢ ܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܚܨܘܕ ܂ ܐܢܬ ܬܥܨܘܪ ܙܝܬܐ̣̈ ܘܠܐ ܬܡܫܘܚ ܡܫܚܐ ܂
Chrys:ComJohn1 . ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܥܒ̣ܕܐ ܥܠ ܡܪܐ ܡܣܗܪ̈ ܡܐ ܕܝܢ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܠܢ . 2ܗܢܐ ܐܬ̣ܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܘܗܪܐ . ܟܒܪ ܐܡܪ̇
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ · ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܒܡܠܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܂ ܂ ܝ ܂ ܐܢܬ ܩܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܝܬ ܥ̇ܒܕ ܃ ܘܚ̇ܝܐ
Sahd:BookPerf . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܥܠܬܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܩܪܒ ܐܢܬ . ܘܪܚܝܡ ܠܡܪܢ Xܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ̈ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ
IsaacAnt:memHom ܡܟܦܢ ܠܟ : ܕܢܚܘܐ ܠܟ ܕܡܚܝܠ ܐܢܬ . ‏ ‏ܘܐܢ ܫܕܝܬ ܛܥܢܐ ܐܢܬ ܠܟ . ‏ ‏ܘܡܟܢܫ ܡܝܬܐ ܛܘܒܐ̈ : ܠܥܕܢܐ ܕܚܫܡܝܬܟ ܀ ܐܢ ܝܨܦ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܬܟܠܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ . ܕܒܪܐ : ܒܝܫܐ : ܠܐ̇ܛ : ܐܢܬ XX ܐܡܪܚܬ : ܕܬܝܬܐ : ⁸ [ܠܚܪܡܐ ܟܐܢܐܝܬ ⁹ܥܠ ܪܫܟ ܡܗ̇ܦܟ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܬܓܚ̣ܟ ܐܢܬ ܕܟܬ̣ܒܬ ܐܝܩܐ ܇ XXܝXܘXܣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣ̣ܝܡ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܕܬܚܘܐ ܠܗܪ ܂ ܐ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܡ̣ܨܐ
P:Ps [AB] ܒܙܥܬ ܡܒܘܥܐ̈ ܒܢܚܠܐ̈ : ܐܢܬ ܐܘܒܫܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܐܢܬ ܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܠܘܝܬܢ : ܘܝܗܒܬܝܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܐ ܥܫܝܢܐ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢܗ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܩ̣̇ܕܫܐ ܠܢܦܫܟ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐX¹ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ Xܐܘ̇ ܐܚܐ ܦ̇ܠܘܚܐX ܇ ¹¹ ܘܢ̇ܣܒ
SevAnt:CathHom : ܘܒܬܪ ܨܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܥܠܡܐ ܪܗܝ̣ܛ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܐܢܬ ܛܒܐ̈ . XܝXXXXXX 10ܐܦ ܓܝܪ ܐܦ ܟܕ ܒܐܘܡܢܘܬܟ ܡܚ̇ܩܠ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕܟ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܐܡܪܝܢ X ܠܐܠܗܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܠܐ ⁸ܬܟܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܩܕܡܝܟ ܗܫܐ ܬܘܒ ܠܚܘܫܒܝ̈ ܐܢܬ ܐܟܘܬܗܘܢ‏ ‏ 31 ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܕܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܫܪ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܩܐ ܂ ܘܣܠ̇ܩ ܐܢܬ ܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܩ̣ܛܠܗ ܠܡܟ ܠܩܐ ܢ ܂ ܠܡܟ ܕܝܢ ܠܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܂ 1ܟܕ ܡ̇ܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܘ ܡܣܝܒܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܠܘ ܥܡ ܢܝ̣ܚܘܬܐ . ܦܐܝܐ ܇ ܠܦܘܢܝ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܥ̇ܒܕ
P:Kings [AB] : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܒܢܘܪܐ : ܘܓܕܘܕܝܗܘܢ̈ ܒܚܪܒܐ ܡܩܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܠܗܕܐ ܡܬܢܚܬܢܘܬ ܐ ܆ ܘܠܠܘܓܠܓܗ ܕܡܠܦܢܐ ܐܢܬ ܐܬܚܙܝܬ ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܕܬ ܐܕܘܪܝܛܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ·X ܝ ܡܒ̣ܥ