simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܠܟܠ ܚܝܐ̈ ܘܢܦܫܐ̣ ܘܐܣ̣ܪܬܢܝ ܕܠܐ ܐܛܥܡ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . X ܐܢܬ ܡܪܝ ܝܗ̇ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܩܦܣܝܢ ¹ܢܦܫܗܘܢ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ̣ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܐܢ ܚ̇ܙܐ
SermHolyWeek ܩܪܝ ܫ̇ܐܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܡܠܠܬ ܗܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܘܒܛܘܫܝܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܠܠܬ XXX ܘܠܡ̣ܢ ܗܫܐ ܡܫ̇ܐܠ
JacSer:memLuqJews ܒܛܪܘܢܘܬܐ . ܠܘ ܒܩܛܝܪܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܟܠܝܐ X¹ܡܢܟ ܆ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ⁵⁹ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗ ܆ X XX X ܘܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ⁶0ܕܒܝܪ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܐܦ ܐܝܟ ܓܒܘܠܝ : ܐܢܗܘ ܠܡ ܕܗܝܕܝܟ ܟܕ ܐܢܬ : ܗܝܕܝܟ ܟܕ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗܘܢ :
JacSer:memLuqJews ܆ X ܝ X X X X ܘܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܓܪܡܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܛܡܐܐ . ⁹¹ ܐܢܬ ܐܢܘܢ . ܛܥܝܢܬ ⁸⁸ܓܪܡܐ̈ ⁸⁹ܘܐܢܬ ܠܐ ܛܡܐܬ X0ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
LiberGrad ܠܗ : ܐܘܪܒܬ ܠܟ ܢܦܫܟ ܡܢܗ : ܘܠܐ ܕܡܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܠܡܠܝܟ̈ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܕܚܝܒ ܡܢܝ : ܘܡܫܬܟܚܬ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ܐܘ ܡܚܣܕ
JacSer:memBirthSavFlesh ܗܝ ܐܠܗܬܐ ܒܥܬ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܢܬ ܣܒܪܬܢܝ ܡܛܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗܝ ܕܗܘܬ ܦܚܐ ܠܓܒܪܗ̇ ܕܐܢ ܠܐ ܝܠܦܬ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܐ ܡܫܢܐ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ ܐܠܗܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܐܘܪܚܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܘܝܢܝܬܐ ܕܪܫ̇ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܘܟܕ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܬܚܡ ܡܫܝܚܐ ܂ Xܝ ܐܠܐ ܒܚܘܪܒܐ ܐܬ̇ܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܗܕܐ X ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܐܢܬ ܡ̇ܬܥܕܠ . ܐܠ ܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܚ̇ܘܐ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܒܝܬܝܐ . ܡ̇ܚܘܐ
SevAnt:LuqJul ܒܝܕ ܚܫܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܘܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܗܓܓܘܬܐ ⁴ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܩܝܡܬܐ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܣܒܠ ܡܘܬ ܕܢܬܚܙܐ ܚܝ̣ܐ ܬܘܒ : ܟܕ ܡܚܐ ܠܗ . ܡܬܟܣܣ
AntiTriThWrit ܇ ܐܠܨ ܐ ܕܢܬܒܚܢܢ ܡܠܝܟ̈ ܗܪܟܐ ܆ ܘܬܬܚܙܐ ܫܛܝܘܬܟ ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܕܓܘܚܟܟ ܢܐܡܪ . ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܦ̇ܫܝܛܐ̈ ܕܡܕܡ ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . ܝܝ ܘܣܓܝܐܐ ܗܝ ܕܬܘܒ ܐܬܢܐ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܟܠܗ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܥܠ ܐܒܐ ܐܘ ܥܠ ܐܡܐ̣ ܘܥ̇ܗܕ ܐܢܬ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ ܐܘ ܕܚܬܐ ܐܘ ܐܢܬ ܪܓܬܗܘܢ ܕܬܥܘܠ ܒܟ ¹ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܐ 0O⬩ ܇ ²ܟܕ ܚ̇ܐܣ
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܙܠ . ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܡܢܚ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܐܘ ܐܢܬ ܟܕ X |ܚ̇ܐܫ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ⁴ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܠܗ̣ ܒܚܘܒܐ : ܒ̇ܥ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܣ̇ܓܝ ܫܦܝܪ ܗܘܢܗ̇ ܝ ܕܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܂ ܥܦܝܦܬܐ ܓܝܪ ܒܟܠܕܘܟ ܐܢܬ Xܟ ܟXX ܝXX ܂ ܐܬܥܗܕ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܗܫܐ ܆ ܘܡܣܬ̇ܟܠ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܒܝܬ ܝ̣ܠܕܐ ܡܥ̇ܕܥܕ ܐܢܬ ܆ ܗ̣ܘܝ ܒܟܠ ܝܘܡ ܚ̣ܕܬܐ . ܐܢܬ ܒܪܗ̣ܛܐ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܫ̇ܡܥ XXX XXXXX ܐܢܬ ܡ̣ܣܒܪ
SevAnt:LuqJul : ܕܒܗ̇ܝ ܕܗܓܓܐܝܬ ܚܫ ܘܡܝܬ ܡܫܝܚܐ ܐܚܝ ܠܢ : ܘܒܫܘܡܠܝܗ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ : ܘܐܡ̇ܪ
P:Tob [AB] ܡܪܝܐ : ܕܕܟܝܬܐ ܐܝܬܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ . ܐܦ ܕܓܒܪܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܬܫܪܝܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܫܡܥ ܬܘܒ ܠܚܣܕܐ . ܐܢܬ ܝܕܥ