simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܝ . . ܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐܐܠܗܐ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܗ̣ܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ . ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ
SermHolyWeek ܗܟܢܐ 11X1ܗ̇ܘܝܢܢ ܠܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܘܐܢ ܣܥܝܝ̈ ܥܠ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܬ ܠܝܘܢܝܐ̈ ܘܠܪܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܡܦܝܣ ܕܠܐ ܢܚܣܕܘܢܢ ܐܢ ܟ̇ܬܒ
P:Esd [AB] : ܥܒܕ . ܘܟܕ ܩܡ ܥܙܪܐ : ܐܘܡܝ ܠܪܝܫܝ̈ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܘܡ ܫܡܠܐ : ܠܘܬܟ ܗܘ ܓܝܪ ܣܘܥܪܢܐ . ܘܚܢܢ ܥܡܟ ܟܕ ܡܬܚܝܠ
P:Jer [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܒܫܘܩܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܠܐ ܚܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܪܐ ܢܫܡܥܘܢ ܝ ܐܢ ܐܪܐ ܢܣܬ̇ܟܠܘܢ ܇ ܐܢܬ ܐܢ ܐܪܐ ܐܝܟ ܓܥܬܗܘܢ ܡܫܬܡܠܝܢ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܬ ܕܕܚ̇ܠ
PhiloxMab:Disc ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܩܒܪܐ ܆ ܘܬܬܚܒܫ ܒܓܘܗ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܕܣܪܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܆ ܘܫܘܬܦܐ ܠܟܘܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܠܡܢܐ ܥܒܕܬܝܗܝ
Eph:memHom X X9ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܛܝܡܝܗ̇̈ ܐܢܕܝܢ ܐܢܬ ܘܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ⁷ܘܐܢܬ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܐ ܦܪܝܩ
JacSer:memHomCreat ܩ̇ܕܡܐܝܬ̇ ܡܢ ܐܝ̣ܠܢܐ : ܘܗܘܝ̣ܬܐܠܗ ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܬܓ̣ܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܝܗܝ̣ܒܐ ܠܟ ܐܠܗܘܬܐ ܕܪܓܝ̣ܫ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܀ ܠܡܘܢ ܠܐܐܟ̣ܠܬ
MiaphysiteDocs ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܪܒܬ ܠܟ ܡܢܝ ܡܛܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܪܪܐ ܬܬܠ ܐܢܬ ܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܚܐ ܘܠܟܠܗ̣ܘܢ ܡܗ̈ ܡܢܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܥܒ̇ܪ
IšoMerv:ComPs ܒܥܕܢܗܘ . ܢ [30]ܗ̇ܝ ܕܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ . ܗܢܘ . ܐܢܬ ܡܢܗ ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܡ ܠܟܠ ܘܡܬܪܣܐ
JulRom . ܐܦܢ ܠܐ ܫܘܝܢܼܢ . ܡܛܠ ܫܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ . ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܪܥܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܕܥܡܟ . ܘܥܒܕ ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
JnDalya:Epist ܒܪܐ ܙܐ ܕܚܘܝ̇ܕܐ ܝܝ . ܬ̇ ܡܝܗ X⁴ܐܢܐ ܒܪܐ ܙܐ . ܠܝܬ ܒܗ̇ XX . ܐܢܬ ܢܫ̣ܟܚ X⁰ܢܬ ܠ ܣܒܥܘܬ̇ ܒܘ̣ ܣܡܗ̇ ¹ܝ ܆ ܐܢ ܒܗ̇ X²ܠܐ ܚܠܝ̣ܛ
PhiloxMab:TenMem . ܚܙܝܬ ܐܝܟܢ ܡܚܪܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܕܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܗܘ̣ܐ ܡܢܢ ܒܗܘܝܗ ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܦ
P:5Macc [AB] ܘܩܥܝܬ ܘܡܚܣܕ ܐܢܬ ܘܐܦ ܫܘܐ ܐܢܐ ܠܕܒܝܫܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘ ܕܟܕ ܫܒܐ ܐܢܐ ܥܡܝ ܘܒܝܬ ܐܒܗܝ̈ ܐܛܥܐ . ܘܬܘܒ ܡܬܠܚܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܥܘܠ ܥܡܟ ܦܪܘܒܐ̣ ܂ ܥܒܕܘ ܬܪܝܟܘܢ̈ ܒܟܬܒܐ̣ ܕܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬ ܣܘܢܘܕܘܣ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕܬ ܠܗ ܠܪܝܫܕܝܪܐ̣ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܝX ܕܨܒ̇ܐ
P:Rom [AB] ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܂ ܠܝܘܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܂ ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܕܝܢܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܝܬܝܐ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܟ ܕܠܐ ܬܐܒ ܆ ܣܐܡ
IšoAdiab:Epist ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܩܝܘܡܐ ܕܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܠܐ ܚܘ ܬ ܗܝ ܠܡܝܬܐ ܐܢܬ ܟܕܘ ܃ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܚܝܐ ܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܕܐܢ ܟܕ ܐܝܬ ܟ
Ath:Treatises ܚܕܬܬܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܘܒܪܝܬܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ . ܢܘܗܪܐ ܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܫ̇ܟܢܬ ܠܢ . ܒܪܗ ܕܐܒܐ ܘܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ .
JulRom ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܘܥܕܝܢܢ ܠܐܬܪ ܕܫܪܝܐ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܐܘ ܥܠ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ .
P:John [AB] ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܐܢܬ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ