simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢܬ ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ
sugDeath&Satan ܕܐܦ ܠܟ ܫܪܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܗ ܩܝܡܬ ܒܝܫܐ ܗܐ ܐܝܬܝܬܗ ܚܡܣܢ ܐܢܬ ܕܝܠܝ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܗܢܐ ܬܒܪܐ ܕܓܕܫ ܠܝ . ܘܠܐ ܝܕܥ
Eph:memHom ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ ܥܪܩ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܐ̇ܠ ܒܫܠܡܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ
AbbaIs:Ascet . XX ܗܘܝ ܡܥܬܕ ܢܦܫܟ̣ ܕܐܝܟܢܐ ܬܚܙܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܕܘܢ ܢܦܫܟ ܐܢܬ X4ܗܘܝܬ ܥܗܝܕ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܚ̇ܛܐ
PhiloxMab:Disc ܕܬܛܪ ܢܟܦܘܬܐ ܕܕܘܒܪܟ ܆ ܡܛܠ ܕܠܗ ܠܫܘܘܕܝܟ ܗܕܐ ܦܐܝܐ . ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܬܥܕܠ ܐܢܬ . ‏ ‏ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܟܕ ܐܦ ܒܗܕܐ ܆ ܚܝܒ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܒܝܕ ܐܘܪܚܐ ܕܕܠܝܠܐ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢ ܒܠܐ ܐܟܬܢܘܬܐ . ܐܢܬ ܘܡܕܡܟܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܡܘܟܟܐ ܣܓܝܐܐ̣ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܥ̇ܛܝܢ .
Eph:madNativ ]ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܥ X 3ܥܒ̣ܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܢܐ X⁷ ]ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ
PhiloxMab:Disc ܡܢܐ ܪܗܛܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ܒܐܪܥܐ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܣܢܝ̣ܩܐ ܆ ܐܓܪ ܪܘܚܟ ܒܬܒܥܬܗ . |ܘܐܬܥܗܕ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܆ ܐܢܬ ܘܕܡ̇ܪܚܩ ܠܟ ܡܢ ܡܪܝܐ ܆ ܢܗܘܐ ܠܟ ܣܢܐܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܀ ܡܐ ܕܡܘܙܦ
P:Luke [AB] ܡܕܡ ܕܠܐ ܣܡܬ . ܘܚܨܕ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܪܥܬ . ܐܡܪ ܠܗ . ܡܢ ܦܘܡܟ ܐܢܬ ܟܕ ܣܝܡ ܒܣܕܘܢܐ . ܕܚܠܬ ܓܝܪ ܡܢܟ ܁ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܩܫܝܐ . ܘܫܩܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JnDalya:Epist . ܠܐ ܬܓ̇ܕܦ ܐܚܐ ܆ X ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܠܗܕܐ ܡ̇ܘܪܒܝܢ ܐܢܬ ܝܚܝܕܝܐ X ܕܐܡܝܢ ܡܨ̇ ܠܐ ܠܐ ܠܗܐ ܒܝܕ ܙܘܥܐ̈ . ⁵ܐ ܠܐ ܐ̇ܡܪ
Eph:madChurch ܘܒܫܢܬܐ ܦܗ̇ܐ ܟܠܟ ܘܐܝܟ ܓ̣ܠܐ ⁴ܒܝܡܐ ܛܐܦ ܘܐܦ ܪܥܝܢܟ ܐܢܬ ⁰ ܕܐܝܟܢܐ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܐܦ ܠܐ ܒܫܝܘܠ ܐܝܟܘ ܦܓܪܟ ܠܐ ܚ̇ܟܡ
Chrys:ComJohn1 ܒܗ . ܡܕܝܢ ܝ1X8ܝ ܒܐܫܬ ܠܟ ܡܢܗ . ܠܗܘ̇ ܓܝܪ |ܡܣܟܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܡܪܩܪ . . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܠܗ ܘܬܗ̇ܪ
JacSer:Epist ܂ ܟܕ ܬܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܟ ܒܣ̣ܝ ܘܝXܩܦܚ ܢܦܫ ܂ ܐܢܬ ܃ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܟ ܐܢܬ ܂ ܢܣܦܩ ܠܟ ܗ̇ܘ ܝX ܕܠܒܝܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܫܡܥܘܢ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܣܓܕ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܘܠܫܡܫܐ ܡܬܦܨܐ
AbbaIs:Ascet ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ X XXX ܐ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܣܘܢܩܢܐ ܠܡܐܙܠ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܫ̇ܚܩ
P:Kings [AB] ܢܚܠܐ ܕܩܕܪܘܢ : ܕܥ ܡܕܥ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ : ܘܕܡܟ ܢܗܘܐ ܒܪܝܫܟ . ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ . ܘܒܝܘܡܐ ܕܢܦܩ ܐܢܬ ܘܥܒܪ
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܡܛܠ ܛܠܝܘܬ ܡܘܠܕܟ ܕܒܪܘܚ ܕܥܕܟܝܠ ܪܓܐ ܆ ܒܪܚܡܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܐܒܗܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܝ ܂ ܝ ܂ ܂ ܝ ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܐܒܗܐ̈ ܆
JnMaron:Expos ܠܗ ²ܡܢ ܣܓܕܬܐ . ܐܝܟܢܐ³ XܡܢXܐܠܗܐ ܝܡܢ X X ܐܢ ܗܟܝX ܐܢܬ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ¹ ܕܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܛ̇ܠܡ