simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬ̣ ܡܪܥܝܬܟ ܆ ܕܣܢܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܠܐ ܦXܝX ܡ̣ܢ ܝ ܒܝܫܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̣̈ ܂ ܐܢܬ ܝܪ ܂ ܥ
P:Gal-Eph [AB] ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܗܘܕܐܝܬ ܢܐܚܘܢ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܝܢܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܪܡܐܝܬ ܚܝܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܝܗܘܕܐܝܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܠܨ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܨܥܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܝܢ ܫ̇ܘܐ ܒܓܢܣܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܬܘܕܐ ܗܠܝX ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܝ̇ܬܐ
JacSer:Epist ܒܡܠܝܟ̈ 1ܡܦܫܩܢܐܝܬ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ Xܕܕܚ̣ܠ ܢܒܝܐ ܡܢ ܫܪܒܗ ܂ ܐܢܬ ܕܪܕܬ ܠܥܠ ܡܢ ܣܟܐ ܂ ܐܢܬ ܣܡܬܗ̇ ܬܚܝܬ ܣܟܐ̣ ܂ ܘܗ̇ܐ ܡܫܬܥܐ
JnDalya:Epist X⁷ܠܡܒܨܐ ⁸ X⁷ܝܐܝܬܘܬ ܟܝ̇ܢܗ ²⁸ܕܥ̇ܒܘܕܟ . ܒ̇ܨܘܝܐ ܐܢܬ : XX ܘܐܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܆ X⁶ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܡܪܚ
Sahd:BookPerf . ܦ̇ܩ̣ܕܬܟ ܕܠܐ ܬ̇ܥܕܘܠ ܘܬ̇ܚܝܒ ܠܐܚܘܟ ܟܕ ܡ̇ܟܣ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܬ ܠܟ ܠܡ ܕܠܐ X ܬܕܘܢ ܆ ܘܐܢܬ ܕܐ̇ܢ
LiberGrad ܘܒܒܝܬܟ ܘܥܡ ܐܢܬܬܟ ܘܒܢܝܟ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܠܗܝ ܡܢܬܐ ܐܢܬ ܘܨܠܐ ܒܥܕܢܝܟ̈ ܘܚܝܐ ܐܢܬ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ : ܟܕ ܒܢܟܣܝܟ̈
Eph:madNativ ܡܐ ܥܙܝܙ ܐܢܬ ܐܘ ܝܠܘܕܐ ܕܝ̣ܢܟ ܥܙܝܙ ܚܘܒܟ ܒܣܝܡ ܡ̣ܢܘ ܐܢܬ ܒܟ̣ܐ ܥܠ ܫܐܘܠ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܟ ܒܗ ܨܝܪܐ ܗܘ̣ܬ̇ ⁶ X ܡܐ ܡܟܝܟ
IsaacAnt:memHom . ܠܫܡܝܐ ܕܬܣܩ ܒܥܝܬ : ܘܡܩܛܠܒ ܐܢܬ ܒܐܪܥܬܐ̈ ܀ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܀ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡ ܣܛܢܐ : ܟܕ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܣܥܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܚܕ ܒܡܐܐ ܆ ܠܢܘܓܪܐ |ܘܣܘܦܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܀ ܢܒ ܀ ⁸⁴ ܡܢܘ ܡܠܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܕܫܕܝ ܠܚܡܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ . X X59ܘܡܫܟܚ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܡܛܠܬܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܘ ܡܐ ܐܢܬ ܇ ܘܫܘܚܠܦܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܐ X ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܬܬܪܢܐ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqJul : ܕܣܛܪ ܡܢ ܫܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܛܒ ܦ̣ܐܐ ܠܐܠܗܐ : ܐܢܬ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܝܠܗ ܘܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡܡܠܠ : ܨܒ̇ܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܫܘܬܦ ܐܢܬ ܒܚܫܝ̈ ܦܓܪܐ : XX ܚܘܪ ܒܟܝܢܟ ܘܕܥ ܕܚܒܝܫ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܕܟܠܗ ܟܝܢܐ ܚܒܝܫ ܒܩܛܝܪܐ ܝ ܕܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܐܢ ܦܓܪܢܐ XX
Ps-Ath:Virg ܠܟܢܬܟ . ܘܐܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܒܐܣܟܡܐ ܘܒܡܠܬܐ ܡܢܐ ܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐ ܚܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܢܫܬܒܩ ܠܟ . ܟܕ ܠܐ ܫܒ̇ܩ
P:Jer [AB] ܘܪܒ ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ . ܡܢ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܒܐܫܝܢ ܐܦܠܐ ܡܛܐܒܝܢ . ܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ : ܕܪܒ
SergStyl:epLuqJew ܠܡܐܡܪ ܇ ܐܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܪ ܐܢܬ ܢܦܫܟ . ܢܬܢܐ ܠܟ ܡܟܝܠ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܐܡܕ̇ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܨܐ X
Cyr:ComLuke ܠܡܐܡܪ ܠܐܚܘܟ ܇ ܕܐܚܝ ܫܒܘܩ ܕܐܦܩ ܓܠ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܒܥܝܢܟ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܒܥܝܢܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡ̇ܬܒܩܐ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܒܫܠܝܐ ܒܩܠܝܬܟ ܘܬܬܕܟܕ ܠܐܢܫ XXX ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̣ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ X ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ . X8ܐܢ ܗܘ̇ܐ
Tim1:Epist ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢܬ ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ
ActsGregPirang ¹⁵⁹ܩܬܘܠܝܩܐ ܫܩܠܘ ܢܫ̇ܐ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܛܘܒܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܬܗܘܐ