simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹ܠܬܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢ ܇ ² ܠܐ ܬܦܩ ܠܐܚܘܟ ܡܢܗ̇ ܘܬܚܛܐ ³ܒܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܪܚ̣ܩܬ ܡܢ ܬܡܢ ܘܠܒܟܗ̇ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܇ ܐܢ ܗ̇ܦܟ
JnDalya:Epist ܆ ܚܘܒ̣ܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܢܗ̣ܘܐ ܒܟ . ܐܢ ܠܗܢܐ X⁸ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܆ ܪܓܬܗ ܬܫ̇ܢܩܟ ܒܐܡܝܢܘ . ܐܢ ܠܗܕܐ Xܝ ܪܚ̇ܡ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܠܒܫ ܚܫܗ ܘܐܫܬܒܚ ܒܗ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܡܨܝܬ ܕܛܥܢ ܚܫܗ : ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܠܗ
LiberGrad ܠܗܘܢ ܥܛܝܢܝ ܥܡܗܘܢ . ܘܐܡܪ : ܠܐ ܡܘܫܐ . ܡܢ ܕܚܛܐ ܠܝ ܐܢܬ ܓܘ ܥܡܐ ܗܢܐ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܒܚܕܐ ܫܥܐ . ܘܐܡܪ ܡܘܫܐ : ܐܢ ܥܛܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܘܕܝ̣ܬ ܝ ܟܕ ܘܗܠܝܢ ܐܘܣ̣ܦܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܓܝܫܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܐܢܬ ܇ ܠܬܐܕܘܪܛܘܣ ܕܝܢ ܣܢܐܗ ܘܒܥܠܕܒXܐ ܕܫܪܪܐ ܥܘܕܪܢܐ ܡܥ̇ܠ
IsaacNin:DiscColl ܒܐܘܠܨܢܗ̇ ܕܢܦܫX ܘܒܐܝܕܝܟ̈ ²ܣܝܡܐ ܐܣܝܘܬܗ̇ . 12ܝܒ . ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܟܝܢܝ ܕܘܝܐ ܇ ܒܩܘܢܕܝܢܘܣ ܕܩܐܡ ܒܗ . ܐܢܬ ܡܦܣ
Sahd:BookPerf . ܐܢܬ ܠܡ̣ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܠܥ̣ܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ XX ܒܪܢܫܐ ܕܓܠܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ
SevAnt:LuqJul ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐܐܠܗܝܬܐ . ܘܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ : ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ : ⁵ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܟܣܣܬ ܕܡܒܠܒܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ²⁵ܓܒܝܠܬܐ ܐܢܬ ܦܘܠܘܣ : ܘܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:TenMem ܒ̇ܗܬܐܢܬ ܡܢ ܛܥܝܘܬܟ ܆ ܕܬܐܡܪܝܗ̇ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܢܐ ܚܠܦܝܟ ܐܢܬ . ܘܡܢܐ ܗܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . X23 XX ܠܗ ܕܢܚ̇ܘܐ ܀ Xܐܠܐ ܘܐܦܢ
Tim1:Epist ܃ ܥܡ ܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܟܝܟܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕ·ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܨܒܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܝ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܇ ܘܠܘ ܐܢܬ ܡܚܕܐ ܇ ܟܕ ܡܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܫܟܢܢ
CaveTreas X ܕܬܦܪܘܣ ܥܠ ܓܢܣܐX ܡܚܝܠܐ ( 2X ) . ⁵ܥܕܢ ܐܝܬܝܗ̇ ¹ܥܕܬܐ ܐܢܬ X ܕܩܢܝܬ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ . ( 20 ) ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐX ²ܕܥܬܝܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܓܕܫ ܒܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܐ ܢ ܬܘܒ ܫܒܝܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܝ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܐܢ ܩܪܒܐ ܐܡ̇ܪ
BarKoni:ScholUrm XX ܩܝܡܐ : ܐܘ ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܗ X⁶ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . . ܡܢܘ ܠܐ XX ܡܦܣ ܐܢܬ ܗܠܝܢ . . ܕܐܢ ܡܣܓܐ ܒܥܐ XX ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ : ܡܫܪXX
ActsGregPirang : ܘܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ : ܘܡܠܟ ܐܢܬ ܐܝܬ ܡܕܡ 17 ܕܟܬܝܒ ܠܟ ܒܟܬܝܒܬܟ̈ ܕܟܕ ܣܥܪ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܥܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܠܗܘܦܠܦܣܝܣ · ܕܟܠܗܘܢ ܆ ܕܬܥ̇ܒܕ ܐܢܘܢ ܕܢܚܪܡܘܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܘܗܕܐ ܫܐ̇ܠܝܢ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܟ ܆ ܐܬܬܦܝܣ- ܟܕ ܡܥܕܪ