simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPresentLord ܠܗ ܣܓܝ ܫܗܪܬ ܒܐܘܪܚܗ ܕܥܠܡܐ ܕܐܣܟܐ ܠܟ ܗܒ ܠܝ ܕܐܕܡܟ ܐܢܬ ܡܬܬܢܝܚ ܩܠܝܠ ܥܠ ܕܚܝܚܗ ܘܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܙܒܢܐ ܕܚܪܬܐ ܡܢܦܨ
JulRom ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ
SevAnt:LuqJul : ܕܐܣܟܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܪܒܝ̈ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܐܢܬ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܢܐ . X ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܠܬܡ
Basil:SyrHex . ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܐܝܬ ܢܝܚܐ ܕܪܒ ܘܡܥܠܝ 25ܡܢ ܡܠܝ̈ ܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܛܒ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . 7 ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܪܚܡ ܢܝܚܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܪܥܐ ܬܗܘܐ . [X]ܠܗ̇ ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܩ̇ܒ̣ܠ ܇ ܕܬܘܒ ܢܬܗܦܟ ܠܐܪܥX ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒ : ܐܪܥܐ ܠܡ ܓܝܪ
P:Luke [AB] ܘܡܠܦ . ܘܠܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ . ܐܠܐ ܒܩܘܫܬܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܡܠـܠ
Chrys:ComJohn1 ܥܠ ܢܦܫܟ . ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܕܢܦܢܐ ܦܬ ܓܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘܢ . ܡܢܐ ܐ̇̇X
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܪ ܪܥܝܢܐ XXX X20 . ܘ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܐܢܬ X XXX 19ܙ ܝ X ܓܝܪ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ ܆ ܒܟܠܗܘܢ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܚܢܦܐ
Eph:madParad&LuqJul ܫܦܝܐ ܗܘ ܘܪܘܚܢܐ 4ܠܐ ܢܬܕܝܢ ²ܫܪܒܗ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܫܡ̇ܥ ܠܗ X ܐܢܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܦܪܕܝܣܐ ܡܨܠܠܐ ܘܩܕܝܫܐ ܟܠ ¹ܫܡܥܐ ܕܫܡ̇ܥ
SevAnt:Epist ܟܝܢܐ̈ . ܥܡ ܘ̇ܝ ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܟܠ ܐܢܬ ܇ ܕܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܗܝ ܐܢܬ ܚܕ ܡܝܫܝܚܐ . ܐܡ̇ܪ ܗ . ܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܘܕܐ ܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܬܕܥܝܘܗܝ ܐܦ
Eph:madCarNis ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ [12] X 4ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ 3ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܪܘܡܐ ܕܝܕܥܬܐ ܆ ܢܗܘܘܢ ܟܒܝܫܝܢ ܠܬܚܬ ܡܢܟ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ ܒܪܘܡܐ ܥܫܝܢܐ ܇ ܘܣܟܠܐ̈ ܒܓܘܡܨܐ ܢܦܠܘܢ . ܟܕ ܝܬܒ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܕܐܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ . ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܝX30
IšoAdiab:Epist ܐܘ ܐܚܘ ܐܦ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܂ ܫܡܗ̈ ܐܢܬ ܒܣܓܝܐܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ̈ ܕ ܫܪܝܪܐ̈ ܂ ܐܬܒܝܢ ܡܕܝܢ ܐܢ ܡܫܟܚ
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܆ ܦܨܢܝ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܢܣܐ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܡܓܢ . ܡܕܝܢ ܐܦܠܝ ܟܕ ܡܥܕܪ
P:Sam [AB] ܠܝ ܛܥܢܐ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܠܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܥܒܕܟ ܐܢܬ : ܘܥܦܪܐ ܪܡܐ ܒܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܡܝ : ܗܘܐ