simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܚܫܐ̈ ܐܘ ܕܓܕܫܐ̈ ܕܥܪܨܝܢ ܆ ܠܐ ܬܛܥܐ ܢܝܫܟ ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܬܬܪܝܡ ܘܬܦܠ ܒܕܝܢܗ ܕܣܛܢܐ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܟܕ ܡܗܡܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܐܝܩܪܐ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܡܛܠܬܟܘܢ X ܥܒܕܘ ⁵ܥܡܝ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ ³ܐܬܩܒܠܘ ܇ ܐܠܐ ܗܒ ܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܡܪܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܐܨܛܠ̣ܒ : ܘܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܘܪܩܢܐ XXXXXXXXX XX ܚܠܦ ܟܠܢܫ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܠܐ ܫ̇ܡܥ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܠܚܡܐ : ܬܗܘܐ ܡܢܟܪܝ ܡܢ ܥܘܠܐ . ܕܨܘܡܟ ܕܟܝܐ ܢܬܩܒܠ : ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܡܢ ܣܢܝܬܐ̈ : ܬܗܘܐ ܪܚܝܩ ܐܦ ܡܒܥܕ ܀ ܕܟܕ ܨܐܡ
HistChurchEast ܣܥܪܬ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܝܡ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܗ̇ܝ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܚܕ ܡ̣ܝܢ ܕܝܩܟ̇ܘܣ . ܐܝܢ ܠܝܛ ܚܝܐ̈ :
JacSer:memLord'sPrayer ܗܘ ܫܡܟ ܢܬܩܕܫ ܒܢ ܚܠܫܐ̈ ܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܒܪ ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܐ ܐܢܬ ܒܢ ܗܘ ܠܢ ܩܕܫ ܡܪܝ ܥܠܝܢ ܐܬܩܪܝ ܫܡܟ ܢܬܩܕܫ ܒܢ ܡܛܠܬܟ ܩܕܝܫ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢ̣ܦܠܢܢ ܡܢܗ̇ . ܟܕ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ ܆ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܆ ܡܦ̇ܪܣܐ ܐܢܬ̇ ܘܓ̇ܠܐ ܠܚ̣ܛܝܬܐ ܕ ܓܢܣܐ ܕܝܠܝX ܆ ܘܡ̇ܥܗܕ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝܬ ܕܠܐܝܟܐ ܒܠܫܐ ܙܟܘܬܐ ܇ ܢܨܚܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܢܬ ܡܬܟܢܫܢ̈ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܩܪܒܐ ܩܐܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܐܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܘܟܝܢܐ ܐܢܬ ܝܠܘܦܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܠܐ ܕܢܬ ܒܢܦܫܟ ܡܫܐܠ
SevAnt:CathHom ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܠܡܢ̈ ܠܐܘܢܓXܝܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܓܝܪ ܥܡܡܐ̈ ܒܫܡX ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐ . ܦܩ ܕܝ̣ܢܗ ܠܙܟܘܬܐ ܀ ܚ̇ܙܐ
PersMartKgYaz1 . ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܐܟܠܬ112 ܕܒܪ ܡܪܝܡ ܘܗܫܐ ܕܡܛܐ ܩܪܒܐ ܗܦܟ ܐܢܬ ܚܒܖܘܗܝ̈ ܘܠܒܟܘܗܝ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܠܐ ܦܠܛ
Tim1:Epist . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ : ³⁹⁷ܪܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܡܛܢܦܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܆ ܚܛܦ̣ܬ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܠܒܪ ܘܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܩܐ̇ܡ
Eph:memHom ܡܢ ܥܕܠܝܐ XX ܘܐܢ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܐܥܘܠ ܗܘ ܦܩ̇ܕ ܠܝ ܘܥܐ ܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܟܝ ܐܝܬܝܟ ܐܘ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܐܪܡܐ ܫܪܒܐ ܒܣܡܟܐ ܘܦܪܝܩ
Eph:madFaith ܕܠܟܠ ܬܡܛܐ X ܗܘ ܦܓܥ ܒܟ ܟܕ ܠܐ ܫܢܝ ܡܢ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ 20ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܡܛܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܦܫ ܕܒܟܠ ܬܗܪܐ ܗܘ 19ܘܐܢ ܣܦܩ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܇ ܘܠܐ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܬܐܡܪ ܂ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܢܬ ܘܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܐܬ̇ܩܝܡ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ ܇ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܥܪܩ̇
Sahd:BookPerf ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܐܝܟ ܕܫ̇ܒܩܬ ܆ ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ ܠܠܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܘܡ̣ܠܐ ܠܒܟ ܐܟܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܥܠ ܐܚܘܟ ܆ ܘܐ̇ܡܪ
SevAnt:Epist . ܕܠܝܛܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܗܕܐ ܘܟܝܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ¹ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ̣ ܒܪܝܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ . ܛ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܐܢܬ ܥܡ ܟܘܠܗ ܒܛܝܠܐ . ܘܩܐܪ ܘܢܐܫ ܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ .
SevAnt:LuqJul : ܠܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ : ܘܒܣܪܐ ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ̈ ܐܢܬ ܟܕ ܡܬܚܪܐ ܐܢܬ : ܕܫܘܝܘܬ ܟܝܢܝܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܨܐܕܝܢ ܡܘܕܐ