simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&John ܠܟ ܐܥܡܕ ܘܫܡܠܐ ܠܟܠ ܡܪܢ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܐܢ ܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܘܬܥܡܕ ܨܒܝܬ
sugOurLord&John ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܐ ܨܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܛܝܒܬ ܐܘܪܚܐ ܕܐܬܫܕܪܬ ܡܟܪܬ ܐܢܬ ܝܗܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܕܠܝ ܡܥܡܕܬ . ܠܗܕܐ ܓܒܝܬܟ ܡܢ ܡܪܒܥܐ
sugOurLord&John ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ . ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ
sugOurLord&John ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܘܠܐ ܢܙܕܟܘܢ ܝܘܚܢܢ ܝܠܕܗ ܕܐܒܐ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ
sugOurLord&John ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܠܡܢ ܫܐܠܬ ܡܪܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܠܝ ܐܢܬ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈
sugOurLord&Synag ܠܓܘ ܗܝܟܠܝ̈ . ܘܒܪܝܫ ܩܝܣܐ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܨܠܒܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܡܪܝܐ ܡܬܢܨܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܗܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܦܬܚܢܝ ܠܟ ܐܢ ܥܐܠ
sugSinfulWom&Satan ܠܗ ܕܪܚܡܐ ܗܘܐ ܕܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܐܢ ܫܡܥܬܝ ܠܝ ܠܐ ܐܙܠܬܝ ܘܠܗܘ ܐܢܬ ܟܦܪܬ ܒܟ ܘܡܢ ܛܒܬܟ̈ ܠܐ ܒܥܝܢܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܣܢܐ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
sugSoul&Body ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܒܚܐܦܐ ܕܒܝܫܬܟܝ ܪܒܬܐ ܒܪܬ ܐܢܬ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ
sugSoul&Body ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܢܦܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܩܢܐ ܘܢܟܦܐ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ .
sugSoul&Body ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ ܒܟܝ ܗܘ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܝܬ ܘܪܓܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܝ ܠܐ ܡܛܘ . ܘܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢܟ ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ
sugSoul&Body ܩܝܡܬ ܦܓܪܐ ܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܕܢܚܘܪ ܒܝ ܕܡܢ ܕܫܒܩܬܝܢܝ ܠܐ ܓܪܬ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܝܒܢ . ܓܘܪܐ ܘܩܛܠܐ ܡܢܟ ܢܒܥܘ ܘܒܡܪܫܘܬܐ
sugZechariah&Angel ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܟܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܗ ܚܫܚܘ ܘܠܐ ܡܬܒܥܐ ܥܝܪܐ ܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܗܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
sugZechariah&Angel ܘܡܫܒܚܬ ܡܠܬܟ ܥܣܩܐ ܕܐܩܒܠܝܘܗܝ ܥܝܪܐ ܚܙܝ ܐܘ ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܫܒܝܚ . ܟܡܐ ܐܢ ܪܒ
sugZechariah&Angel ܟܕ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ