simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev : ܓܫܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ : ܠܐܡܬܝ ܡܬܝܠܕ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐX : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ
ActsMari ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܐܢܬ . ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܥܕܠܝܐ ܆ ܗܢ ܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܨ̣ ܒܬܐ ܘܫܡܐ ܡܪܢܝܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܪ̣ܝܢܐ ܗ̇ܘ ܥ̇ܘܠܐ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢܬ ܪܕ . ܦ
P:ProvQohSong [AB] . ܒܪܝ : ܐܢ ܚܟܝܡ ܠܒܟ : ܐܦ ܠܒܝ ܕܝܠܝ ܢܚܕܐ . ܘܢܕܘܨܢ̈ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ : ܘܢܦܫܗ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܦܨܐ
SevAnt:Epist ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܠܐ ܗܢܐ ܐܝܪܘܗܝX ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܝ ܆ ܕܟܠ ܐܢܬ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܚ̇ܝܐ ܠܥܠܡ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܥܦܪܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܗܠܟ . [9X]ܘܐܢܐ ܛܥܝܬܐ ܘܬܥܝܫܬܐ . ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ . ܐܢܬ ܠܝܠܘܬܟ̈ ܐܝܩܐ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ . ܟܕ ܩܘܠܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܪܐ XX
PhiloxMab:TenMem ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܒܫܢܝܘܬܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܆ ܘܡܢ ܡܠܬܟ ܝX 45 ܐ ܐܢܐ . ܕܐܟܘܬܝ ܡܗܝܡܢ
ActsGregPirang ܠܢ ܆ ܚܬܡܝܢܢ ܥܠܝܟ ܦܘܪܫܫܢܡܓ ܘܐܣܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܢܬ . ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ ܘܥܒܪ ܥܒXܐ ܪܩܬܘܠܝܩܘܬܟ . ܘܐܢ ܪܝܢ ܠܐ ܫܡܥ
Chrys:ComJohn1 . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡܦܫܩܘ ܚܐܦܗ̇ . ܘܠܐ ܐܘܪܚܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܘܚܐ ܕܪ ܓܫܬܗ̇ ܒܓܫܬܐ ܆ ܘܒܡܫܡܥܬܐ ܡܩܒܠ
P:Ecclus [AB] : ܘܫܬܐ ܨܥܪܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܫܡܥ ܡܪܝܪܬܐ̈ . ܘ ܐܟܣܢܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܕܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܦܬܚ ܦܘܡܗ . ܗ ܐܟܣܢܝܐ
AntiTriThWrit : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܐܢܬ : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܀ ܕܡܛܠ ²ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ̣ Xܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܐܢܬ XX ܦܘܪܩܢܢ ܢ̇ܦܩ ܆ ܡܣܩܝܢ ܢܢ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܆ ܩܕܝܫ
JacSer:memElijFireDown ܠܐ ܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܥܠܙܒܘܒ ܠܕܒܥܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܗܘ ܡܚܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ ܘܬܘܒ ܡܢ ܥܪܣܟ ܠܐ ܢܚܬ
P:Phil-Phlm [AB] ܁ ܐܝܬܝܗܝ ܇ ܘܟܬܒܐ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܪܟܐ̈ ܕܡܓܠܐ̈ . ܐܢܬ . ܒܝܬ ܟܬܒܐ̈ ܕܝܢ ܕܫܒܩܬ ܒܛܪܘܐܣ ܠܘܬ ܩܪܦܘܣ ܆ ܡܐ ܕܐܬܐ
ActsGregPirang ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܢܥܒܕܟ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ
Shub:BookGifts ܕܬܟܢܫ ܟܦܐ̈ ܕܬܪܥܘܬܐ ܠܡܪܐ ܕܬܐܓܘܪܬܟ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܕܬܛܝܒ ܙܘܕܐ̈ ܡܢ ܦܘܠܚܢܟ ܠܬܘܪܣܝܟ̈ ܕܒܡܪܕܝܬܗ . ܘܦܐܫ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܩܐ ܂ ܘܣܠ̇ܩ ܐܢܬ ܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܩ̣ܛܠܗ ܠܡܟ ܠܩܐ ܢ ܂ ܠܡܟ ܕܝܢ ܠܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥܐ̈ ܂ 1ܟܕ ܡ̇ܢܐ
P:Neh [AB] ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܓܒܝܬ ܠܐܒܪܡ . ܘܐܦܩܬܝܗܝ ܡܢ ܐܘܪ ܐܢܬ . ܘܐܢܬ ܗܘ ܕܡܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܠܟ ܗܘ ܣܓܕܝܢ .
IsaacAnt:memHom ܡܛܠ ܕܗܒܐ ܀ ܕܒܩܠܝܠ ܬܩܢܐ ܣܓܝ : ܘܢܥܘܦ ܢܣܓܐ ܝܘܬܪܢܟ . ܐܢܬ ܟܘܡܪܗ ܘܥܠܝܠ ܐܪܙܘܗܝ̈ . ܥܠ ܕܪܓܐ ܬܘܒ ܕܐܝܩܪܐ : ܫܘܪ
Chron1234 ܐܠܝܫܥ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܦܨܝܚܘܬܐ ܗܝ ܕܚܡܪܐ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܝܪ ܗܘܐ ܃ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ Xܡܪ ܝܝ ܠܗ ܇ ܕܬܩܛܠܢܝ ܒܥ̇ܐ