simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] : ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ : ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܂ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܕܝܠܝ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܡܬܩܪܐ
JacSer:memLuqJews ܡܠܠ ܒܝ ܘܡܛܠܬܟ ܒܟ ܐܡܠܠX ܆ ¹⁵ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܗܐ ¹⁸ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ¹⁴ܘܡܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܝ ܝX XX X X
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
SevAnt:CathHom ܐܝXܝܟ ܒܪܐ ܕܐXܗܐ . ܓ̇ܘܢܝܐ ܟܒܪ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܫܡܐ . ܐܢܬ ܕܐܬܝܠܕ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܐܠܗܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ .
JacSer:memSolit ܫܒܚ ܘܐܘܕܐ ܠܡܪܟ ܥܠ ܛܒܬܗ̈ ܘܠܐ ܬܦܬܚ ܒܟ ܬܪܥܐ ܠܥܩܬܐ ܐܢܬ ܐܦ ܬܟܬܘܫܟ ܥܒܕ ܒܗ ܕܪܐ ܕܡܢܗ ܬܡܛܐ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܩܕܘܡ
PhiloxMab:TenMem ܟܝ ܐܦܢ ܫܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܩܘܒܠܟ ܗܘ ܀ 39ܕܡܢܘ ܗܟܝܠ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܘ . . ܕܝܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܝܢܝܐ̈ . ܡܣܬܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟ ܐܠܗܐ . O⬩ܕܘܒܪܐ ܕܡܩܦܚ ܐܢܬ ¹ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ̣ ܠܐ Xܢܬܚܘܪ ²ܒܐܢܫܘܬܐ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ ܝX ܗܢ̣ܘܢ ܢܠܦܘܢܟ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܬܝ̇ܢ ܂ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܝܘܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܬܪ ܙܒܢ̣ܐ ܕܬܥ̇ܒܕ ܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟ̣ܚ
DidascApost X⁴⁰ܘܪܥܠ X⁴¹ܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܬ . ܠܐ ܬܪܝܡ X X⁴ܐܢܬ ܠܟ ܐܢܬ XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX . ܬܡܝܡܐ ⁷ܝX ܘܫܠܝܐ . XX⁸ XX⁹ܛܒܐ ܕܢ̇ܛܪ
IšoMerv:ComOT ܕܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܥܠ ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܦܘܩ ܘܐܗܘܐ ܇ ܬܢܢ ܥܠ ܐܢܬ . ܘܡܩܦ ܟܬܒܐ . ܗܐ ܝܗ̣ܒ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ ܒܦܘܡܐ . ܚ̇ܙܐ
PhiloxMab:TenMem XX X X36 ܐܡܪ : ܘܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ . ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ̇ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܝ ܒܬܘܠܬܐ . ܕܚ̇ܠ
IsaacNin:DiscColl ܬܟܘ̇ܣX ܠܚܐܦܗ ܕܒܥܠܕܪܐ ܡܢ ܨܐܕܝ ܀ ܐܝܬ ܩ̇ܦ̇ܚ ܡܢ ܗܕܡܝ̈ ܐܢܬ ܏ܩ . Xܝ̇ܫܐX X1 XX ܝܘ . ܥܒܘܕܢ ܕܡܦܣ ¹ܒܟܪܝܗܘܬܗX ܕܟܝܢܝ
LiberGrad : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܠܐ ܬܕܘܢܘܢ : ܘܐܢ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ : ܒܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܩܐܡ ܐܢܬ؟ ܐܢܕܝܢ ܕܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ X XX X ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܛܠܘܡ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܠܐܠܗܘܬܐ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܝܕܥ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ X ܒܩܝܡܬܗ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܬܓܠܐ .
JnDalya:Epist . ܐܢ ܠܒܘ̣ܫ ܢܘܗܪܐ ܨ̇ܒܐ XX ܐܢܬ ܕܬ ܠ̣ܒܫ ܆ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ܕܬܚ̣ܙܐ XX ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܝ ܕܠܝܬܘܗܝ ܠܡܘܢ ܒܪܓܬܐ ܚ̇ܐܪ
DidascApost ܠܡܫܡܫܢܐ X0ܠܡܫܕܪܘ ¹⁰ܠܘܬ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܢܫܐ̈ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܒܬܐ ܆ ܐܝܟܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܐܦܠܐ ܥܒܝܕܐ . ܐܢܬ ܗܟܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡܝܪܢ ܆ ⁶ܐܦ ܚܫܘܫܐ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܢܐ ܥܡ ܫܬܩܐ̣ ܡܥܕܪܐ X ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܡܠܐ̈ ¹0ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܬ ⁸ܐܘ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܕܣܒܐ̈ . ܘܐܡ̣ܪ X ܠܝ ⁷ܣܒܐ : ܐܠܐ ⁸ܡ̇ܨܐ
BarEbr:CandSanc ܠܡ̣ܚܙܐ ܐܦܝ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ . ܙܐ ܠܝ ⁴ܒܪܢܫܐ ܘܚ̇ܝܐ . ܐܢܬ ܘܬܐ ܩܕ ܡܝܬܐ· ܐܘܪܝܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܠܐ ܡ̣ܫܟܚ
IsaacAnt:memHom : ܚܢܢ ܫܩܠܝܢܢ ܘܬܒܥܝܢܢ . ܟܠܗܝܢ ܡܪܝ ܠܟ ܗܘ ܦܐܝܢ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܘܬܒܘܥܐ̈ : ܘܐܢܬ ܡܫܩܝܢܐ ܘܦܪܘܥܐ ܀ ܐܢܬ ܟܕ ܝܗܒܬ ܚܝܒ