simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܕ ܢ̣ܣܒܬ ܛܝܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓ̣ܒܠܬ ܚܝܘܬܐ̇ ܘܡ̇ܠܠܪܐ ܐܢܬ ܦܓܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܗܒܢܐ ܐܡ̇ܪ̈ ܐܘ̇ X X X
JnRufus:Pleroph ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܣܩܠܘܢܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܙܐܢܘܢ ܡܕܒܪܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܐܬ
P:PsSol [AB] ܠܥܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܟ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܒܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܕܒܕܝܢܝܟ̈ ܙܕܝܩܘܬܟ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܦܪܥ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܬܚܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܐܝܠܢܐ : ܕܩܛܠ ܠܐܒܘܢ ܐܕܡ ܐܦ ܠܢ : ܐܢܬ ܠܡܪܢ ܘܢܐܚܘܢ ܘܢܐܪܒܘܢ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܡܛܠܬܗ ܀ ( 2 ) ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memNativ ܡܢ ܐܫܥܝܐ ܒܪ ܥܒܪܝܐ̈ ܕܟܕ ܡܬܢܒܐ ܩܪܝܗܝ ܕܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܪܝܡ 225 ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܩܪܝ ܕܘܡܪܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܘܣܦ ܠܐ ܚܟܝܡ
SevAnt:LuqJul XXX XX X0XddXX·XX--²ܢ̇XX¹ XX-- ܐܢܬ ܐܬܦܪܫܘ ܐܝܟ ܝܕܥܬ Xܩ-- ⁴ܡܟܬܒܢܘܬܗܝܢ XX--³ܝܪ . ܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܢ ܓܠܙ̇ܬ ܠܗ ܡܢ 1ܦܓܪܐ̣ ܂ ܒܝܕ ܕܡܬܪܥܝ̣ܬ ܕܠܘ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܙ Xܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܦܓܪܗ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܡܗ ܂
BarEbr:CandSanc ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬdd dddd ܦܘܢܝܐ . ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܫ̇ܦܪܐ ܠܟ ܠܡܢܐ ܪܫ̇ܐ
ThdrMops:ComPs ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X ܡܫܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܩܢܝܬ ܠܗ ܒܟܝܢܝܟ X . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
JacSer:memSinWomLordForgav ܪܒ ܚܝܠܐ ܛܘܫ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܠܚܐ ܫܦܠܐ ܡܠܟܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܡܛܪ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܠܡܡܬܘܬܢܝ 10
PhiloxMab:Disc ܝܕܥܬܐ ܕܡܢܛܪܐ ܠܗܘܢ . ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܟ ܕܐܝܠܝܢ ܬܒܥ ܠܟ ܐܢܬ ܨܐܬܐ̈ . ܠܐ ܬܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܬܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܩܢܐ
LiberGrad ܕܬܐܙܠ ܠܗ ܡܐ ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܡܛܠ ܕܫܘܠܡܗ ܕܐܘܪܚܟ ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ : ܘܬܐܙܠ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܬܡܛܝܗ ܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ
Eph:madLuqHeres ܗܝ ܗܝ ܥܠܬ ܚܟܡܬܐ̈ ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܡ̇ܢܚܡ ܐܢܬ X ܥܠܬ ܚܝܐ̈ ܗܝ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܙܐ̇ܢ ܐܢܬ ܗ̣ܝ ܗܝ ܥܠܬ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܗܕܐ ܬ̇ܘܒ ܕܪܪ . ܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܗ̇ܡܐ ܐܢܬ ܒܗ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܒܢܦܫܟ ܆ ܘܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܚܨܦ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܠܒܘܣܡܟ ܘܠܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝܝܟ̈ : ܘܐܢܬ ܠܒܪ ܦܗ̇ܐ
LiberGrad ܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܟܠ ܟܠܗ ܬܫܒܘܩ : ܘܐܢ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܐܢ ܟܠܐ ܐܢܬ ܗܝ ܕܫܛܝܐ : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܩܪܐ ܚܒܝܒܝ : ܘܐܢ ܫܒܩ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐܐܠܗܝܬܐ ܬܘ- ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܣܝܟܗ̇ Xܝ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ¹²ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܥܦܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܚܙܝܬ ܆ ܠܡܣܒܪܢܘܬܟ ܚܙܝܬ ܆ ܘܠܘ ܠܫܪܪܐ ܕܚܙܬܐ ܕܝܠܗ . ‏ ܐܢܬ ܚܕܐ ܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܦܩܕܟ ܕܬܛܪ ܆ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܢ ܣܒܪ
Sahd:memSolitar . ܟܕ̇ ܕܩܕܡ ܥܠ ܚܠܦܝܢ ܝܫܘܥ ܇ ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ . ܕܢܚܣܐ ܐܢܬ ܣܠܩ ܐܢܬ . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܡܢ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܥܐܠ
IšoMerv:ComOT ܥܠܘܗܝ . ܗܢܘ . ܓ̇ܚܟܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ ܗ̇ܝ ܕܪܡܝܢ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܬܪܡܐ ܒܗ ܫܐܪܐ̈ ܇ ܗܢܘ . ܩܠܕܐ . [24 ( 29 ) ]ܗ̇ܝ ܕܓ̇ܚܟ
Eph:Adden ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ XX ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܘܣܦܝܣܪܐ ²ܕܕܝܢܐ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܝ̣ܟ ܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘ ܡܬܘܗ ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ