simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܇ ܘܪ̣ܚܠܬ ܕܥܪܛܠܝܐ ܐ̇ܝܬܝ ܘܐܬ̇Xܫܝܬ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܦܪ̣Xܝܣܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ Xܗܐ ܇ ܩܠܟ ܫ̇ܡܥܬ ܟܕ ܡܗ̇ܠܟ
JacSer:memElijAscendsHeav ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܩܪܘܒ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܒܙܚ ܒܗ 625 ܘܥܠ ܐܢܬ ܠܒܟܬܝܗܝ ܐܙܟܐ ܐܢܐ ܘܬܬܢܨܚ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܪܡܝܬ ܐܝܕܐ ܒܐܢܫܐ
GanBus ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܫܪܟܐ . ܕܒܗܘܢ ܢܣܥܪܢ ܕܢܚܐ 15ܡܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܫܦܪܐ : ܗܠܝܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
BarKoni:ScholUrm 20 ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܕܚܝܒ ܡܢܝ : ܘܡܫܬܟܚܬ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ܐܘ ܡܚܣܕ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܛܝܬܐ : ܘܗܐ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܡܪ