simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܘܩܐܪܣܐ̈ ܬܟܒܝܢ ܘܐܢܬܘܢ ܐܢܬ . ܗܝܕܝܢ ܣܓܕ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܡܠܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܚܬ . ܪܘܚܐ |ܘܡܩܘܐ ܥܠ]ܘ[ܗܝ . ܗܘܝܘ ܗܘ̇ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܆ ܗܘ̣ ܐܡܪ̣ ܠܝ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ X69ܝ
JnRufus:Pleroph ܥܡ ܟܦܘܪܐ̈ : ܘܒܥܝ̇ܬ ܕܗܪܟܐ ܬܥܡ̣ܪ̈ ܠܐ ܡܛܠܬܝ ܬܥܒ̣ܪ ܥܠ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܐܝܬܝܟ : ܡܫܬܘܬܦܝ
SevAnt:CathHom ܠܗ XX ܠܥ̣ܒ . ܟ ܡܪܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܒܫܝܢܐ ܆ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܟܕ ܐܫܬܘܕܥܗ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܐ . ܬXܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܡ̣ܪ : ܗܫܐ ܫ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܝܬܝܟ ܥܒ̣ܕܐ ܘܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܪܘܫܥܐ ܇ ܬܘܒ ܒܕܡ̣ܘܬܗܘܢ ܐܢܬ XX ܂ XXXXX· ܝܝ ܗ̣ܘܝܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܡܫ̣ܥܒܕ
Nars:memCreat ܐܕܡ ܘܡܚܘܐ ܕܝ̇ܕܥ ܕܐܝܟܐ ܗ̣ܘ . ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܐܢܬ ܩܠܐ ܕܗܠܟܬܗ̈ ܕܢܪܗܒ ܐܢܘܢ ܥܠ ܕܚܛܘ ܡܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܕܐܝܟܐ
IsaacAnt:memHom : ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܀ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܡܢܗ̇ : ܐܢܬ ܐܦ ܛܥܡܗ̇ : ܒܣܘܩܟ ܪܝܚܗ̇ ܝܠܦ ܐܢܬ . ܒܐܝܕܟ ܓܫܬܗ̇ ܡܐܫ
JacSer:Epist ܠܡܥܒ̣ܕ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܝܘܡܐ ܕܕܢܚ ܠܟ ܫܡܫܐ̣ ܂ ܫܘܪܝܐ ܥ̇ܒX ܝ ܐܢܬ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܟ̣ ܂ X XX X ܕܠܐ ܢܒ̇ܛܠܢܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܬܕ
Chrys:ComJohn1 . ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡܦܫܩܘ ܚܐܦܗ̇ . ܘܠܐ ܐܘܪܚܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܘܚܐ ܕܪ ܓܫܬܗ̇ ܒܓܫܬܐ ܆ ܘܒܡܫܡܥܬܐ ܡܩܒܠ
BarṢal:ComGosp ܩܘܒܠܐ ܂ ܗ ܂ ܫܪܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܩܒܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩ ܝܢ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܢܫܐ̈ ܫܝܛܝܢ ܘܒܨܝܪܝܢ ܂ ܐܠܐ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ
PhiloxMab:TenMem ܟܫܝܠ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܕܡܬܡ̇ܠܠ ܡܢܟ ܆ ܐܦܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܟܫܠܐ ܐܢܬ ܘܡܡ̇ܠܠ ܠ ܡܕܡ ܒܡܫ̇ܠܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܬܘܩܠܬܐ . ܘܐܢ
IsaacAnt:memHom ܐܘ ܟܕܪ . ܡܢ ܬܡܢ ܫܪܐ ܠܡܚܫܒ : ܨܘܡܟ ܨܗܝܟ ܐܦ ܫܗܪܟ ܀ ܥܠ ܗܘ ܐܢܬ : ܕܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܢ ܢܪܗܛ ܀ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܟܦܢ ܐܢܬ : ܐܘ ( ܨܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܥܒܝܕܬ ܕܪܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚ̇ܡܨܬ . ܠ . ܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐܐܝܬ̈ ܒܝܘܠܦܢܗ XX 49 ܘ ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܐܢܬ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܘܠܡܕܥ ܟܠ ܕܥܒܕ
Sahd:BookPerf ܕܒܬܪܟܢ ܬܡܘܬ ܆ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ ܡܘܬܐ ܡ̇ܕܪܟ ܠܟ . ܘܡ̇ܥܒܪ ܐܢܬ ܒܘܣܡ ܬܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܥܬܝܕ
P:Job [AB] ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܟ . ܢܟܣܟ ܘܢܥܘܠ ܒܕܝܢܐ ܥܡܟ . ܗܐ ܒܝܫܬܟ ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ
LiberGrad ܠܝ : ܪܥܝ ܠܝ ܥܢܝ̈ ܘܥܪܒܝ̈ ܘܢܩܘܬܝ̈ ܘܐܡܪܝ̈ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܢܦܠܘܚ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܫܡܥܘܢ : ܕܐܢ ܪܚܡ
SevAnt:LuqJul : ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܀ ܘܠܐ ܓܝܪ ܕܢܚܫ ܘܢܡܘܬ ܡܫܟܚ ܗܘܐ : ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܢܬ . ܘܠܫܠܚܐ ܕܥܪܒܐ ܬܘܒ ܢܟܝܠܐܝܬ ܡܬܥܛܦ
JacSer:memElijAscendsHeav ܪܘܚܐ ܪܡܙ ܠܗ ܒܟܣܝܐ ܠܛܠܝܐ ܘܝܕܥ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠܗܢܐ ܕܢܟܬܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܫܐܠ ܘܢܣܒ ܐܢܬ ܦܬܝܚ ܠܟ ܬܪܥܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܬܥܬܪ ܐܢ ܡܚܨܦ
JacSer:memWomJesusMet ܀ ܒܥܐ ܡܢܟ ܦܓܪܐ ܕܒܠܝ ܥܠ ܛܡܐܘܬܐ : a ܘܓܘܫܡܐ ܕܕܝܒܗ ܪܕܝܐ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ : ܛܪܘܕ ܡܢܝ ܟܐܒܐ ܕܐܝܟ ܚܫܘܟܐ ܗܘ ܘܟܢ ܐܙܠ